Friday, March 6, 2020

Harmonious prose on Lord Anjaneya by Sri Bhadrachala Ramadas


ஸ்ரீ ஆஞ்ஜநேய சூர்ணிகா : ஸ்ரீ பத்ராசல ராமதாஸர்(telugu)
Harmonious prose on Lord Anjaneya by Sri  Bhadrachala  Ramadas

Translated  based  on Tamil  script

By
P.R.Ramachander (BHadrachala  Ramadas repaired the Bhadra  Chala temple  and at  the end holding Chowries Sang this song in prose


ராஜாதிராஜ ராஜமார்தாண்ட ராஜகம்பீர ஸகல ராக்ஷஸகுலவனதஹன ப்ரசண்ட ஸ்ரீராம மார்தாண்ட ஆஞ்ஜனேய பஹு பராகு:-
Rajadhi Raja  , Raja  Marthanda, Raja  Gambheera. SAkala  Rakshasa   kula  vana dhahana, Prachanda  Sri Rama  Marthanda, Anjaneya  Bahu  Paraku

King of kings, sun like king, regal  king, the killer of  all forest   of Rakshasas, The sun like  king who is like  hurricane, Oh Anjaneya, My salutations

! வாயு நந்தன!
நீவு வாரிதி தாடின விசித்ரம்பு
வருணனிகேதெலுஸுனு:
Oh Vayu Nandana,
Neevu  varidhi  datina vichithrambu
Aa varunanike  thelusunu

Oh Son of wind,
The greatness  of your crossing the ocean,
Is  only known to that  Varuna

நீவு உசிதம்பைன மார்ஜால ரூபம் பெத்தி
மஹாப்ரதாபமுகா லங்கனு
ப்ரவேசிஞ்சினதி லங்கனுகாசின
ஆலங்கிணிகே தெலுஸுனு:
Neevu  uchithampaina Marjala roopam  pettu,
Maha  prathapamukaa lankanu,
Pravesinchinathi Lankanu kasina,
Aa langinike  thelusunu

Your taking the suitable form of a cat,
And entering   very great  city of Lanka,
Is known  More to Lankini ,
Than Lanka itself

நீவு வனம் புனகேகி வஞ்சக ராக்ஷஸ
தளமுன வதியிஞ்சினதி,
அசோகவனதேவதுலகே தெலுஸுனு;
Neevu vanam  punakeki Vanchaka Rakshasa,
Dalamuna vathiyinchinathi,
AA asoka vana  devathulake thelusunu

You entering  the forest  of cheating  rakshasas,
And killing   their entire  army,
Is known only  to Gods of  Asoka Vana.

நீவு விச்வரூபம் பெத்தி கனிபிஞ்சனதி
ஜகதீச்வரியகு ஆஜனகதனயகே தெலுஸுனு;
Neevu Viswa roopam  pethi   kanipinchanathi,
Jagaeesvariyaku aa janaka thanayake  thelusunu

You  taking Viswa roopa and showing it 
Is only known  to the goddess of the universe  Sita  only

நீவு புச்சம்புன அக்னிபெட்டி வெலிகின்சுட
அம்ம சோகிஞ்சி அக்னிப்ராத்தனயு ஜேஸி
நீ புச்சம்புன அதி சீதளம்பௌட
நீ ஆத்ம ப்ரபாவம்பு நீகு தெலிஸுனு;
Neevu  puchampuna Aghnipetti velikinchida,
Amma  sokinchi aghni  prarththanayu jesi,
Nee puchampuna  athi  seethalam pouda
Nee athma prabhavampu neeku  thelisunu

You keeping the fire of tail   and setting  fire
With  mother  with sorrow    praying to fire,
For  getting your   tail  greatly cooled,
And only  you know   your own power

அத்யாச்சர்யம் பொந்தின அதி தயாளுண்டைன
பரம பாகவதோத்தம விபீஷண தனயா
த்ரிஜடகே தெலுஸுனு;
Athyacharyam  ponthina  athi dayalundaina,
Parama  bhagavodathama Vibheeshana thanaya,
Trijudakke   thelusunu

Trijada  who is  the daughter   Of Vibheeshana,
Who was greatly  surprised  and was very merciful,
And a  great devotee  only knew it

நீ புட்டுக பூர்வ வ்ருத்தாந்தம்பு
ஹரிச்ரேஷ்டுலகு பூர்வ குண்டைன
ஜாம்ப வந்துனிகே தெலுஸுனு;
Nee puttuga  nee  vruthanthathambu,
Hari sreshtulakku poorvakundaina  ,
Jambavanthunikke   thelisunu

Jambavantha  who was  earlier  ,
To all devotees  of Hari knew  about,
All the   story  of your birth

நீ பராக்ரம ஸாஹம்பு வாலி தனயுடங்கதுனிகே தெலுஸுனு;
Nee parakrama  saahambuVali  thanyuda  angathuikke  thelusu

Your  valour  and adventure  was known,
Only to   Angatha   the son   of Vali

இடுல மஹாப்ரதாப மஹிமபொந்தின
நவவ்யாகரண ஸ்வரூபுடைனநின்னு
நேனு ஏமனி வர்ணிந்துனு:
Idula maha prathapa  mahima  ponthina  ,
Nava  vyakarana swaroopudaina  ninnu
Nenu   yemani varnithunu

Now  how can I  describe  you,
Who was greatly valorous and famous,
And who had  the form  of new creation.

ஜனகானி நேனு ஜேயு கைங்கர்ய மூலன் ,
தப்போ ஒப்போ அக்ஷர தப்புலு
கலிகியுன்னனு; மெப்பனகானொப்புகொனி
ரக்ஷிம்சுமு;
அதி யெட்லனியேகரோமி யத்யத்
ஸகலம் பரஸ்மையனே
சுகவாக்ய ப்ரமாண்யமுலன்
Janakaani  neyu  jeyu   kaiknkarya  moolan,
THappo oppo  . akshara thappulu,
Kaliki yunnanu meppanakan oppukoni, Rakshinchumu,
Athi   yetlaniye “Karomi   yath yath  sakalm parasmai”
Yane    sukha  vakhya   pramanya  mulan

Due to the service  I did   to  daughter of Janaka,
Whether wrong or satisfactory, I  have learnt  the mistakes,
As I have  agreed to that  , please  protect me.
Otherwise “everything is done   by Him”
Which is word  of great people which exists

நேனு பலுகரிஞ்சினபலுகுலன்
ப்ரேமயுஞ்சி மஹோத்ஸவம்புன
ப்ரத்யக்ஷம்பை செய் கொனி
ரக்ஷிம்துவே ஸ்ரீவாயு நந்தன தயாநிதே!
Nenu Palakarinchina  Palukulan,
Premayunchi   yee Mahaothsavam puna,
Prathyaksham  pai   chei koni,
Rakshkichuve   Sri  Vayu Nandhana  Dhayanidhe   

The words that   I should have talked ,
With love, during   this great festival,
Please make   them    visible   and,
Please protect me  , oh  treasure  of  mercy  who is son of  wind god

ஜானகீஜீவன ஸ்மரணம்-ஜய ஜய ராம ராம
தீர சூர வீர ஹனுமந்துனிகி-ஜய
Janaki  Kantha  Smaranam-Jaya Jaya  Rama Rama
Dheera  Soora  Veera Hanumanthaniki  Jai

Think about  consort  of Janaki –Hail  Rama, Rama , Rama
Hail to brave valorous  and heroic  Hanuman

No comments: