Saturday, July 25, 2020

பாப்பா ராமாயணம் (Pappa Ramayanam)-Second Part


       பாப்பா ராமாயணம்  (Pappa  Ramayanam)-Second Part 
       Ramayana   for the babies 5,சுந்தரகாண்டம்
                                                     
                     அனைவரும்    அனுமனை நாடினராம்;
         சீதையை மீட்க வேண்டினராம்.

1.Anaivarum  Anumanai  nadinaraam
Sithayai  meetka  vendinaraam

Al people   approached  Hanuman
They requested  him to  free Sita

                   அனுமனும் அதற்குத்  துணிந்தனராம்;
       ராமநாமத்தை ஜெபித்தனராம்.

2.Anumanum  atharkku  thuninthanaraam
Rama Namathai Japithanaraam

Hanuman  agreed to do that,
And he   chanted  name  of Rama

               பேருருவத்தினராய் மாறினராம்;    
     மலையுச்சியிலே ஏறினராம்.   

3.Peruruvathinarai  maarinaraam
Malai   uchiyile   yerinaraam

He  changed him self  in to a big form
And he climbed   to the  top of the mountain

               காலால்    மலையை அழுத்தினராம்;
                 வேகமாய் மூச்சினை இழுத்தனராம்.

4.Kaalaal malayai  Azhuthinaraam
Vegamai  moochinai  izhuthanaraam

He pressed  the mountain by his leg
And with speed pulled up his breath

             மலையை ஊன்றி உதைத்தனராம்;
                   விண்ணை       நோக்கி விரைந்தனராம்.

5.Malayai  oondri  udaithanaraam
Vinnai  nokki  virainthanaraam

He  kicked   the mountain with force
And  with speed   went towards  the sky

        வானவீதியை     எய்தினராம்;
                  வானவர்     மலர் மழை பெய்தனராம்.

6.Vaana veethiyai yeithinaaraam
Vaanavar  malar   mazhao  peithanaraam

He  reached   the path of the sky,
Devas  rained  flowers  on him

வான்வழி     அனுமன் பறந்தனராம்;
            வால்    நக்ஷத்திரம்போல் தெரிந்தனராம்.

7.Vaan vazhi  anuman  paranthanaraam
Vaal nakshatram pol  therinthanaraam

He sped   through  the sky,
And he looked like   a comet

கடலரசன் இதைக்     கண்டனராம்;
 உதவிட எண்ணங்கொண்டனராம்.

8.Kadalarasan ithai  Kandanaraam
Udhavida  yennam kondavaraam

The king  of sea   saw this
And  thought  of helping him

     மைநாகமலைதனை விளித்தனராம்;
உபசரித்திடும்படி பணித்தனராம் .

9.Mainaka  malai thanai vilithanaraam
Upacharithidum padi  panithanaraam

He called  Mainaka mountain
And ordered him  to show hospitality

     மலையரசனும் மனமிணங்கினராம்;
வேகமாய் ஓங்கி வளர்நதனராம்.

10.Malayarasanum  manaminaginaaraam
Vegamai ongi  valarnthanaraam

The king of mountains   agreed to it,
And   grew fast   very tall

         அனுமனின் பாதையில் நின்றனராம்;
   மாருதி மலையைக் கண்டனராம்.

11.Anumanin pathayil  nindranaraam
Maruthi  , malayai  kandanaraam

He stood   in the path  of Hanuman
Hanuman   saw   that  mountain

வேகத்தடையென எண்ணினராம்;
    தேக  பலத்தால்   தள்ளினராம்.

12.Vega thadayena  yenninaaraam
Deha balathaal  thallinaaraam

He thought  it is a block to  his speed,
And pushed  it by the strength  of his body

        நிலைகுலைந்தரசன் விழுந்தனராம்.;
            நாணியவாறே            எழுந்தனராம்.

13.Nilai kulainthdarasan  vizhunthanaraam
Naaniyavaare  yezhunthanaraam

Losing his balance  , that king fell down,
Being   ashamed   he got up

  அனுமனின் ஆற்றலை உணர்ந்தனராம்;
   அவரை அன்பாய் உபசரித்தனராம்.

14.Anumanin   aathalai  unarnthanaraam
Avarai  aanbaai  upacharithanaraam

He realized  the strength of Hanuman
He treated  him well with affection

          கடலோன் விருப்பத்தைக் கூறினராம்;
    களைப்பாறிச்செல்லக் கோரினராம்.

15.Kadalon viruppathai  koorinaaraam
Kalaippari    chella  korinaaraam

He told him the wish of king of sea,
He requested him to take  rest and proceed

அனுமன்       ஐயம் தெளிந்தனராம்;
அன்புடன் அவனை வருடினராம்.

16.Anuman ayyam    thelinthanaraam
Anbudan   avanai   varudinaraam

Hanuman lost  his suspicion,
He massaged   him with affection

ஓய்வாய் அமர்ந்திட மறுத்தனராம்.
வைதேகியை மீட்கப் பறந்தனராம்.

17.Oyvai amarnthida  maruthanaraam
Vaidehiyai  meetka  paranthanaraam

He refused to take rest,
And he  flew   to  free   Vaidehi

வானோர் கண்டு      வியந்தனராம்.;
வாயுபுத்திரனைப்      புகழ்ந்தனராம்.

18.Vaanor  kandu  viyanthanaraam
Vayu puthranai  pugazhnthanaraam

The devas    saw it and    were  surprised,
They praised   son of  Wind god

நெஞ்சுறம் கண்டோமென்றனராம்.;
      அறிவினைச் சோதிக்க எண்ணினராம்.

19.Nenjuram  kanddom   yendranaraam
Arivinai  sodhikka   yenninaaraam

They  said, we have  seen the courage  of his heart,
And they wanted    to  test his wisdom

நாகமாதாவினை           ஏவினராம்.;
சுரசை       என்பது அவள் பெயராம்.

20.Naaga  mathavinai  yeevinaraam
Surasa  yenpathu   aval peyaraam

Then they sent   the mother  of serpents,
Surasa  was her name

அரக்கியாய்        சுரசை     மாறினராம்;
அனுமனை        நோக்கிச்   சீறினராம்.

21.Arakkiyai  surasai  maarinaraam
Anumani nokki   cheerinaraam

Surasa turned   in to A rakshasi,
She   creamed   at  Hanuman

வீரனை வளைத்துப் பிடித்தனராம்;
      விழுங்கிடத் துடிப்பதாய் நடித்தனராம்.
  
22.Veeranai  valaithu  pidithanaraam
Vizhngida  thudippathai  nadithanaraam

She   circled and caught  that  courageous one,
And acted as if she   wanted to swallow  him

பேயென        வாயை  விரித்தனராம்;
வாயினுள் புகும்படி பணித்தனராம்.

23.Peyena   vaayai  virithanaraam
Vaayinul pugum padi panithanaraam

Like   a ghost  she  opened  her mouth
And ordered  him to enter her mouth

   'அயன் தந்த வரம்' என விளக்கினராம்;
அனுமனும் வாய்புக இணங்கினராம்

24,“Ayan thantha varam”  yena  vilakkinaraam
Anumanum  vai puga inanginaaraam

She explained  “This is boon given by Brahma
Hanuman  agreed   to enter  her mouth

தேகத்தை அனுமன்  வளர்த்தனராம்;
அவளினும் பெரிதாய் பருத்தனராம்.

25.DEkathai  anuman  valarthanaraam
Avalinum  peruthai   paruthanaraam

He went on growing his body,
He became  more fatter  than her

சுரசை     அனுமனை    அளந்தனராம்;
குகையென வாயைப் பிளந்தனராம்.

26/Surasai   anumanai  alanthanaraam
Guhayena   vayai  pilanthanaraam

Surasa  measured  Hanuman
And  opened   her mouth  like a cave

  சட்டென     அனுமன் சிறுத்தனராம்;
          சுட்டு          விரலளவு       சுருங்கினராம்.

27.Chattena   anuman   chiruthanaraam
Chuttu  viral alavu  churunginaaram

Hanuman  with speed became  small,
He became   as small as  little finger

சுரசையின்     வாயில் புகுந்தனராம்;
ஒரு நொடியில் வெளிவந்தனராம்..

28.Surasayin  vaayil  puganthanaraam
Oru nodiyil  veli vanthanaraam

He entered   the  mouth of Surasa,
And came  out   from there  in a second

அறிவால் அரக்கியை வென்றனராம்;
சுரசையோ  செயலற்று நின்றனராம்.

29.Arivaal  arakkiyaivandranaraam
Surasayo  cheyalathu  nindranaraam

He won the  Rakshasi by his wisdom
And surasa   stood  without activity

விண்ணோர்   வியந்து மகிழ்ந்தனராம்;
அனுமனின் அறிவைப் புகழ்ந்தனராம்.

30.Vinnor   viyanthu  magizhnthanaraam
Anumain  arivai  pugazhnthanaraam

The devas  were   surprised   and happy,
They praised   the wisdom of Hanuman

சுரசையும்     சுயவுரு    மாறினராம் ;
அனுமனுக்கு    வாழ்த்து கூறினராம்.

31.Surasayum  suya  uru maarinaaraam
Anumanukku  vaazhthu  koorinaaraam

Surasa  changed  in to her real  form,
And   she   greeted  Hanuman

வானரன் விருட்டெனப் பறந்தனராம்;.
ராமபாணமெனத்   தெரிந்தனராம்.

32.Vanaran viruttena  paranthanaraam
Rama banamena   therinthanaraam

The monkey suddenly  started  flying,
He  looked like   the  arrow of Rama

சிம்ஹிகா என்றோர் அரக்கியராம்;
   பறந்திடுமனுமனை நெருங்கினராம்.

33.There  was a Rakshasi  called  Simhika
She neared  Hanuman   who was flying

  கொழுத்த குரங்கெனக்கண்டனராம்;
விழுங்கிப் பசியாற எண்ணினராம்.

34.KOzhutha  kurangena  kandanaraam
Vizhungi  pasiyaara  yenninaaraam

He saw   him as  a very  fat monkey,
She thought  to swallow him and quench  her hunger

       பாய்ந்தே அனுமனைப் பிடித்தனராம்;
பிளந்தவாயினில் திணித்தனராம்.

35.Paayntha  Hanumanai  pidithanaraam
Pilantha  Vaayil   thinithanaraam

She jumped and caught Hanuman,
And she  put him in her  open mouth

கடுகென அனுமன் சுருங்கினராம்;
     அரக்கியின் தொண்டையில் இறங்கினராம்.  

36.Kadugena  anuman   churinginaraam
Arakkiyin thondayil   iranginaaraam

Hanuman became   as small as mustard
And got   down the throat of the rakshasi                

மார்பினை நகத்தால் கிழித்தனராம்;
             அரக்கியைக் கொன்று ஒழித்தனராம்.     

37.Marbinai  nakhathaal kizhithanaraam
Arakkiyai  kondru  ozhithanaraam

He tore   her chest  with    his nails,
And killed   and destroyed  that  Rakshasi    

           மீண்டும் விண்ணோக்கி விரைந்தனராம்;
       இலங்கையை நோக்கிப் பறந்தனராம்.
Meendum  vinnokki  virainthanaraam
Ilangayai  nokki  paranthanaraam

38.He again sped  towards  the sky
And flew   towards  Lanka

                     இலங்கையின் எல்லையை நெருங்கினராம்;
                லம்பாகிரிமேல் இறங்கினராம்

39.Ilankayin yellayai  nerunginaaraam
Lamba giri  mel   iranginaaramm

He reached  the boundary  of Lanka
He got down in Lamba  mountans              

இரவில் நகர் புக எண்ணினராம்;
      வடதிசை வாசலை நண்ணினராம்.

40.Iravil  nagar  puga   yenninaaraam
Vada disai  vasalai  Nanninaaraam

He thought of  entering town at night
He went near  the northern gate

   அரக்கக் காவலரைக் கண்டனராம்;
          தேகத்தைச் சுருக்கிக் கொண்டனராம்.

41.Arakka kavalarai   Kandanaraam
DEhathai    Churukki  kondanaraam

He saw    the Rakshasa  guards there,
He   reduced   his body

மெதுவாய் ஊர்ந்து நகர்ந்தனராம்;
        மதில்மேல் ஏறி அமர்ந்தனராம்

42.Methuvai  oornthu  nagarnthanaraam
Mathil mel  yeri   amarnthanaraam

He  slowly  crawled   and moved
He went and sat on the fort wall                                 

             இலங்கிணி இலங்கையின் காவலராம்;     
            மதில்மேல் அனுமனைக் கண்டனராம்.    

43.Ilangini  ilangayin  kaavalaraam
Mathil  mel  anumanai   kandanaraam

Lankini    is the guard  of Lanka
And she saw Hanuman on the wall 

அற்பக்குரங்கென நினைத்தனராம்;
அனுமனை ஓங்கி அறைந்தனராம்.

44.Arpa kurangendru  ninaithanaraam
Anumanai  ongi  arainthanaraam

She thought  it as a silly  monkey
And she   hit Hanuman    with   force

சினத்தால் மாருதி சிவந்தனராம்.;
    'பெண்ணினம்'என்றே  தயங்கினராம்.

44.Chinathaal  maruthi   chivanthanaraam
Peninam   yendra   thanyanginaraam

Due to anger  Maruthi  became red
He hesitated  because   she was a lady

      முட்டியால் மெதுவாய்க் குத்தினராம்;
வலியால் இலங்கிணி கத்தினராம்.

45.Muttiyaal methuvai  kuthinaraam
Valiyaal  ilankini  kathinaraam

He slowly   smashed  her with his fist,
Due to pain  Lankini  shouted

              அனுமனின் வலிமையை உணர்ந்தனராம்;
      நகர்புக அனுமதியளித்தனராம்.         

46.Anumanin  valimayai  unarnthanaraam
Nagar puga   anumthi   alithanaraam

She realized   the strength of Hanuman,
And allowed   him to enter   the city

     மாருதி நகரினுள் புகுந்தனராம்;          
           மன்னனின் அரண்மனை அடைந்தனராம்.

47.Maruthi  nagarinul pugunthanaraam
Mannanin aranmanai adainthanaraam

Maruthi   entered the city
He reached   the palace of the king

அந்தப்புரத்துள் நுழைந்தனராம்;       
சீதையைத்தேட விழைந்தனராம்.    

48.Anthapurathul nuzhainthanaraam
Sithyai   theda  vizhainthanaraam

He entered   the women’s   quarters,
He  started   searching   for Sita

விண்ணில் சந்திரன் சிரித்தனராம்;
     தண்ணொளிக்கதிரை  விரித்தனராம்.

49.Vinnil  chandhiran   chirithanaraam
THannoli  kadhirai  virithanaraam

In the sky   , the moon laughed,
And spread   the rays   of his light

அரக்கியர் உறக்கத்திலாழ்ந்தனராம்;
     அரக்கரும் போதையில் வீழ்ந்தனராம்.

50.Arakkiyar  urakathil  aazhnthanaraam
Arakkarum  bodhayil  veexhnthanaraam

The rakshasis  started   sleeping
The rakshasas fell in the strength  of alcohol

சீதையை மாருதி தேடினராம்;          
பேதையைக் காணாது வாடினராம்.

51.Sitayai  maruthi   thedinaraam
Pethayai   kaanaathu  vaadinaraam

Maruthi   searched  for Sita,
Unable to find  the poor one  , he got worried

அரண்மனையுள்ளே சென்றனராம்;
மாபெரும் மாளிகை கண்டனராம்.

52.Aranmanayulle   chendranaraam
Maaperum  malikai   kandanaraam

He went inside  the palavr,
Then he   saw  a huge  building

அங்கோர் விமானம் பார்த்தனராம்;
புஷ்பகவிமானம் எனப்பெயராம்.

53.Angor  vimanam parthanaraam
Pushpaka  vimanam   yena peyaraam

There   he saw an air plane,
It seems it was called  “Pushpaka  Vimana”

வேகத்தில் காற்றென அறிந்தனராம்;      
தேவர்க்கும் அரிதெனத் தெளிந்தனராம்.

54.Vegathil  kaaththena  arinthanaraam ,
Devarkkum arithena   arinthanaraam

He understood its speed is equal to wind
And he understood  it is even rare  to devas

அழகிய மாளிகை கண்டனராம்;            
உறங்கும் பெண்கள் தென்பட்டனராம்.

55.Azhakiya  maaligai  kandanaraam
Urangum penkal  thenpattanaraam

He saw  a pretty  mansion,
He  could see  some sleeping  ladies there

துயிலும் தசமுகனைக் கண்டனராம்;
"மலையோ"என ஐயமுற்றனராம்.   

56.Thuyilum  dasamukhanai   kandanaraam
“Malayo”  yena  ayyamuthanaraam

He saw the sleeping  ten faced  one there,
He  doubted  whether  it was a mountain    

பேரழகு பெண்ணைக் கண்டனராம்;
"சீதை இவரே!''என எண்ணினராம்.

57.Perazhagu  pennai  kandanaraam
“Sitai ivare” yena   yenninaaraam

He saw  a very pretty  lady there,
He thought “She  is Sita”

சற்றே யோசனை செய்தனராம்;     
      ''துயில்வாரென் தாயல்ல" என்றனராம்.

58.Chathe  yojanai  cheithanaraam
“thuyilvaaren thaayalla” yendranaraam

He thought   for  a little time,
He said, “She who  is sleeping  is not my mother”

பானசாலைதனில் புகுந்தனராம்;   
மது,மாமிசங்களைக் கடந்தனராம்.

60.Pana  salai   thanil  pugunthanaraam
Madhu  mamisangalai  kadanthanaraam

He entered   the drinking shed,
He saw  meat and alcohol  there.

      ஒவ்வொரு மூலையும் கூர்ந்தனராம்;
      சீதையைக் காணாது சோர்ந்தனராம்.

61.Ovvoru  moolayum  kornthanaraam  ,
Sithayai  kaanaathu  sornthanaraam

He searched  in every corner,
He got depressed , not finding Sita

கேசரிநந்தனர் கலங்கினராம்;          
"மாண்டனரோ?"என மயங்கினராம்.

62.Kesari nandanar  kalanginaaraam
“Maandanaro?” yendru  mayanginaaraam

The son of Kesari became worried,
“Is she dead”  thinking like  this he was confused

அங்குலம் விடாது சலித்தனராம்.;
               அலைந்து களைத்து மனஞ்சலித்தனராம்.  

63.Angulam vidaathu   chalithanaraam
Alainthu  kalaithu  , manamchalithanaraam

He   sieved   every possible   corner,
Wandering and getting  tired , he  was bored  

           ஊக்கத்தை வளர்த்திட முயன்றனராம்;     
ராமநாம ஜபம் செய்தனராம்.          

64.OOkathai  valarthida  muyandranaraam
Rama nama japam cheithanaraam

He tried to increase  his enthusiasm
He chanted  the name of Rama

அனுமன் பொறுமை இழந்தனராம்;
     "கொன்றனரோ?''எனக் கலங்கினராம்.

65.Anuman porumai  yizhanthanaraam,
“KOndranaro?” yena Kalanginaaraam

Hanuman  lost his patience
He  was confused “Have  they  killer her

தேடா இடமெல்லாந்தேடினராம்;   
           வைதேகியைக் காணாது வாடினராம்.   

66.THedaa  idamellam   thedinaaraam
Vaidehiyai  kaanaathu  vaadinaaraam

He searched  in all places  where  he has not searched,
Unable   to find Sita, he   became   faded

    அடர்வனமொன்றைக் கண்டனராம்;
'போகா இடம்' என எண்ணினராம்.

67.Adarvanam  ondrai  kandanaraam,
“Pogaa idam” yena  yennninaraam

He saw   a very thick dense forest,
He thought “ a place  where  I have  not gone”

 'அசோக வனம்' என அறிந்தனராம்;
புகுந்து தேடிவிட நினைத்தனராம்.

68.Asoka vanam yena arinthanaraam,
Pugunthu thedi vida  ninaithanaraam

He came to know that it was “Asoka vana”
He thought  of entering  it and searching

     மனத்தினில் ராமரை வணங்கினராம்;
    வனத்தினை நோக்கி விரைந்தனராம்.

69/Manathil   Ramarai   vananginaaraam
Vanathinai  nokki  virainthanaraam

He  saluted  Rama in his mind
He speedily   walked  towards the forest

        'விருட்'டென வனத்தினுள் புகுந்தனராம்;
மரத்துக்கு மரந்தாவி குதித்தனராம்.

70.Viruttena  Vanathinnul  pugunthanaraam
Marathukku  Maram  thaavi  kudhithanaraam

Suddenly , he   entered   that forest,
He jumped from one tree  to another and went

  சிம்சுபா மரமொன்றைக்கண்டனராம்;
உச்சிக்குத்தாவிச் சென்றனராம்.    

71.Simshubha  maram ondrai kandanaraam
Uchikku   thaavi chendranaraam

He saw   a Shimsubha   tree there,
He jumped and reached  its top    

       அடர்ந்த இலைகளிடை மறைந்தனராம்;
         பார்வையைக்  கீழ்நோக்கித்திருப்பினராம்.

72.Adarntha  ilaikalidai  marainthanaraam
Paarvayai   keezh nokki    thiruppinaraam

He sat hiding   behind   dense leaves,
And then turned   his vision  downward

வனமெங்கும் பார்வை இட்டனராம்
ஏழையொருத்தி தென்பட்டனராம்.    

73.Vanamengum parvai  ittanaraam
Yezhai  oruthi  thenpattanaraam

He  looked all over  the forest,
And he  coud see   a poor lady   

அழுக்காடை அணிந்திருந்தனராம்;     
ஆபரணமேதும் அணிந்திலராம்.   

74.Azhukkadai   aninthirunthanaraam
AAbharamethum   aninthilaraam

She   was wearing    dirty cloths,
And she   was not wearing  any ornaments        


                    அரக்கியரிடை அமர்ந்திருந்தனராம்;             
               நாய்களிடை மானெனத் தெரிந்தனராம்.

75.Arakkiyaridai  amarnthirunthanaraam
Naikalidai  , maanena  therinthanaraam

She was   sitting   in between the  Rakshasis
She looked   like  a deer  in between the dogs
                 
        அவளை அனுமன் கண்காணித்தனராம்;
'சீதையே'என அனுமானித்தனராம்.

76.Avalai  anuman  kankanithaaraam
“Seethaye”  yena anumanithaaraam

Hanuman   watched  her and,
Concluded  that  it was Sita  only

தாயை விடுவிக்கத் தவித்தனராம்;
ராமருடன் சேர்க்கத் துடித்தனராம்.

77.Thaayai viduvikka thavithanaraam
Ramarudan cherkka  thudithanaraam

She was anxious to free  the mother,
She  was very anxious to   join her  with Rama

இணைந்து தரிசிக்க விரும்பினராம்;
ராமநாமத்தை ஸ்மரித்தனராம் .    
   
78.Inanithu   darasikka   virumbinaraam
Rama  Namathai   smarithanaraam

She   was anxious   to see them together
He  thought   about   the name of Rama

அனுமன் சிந்தனையிலாழ்ந்தனராம்;
  'முயற்சி வெற்றி'என மகிழ்ந்தனராம்.

79.Anuman chinthayil  aazhnthanaraam
Muyarchi   vethri   yena  magizhnthanaraam

Hanuman got drowned  in thought
Attempt  has succeeded ,he became  happy because  of it

             அன்னையின் கோலத்தைக் கண்டனராம்;
அளவற்ற துயரங்கொண்டனராம்.    

80.Annayin kolathai  kandanaraam
Alavatha  thuyaram  kondanaraam

He saw    the present  look of mother
And became   sad  without  limit 

             'பொறுமையில் பூமி'யென உணர்ந்தனராம்;
தக்க தருணம் பார்த்திருந்தனராம்.   

81.Porumayil  bhoomiyena  unarnthanaraam
Thakka tharunam paarthirunthanaraam

He realized   that  in patience   she is like earth,
And he was there  waiting   for suitable  opportunity

மரக்கிளையில் சாய்ந்தமர்ந்தனராம்;
    மனத்தினுள்  ராமரை நினைத்தனராம்.

82.Mara kilayil  chaainthu   amarnthanaraam
Mananthinul  Ramarai  ninithanaraam

He leaned and sat  on a tree  branch,
In his  mind  , he thought  of Rama

சந்திரன் ஒளிக்கதிர் பரப்பினராம்;       
மாருதி பார்வையைத் திருப்பினராம்.

83.Chanthiran  oli kathir  parappinaraam,
Maruthi parvayai  thiruppinaraam

Moon spread  , the ray  of its light,
Maruthi   turned    his vision

        தலைவியுந்தெளிவாய்த் தெரிந்தனராம்;
சுற்றிலும் அரக்கியர் இருந்தனராம்.

84.Thalaiviyum  thelivaai  therinthanaraam
Chuthium   arakkiyar    irunthanaraam

He   was  able   to see  clearly Sita,
Round   her Rakshasis   were   sitting

  கோரப்பல்,கூர்நகங் கொண்டவராம்;
சீதைக்குக் காவலாய் நின்றனராம்.
மான்போல் மைதிலி மருண்டனராம்;
தீயெனக் கற்பினில் திகழ்ந்தனராம்.

85-86KOrai pal  , koor nakham   kondavaraam
Seethaikku  kavalai  nindranaraam
Maan pol  Maithili   marundanaraam
Theyena  karpinil  thigazhnthanaraam

There were  having  protruding teeth  , and sharp nails,
They stood guarding  Sita
Like   a deer Sita   was getting   scared
And she looked  like fire  in  her virtue

அனுமன் தரிசித்து மகிழ்ந்தனராம்;
ஆனந்தக் கண்ணீர் உகுத்தனராம்.  

87.Anuman darisithu  magizhnthanaraam
AAnanda  kanner  uguthanaraam

Seeing   her  Hanuman became happy,
He   shed tears  of joy

வேத ஒலியைச் செவிமடுத்தனராம்;
விடியற்காலை என உணர்ந்தனராம்.

88.Veda  oliyai  chevi  maduthanaraam
Vidiyar kalai   yena  unarnthnaraam

He   heard the sound of Vedas
He realized  it was early  morning

அரசன் ஒலிகேட்டு விழித்தனராம்;     
வைதேகியைக்காணத் துடித்தனராம்.

Hearing the sound   the king woke up,
He wanted  very badly   to meet  Vaidehi

ஆடையாபரணம் அணிந்தனராம்;      
ஜானகியைக் காண விரைந்தனராம்.

89.Adai aabharanam   aninthanaraam
Janakiyai  kaana   virainthanaraam

He wore   dress   and ornaments,
He rushed   to see  Janaki

பலரும் புடைசூழச் சென்றனராம்;     
குலமகளை அணுகி நின்றனராம்.    

90.Palarum   pudai   choozha   chendranaraam
Kula makalai anuki  nindranaaraam

He went    surrounded  by many  ,
He went  near the lady of virtue  and stood there 

91.தூயவள் தேகத்தை மறைத்தனராம்;
த்யானத்தில் தரைமேலமர்ந்தனராம்.

Thooyaval  dekathai  maraithanaraam
Dhyanathil   tharai  melamarnthanaraam

The pure   one  covered her body,
And sat on the floor  in meditation

நாதனை மட்டுமே நினைத்தனராம்;
நோக்கிய ராவணன் திகைத்தனராம்.

92.Naadhanai   mattume  ninithanaraam
Nokkiya   ravanan  thikaithanaraam

She thought   only  about her lord
And Ravana   who saw was  perplexed

     அன்னையை அரக்கன் நெருங்கினராம்;
அழிவினை நோக்கி நகர்ந்தனராம்

93.Annayai arakkan  nerunginaaram,
Azhivinai  nokki nagarnthanaraam

He  went nearer   to the mother
He moved towards  his own destruction.

ராமரை இகழ்ந்து ஏசினராம்;       
சீதையைப் புகழ்ந்து பேசினராம்.

94.Ramarai  igazhnthu  yesinaaraam
Seethayai  pugaznthu  pesinaaraam

He   scolded Rama using bad words
And he talked  praising Sita

       தன்னை மணந்திடத் தூண்டினராம்;
       ராமரைத் துறநதிட வேண்டினராம்.

95.THannai  mananthida   thoondinaraam
Ramarai    thuranthida   vendinaraam

He requested her to marry him
And asked her  leave   away   Rama

செவியுற்ற சீதை சினந்தனராம்;              
தீயைத் தொட்டதுபோல் துடித்தனராம்.           

96.Cheviyutha sitai chinanthanaraam
Theeyai  thottathu pol   thudithanaraam

When he hear this Sita called   Angry
She struggled like   she has touched   the fire

         அரக்கன்முன் துரும்பினைப் போட்டனராம்;
அதற்கவன் சமமெனக் காட்டினராம்.  

97.Arakkan mun  thurubinai  pottanaraam
Atharkku    avan   samam yena Kaattinaraam

She put  a twig  before him,
And showed him   that he isequal to that    

"ராமரே,பதி!"எனக்கூவினராம்;                  
நெருங்கினால் அழிவெனச் சீறினராம்.

98.“Ramare pathi” yena    koovinaraam
Nerunginaal   azhiven yena   cheerinalaam

She shouted  “Only Rama is my husband”
If you come near  I will kill myself screeched she

'ராமபாணம்'பற்றி விளக்கினராம்;         
"தோல்வி திண்ணம்"என சபித்தனராம்.

99.“Rama banam” paththi   vilakkinaraam,
“tholvi thinnam  ‘ Yena sapithanaraam

She explained to him about “Rama Bana”
She cursed him “you will surely be defeated”

   செவியுற்ற ராவணன் வெகுண்டனராம்;
இரண்டுமாத கெடு வைத்தனராம்.  

100.Cheviyutha   Ravanan   vegundanaraam
Irandu matha   kedu vaithanaraam

Hearing   this Ravana   became  very angry
The time     that   I am fixing is two months     

முடியுமுன் இணங்கிடக் கூறினராம்;  
மறுத்தால் மரணமெனக் கூவினராம்.

101.Mudiyumun   inangida   koorinaraam
Maruthaal  maranamena  koovinaraam

He told her   to agree   before that time,
If you don’t   agree, you will die, he screamed

அன்னையோ அஞ்சாமல் நின்றனராம்;
"அழிவுக்கு வழி இது"என்றனராம்.

102.Annayo   anjamal nindranaraam
“azhivukku  vazhi ithu” yendranaraam

The mother  stood   without any fear,
And told, “This  is the path   to your  destruction”             

கோபத்தால் ராவணன் கொதித்தனராம்;
 அங்குமிங்கும் நிலையற்றலைந்தனராம்.

103.Kopathal   Ravanan  kothithanaraam
Angum ingum  nilayathu alainthanaraam

Ravana   boiled  in anger,
He walked  here and there without any constancy

கோர அரக்கியரை விளித்தனராம்;        
சீதைமனத்தை மாற்றப் பணித்தனராம்.

104.Ghora   arakkiyarai   vilithanaraam
Sithai  manathai  maththa  panithanaraam

He called all those  fierce  Rakshasis,
Ordered  them  to change  mind  of Sita

செல்ல மனமின்றி நகர்ந்தனராம் ;
மாளிகை நோக்கி நடந்தனராம்

105.Chella  manamindri nagarnthanaraam
Maalikai  nokki  nadanthanaraam

Without  desire to  go, he moved,
He walked  towards  his  mansion     

       அரக்கியர் அன்னையைச் சூழ்ந்தனராம்;
            ராமரை இழிச்சொல்லால் இகழ்ந்தனராம்.

106.Arakkiyar   annayai  choozhnthanaraam
Ramarai  izhi chollal igazhnthanaraam

The Rakshasis   surrounded  the mother
They  scolded  Rama  using  bad words

    ராவணனின் புகழ் பாடினராம்;                 
சீதையோ செவிகளை மூடினராம்.    

107.Ravananin  pugazh  paadinaraam
Sithayo chevikalai  moodinaraam

They   sang  fame  of Ravana
But  Sita  closed  her   ears

     அவள்மனத்தை மாற்ற முயன்றனராம்;
தோல்வியடைந்து சலிப்புற்றனராம்.

108.Aval  manathai  maatha  muyandranaraam
THolvi adaithu   chalipputhanaraam

They tried   to change  her mind,
They  were  defeated  and felt dejected

கடுஞ்சொல் கூறிக் கடிந்தனராம்;      
மைதிலி மென்மனமொடிந்தனராம்

109.Kadum chol  koori  kadinthanaraam
Maithil men manam  odinthanaraam

They scolded  her by using  harsh words,
The broke   the soft mind  of  Maithili  

தீச்சொல் தாளாது துடித்தனராம்;        
   மௌனமாய்க் கண்ணீர் வடித்தனராம்.

110.Thee chol thaalaathu   thudithanaraam
Mounamai  kaneer  vadithanaraam

Unable to hear those  fire like words  , she struggled
And silently    she  shed   tears

தாயைத் தீயர் பயமுறுத்தினராம்;      
   மன்னனை மணக்க வற்புறுத்தினராம்.

111.Thaayai  theeyar  bhayamuruthinaraam
Mananai  manakka   varpurithanaraam

They  made   mother  greatly scared
They compelled  her to marry   their king

மைதிலி பொறுமை இழந்தனராம்;     
"ராமரே பதி" என முழங்கினராம்.    

112.Maithili  porumai  izhanthanaraam
“Ramare  Pathi  “ yena  muzhanginaraam

Maithili   lost   her  patience  ,
And shouted that , her husband  is Rama only     

சிம்சுபா மரம் நோக்கி நடந்தனராம்.
         தீயோர்  அவளைப்பின் தொடர்ந்தனராம்.

113.Simshuba  maram  nokki  nadanthanaraam
Theeyor   avalai  pin thodarnthanaraam

She walked   towards  Shimshubha  tree
And the  bad ones   followed  her

கையினில் ஆயுதம் எடுத்தனராம்;    
கொன்று தின்றுவிடத் துடித்தனராம்.

114.Kayyinil  aayudham  yeduthanaraam
Kondru  thindru  vida  thudithanarram

They took their weapons  in their hand,
They   were  eager  to kill   and eat her

கண்ட நம்நாயகி கலங்கினராம்;        
ஆயினும் தன்னிலை பிறழ்ந்திலராம்.

115.Kanda  nam nayagi   kalanginaraam
AAyinum  thannilai   pirazhnthilaraam

Seeing  that  our  Lady  was greatly  worried,
But she   did not  change  her state

அரக்கனை மணந்திட மறுத்தனராம்;  
    கொன்று விழுங்கும்படி உரைத்தனராம்.

116.Arakkanai mananthda  maruthanaraam
Kondru  vizhungum padi  uraithanaraam

She   refused  to marry  the  Rakshasa,
She told them to kill  and eat her

    தனது தலையெழுத்தை நொந்தனராம்;
துன்பந்தாங்காது தொய்ந்தனராம்       .

117.Thanathu  thalai  ezhuthai  nondanaraam
Thunbam  thaangaathu   thointhanaraam

She blamed   her  fate,
And   unable  to bear  the sorrow  , she sunk down

கணவரின் பிரிவால் வருந்தினராம்;
இணையும் நம்பிக்கை இழந்தனராம்.

118.Kanavarin   pirivaal varunthinaraam
Inayum  nambikkai   izhanthanaraam

She became  sad  with the parting   with her  husband,
She  lost  the hope  of joining  him back

அரக்கனை எண்ணி நடுங்கினராம்;
உயிர்விட முடிவு எடுத்தனராம்.      

119.Arakkanai yenni  nadunginaaraam
Uyir vida  mudivu   yeduthanaraam

Thinking  of the  Rakshasa  , she  shivered
She decided  to  die

அங்கொரு முதியவள் வந்தனராம்;
திரிசடை என்பது அவள் பெயராம்.

120.Angoru  mudhiyaval  vanthanaraam
Trijatai   yenpathu   aval  peyaraam

At  that  place  an old lady came,
Her name   was  TRijata

     சீதையின் சிறப்பினை அறிந்தவராம்;
அரக்கியர் ஏச்சினை அடக்கினராம்.

121.Sithayin   chirappinai   arintha varaam,
Arakkiyar   yeachinai   adakkinaraam

She  knew  about  greatness  of Sita,
She  put down the  scolding  by the Rakshasis

              கனவொன்று கண்டதாய் உரைத்தனராம்;
          கனவினில் நிகழ்ந்ததை விளக்கினராம்.

122.Kanavondru  kandathai  uraithanaraam
Kanavinil  nigazhnthathai vilakkinaaraam

She   said that  she has   seen a dream,
And  explained   what   she saw  in the dream

ராமரைக் கனவினில் கண்டனராம்;
"அரியோ?"என ஐயம் கொண்டனராம்.

123.Ramarai  kanavil  kandanaraam
“Ariyo?”   yena  ayyam kondanaraam

It seems she saw   Rama in her dream,
She had a doubt   whether  it was Vishnu  himself

வில்லேந்தி ராமர் வந்தனராம்;       
தசமுகனுடன் போர் புரிந்தனராம்.

124.Villenthi  Ramar  Vanthanaraam
Dasamukanudan  por  purinthanaraam

Rama came   holding  his bow,
He fought  a   war   with  the ten faced one

தோல்வியுற்றரசர் இறந்தனராம்;    
ராமருடன் சீதை இணைந்தனராம்.

125.Tholviyuthu arasan iranthanaraam,
Ramarudan   Sithai  inainthanaraam

Being  defeated  their king died,
Sita  joined   with Rama

அரக்கர் அனைவரும் அழிந்தனராம்.;
    விபீஷணர் வேந்தராய் அமர்ந்தனராம்.

126.Arakkar  anaivarum    azhinthanaraam
Vibheeshanar  vendhanai  amarnthanaraam

All the  rakshasas were  killed,
And Vibheeshana   sat   as the king

  மரத்தினை  மைதிலி நெருங்கினராம்;  
            கரத்தால் கிளையொன்றைப் பிடித்தனராம்.

127.Marathinai  Maithili  nerunginaraam
Karathal kilai ondrai  pidithanaraam

Maithili   went   near the tree,
And  held by her hand  a branch  of the  tree

  முடியினைக் கயிறாய் முறுக்கினராம்;
     தூக்கிட்டுக்கொள்ளத் துணிந்தனராம்.      

128.Mudiyinai  kayiraai  murikkinaaram
Thookittu kola   thunithanaraam

She spun   her hair  like a rope,
And  tried  to hang  herself

   நாதனை நெஞ்சினில் நினைத்தனராம்.
  நற்சகுனம் பல கண்டனராம்.    

129.Naaadhanai  nenjinil  ninaithanaraam
Nar sakunam  pala   kandanaraam

She thought  of her lord  in  her mind,
And she  saw  very many   good omens               

இடக்கண் துடிப்பதை உணர்ந்தனராம்;
இடப்புயமுந்துடிப்பதுணர்ந்தனராம்.    

130.Idakkan  thudippathai  unarnthanaraam
Ida puyam  thuduipathu unarnthanaraam

She felt the beating  of her  left   eye,
She felt  the shivering  of her left hand   

இடத்தொடையுந்துடிக்க நின்றனராம்;
ஆடை நழுவிடக் கண்டனராம்.             

131.Ida thodayum  thudikka  nindranaraam
AAdai  nazhuvida  kandanaraam

She felt   the shivering  of her  left thigh   also
She stood  feeling  loosening of her dress

சகுனங்களால் மனம் மகிழ்ந்தனராம்;  
நடக்கும் நல்லதென நினைத்தனராம்.

132.Sakunangalaal  manam  magizhnthanaraam
Nadakkum   nallathena   ninaithanaraam

Due   to omens  her  mind became  happy
She thought  good things   will happen

கலக்கமும் கவலையும் நீத்தனராம்;   
அமைதியால் முகமலர் பூத்தனராம்.   

133.Kalakkamum kavalayum  neethanaraam
Amaithiyaal   mukha malar  poothanaraam

 She   gave up   her worries   and sorrow,
And due to peace, her face glowed   like a flower

மாருதி மறைவாய் அமர்ந்தனராம்;     
நிகழ்வதெல்லாம் பார்த்திருந்தனராம்.

134.Maruthi   maraivai amarnthanaraam
NIgazhvathellam   paarthirunthanaraam

Hanuman    was sitting concealed
He saw all that    was   happening

உத்தமி உள்ளத்தை உணர்ந்தனராம்;
ஆறுதல் கூறிடத் துடித்தனராம்.  

135.Uthami  ullathai   unarnthanaraam
AAruthal  koora  thudithanaraa,

She  understand  the mind  of the great  ladu,
He was anxious   to console her         

அரக்கியர் உறங்கிடக் கண்டனராம்;
தக்க தருணமென எண்ணினராம்.     

136.Arakkiyar   urangida  kandanaraam
Thakka   tharunam  yena yenninaraam

He saw that  the Rakshasis   were  sleeping
He thought  it  was a good   time/opportunity

 நம்பிக்கைப் பெறவழி தேடினராம்;   
ராமரின் பெருமையைப் பாடினராம்.

137.Nambikkai pera   vazhi  thedinaraam
Ramarin  perumayai   paadinaaraam

He searched   for method   to get her trust,
And he sang  about   the  greatness  of Rama

தனக்குத்தானே பேசிக்கொண்டனராம்;
சுருக்கமாய் நிகழ்ந்ததை நவின்றனராம்.

138.THanakkule  thaane   pesi kondanaraam
Churukkamai   nigazhnthathai   navindranaraam

He talked   to himself,
He briefly  told   what  has happened

      தான்வந்த நோக்கத்தை மொழிந்தனராம்;
செவியுற்ற சீதை நிமிர்ந்தனராம்.  

139.Thaan vantha nokkathai   mozhinthanaraam
Cheviyutha   Sithai  nimirnthanaraam

He told the   reason for  his coming
Sita who heard  it straightened up        

கவனமாய்ப் பார்வையிட்டனராம்;    
குரங்கொன்றைக் கண்ணுற்றனராம்.

140.Gavanamai   paarvai ittanaraam
Kurangondrai kannuthanaraam

She  saw  with concentration
She noticed  a monkey

வானரக்குரல்கேட்டு வியந்தானராம்;
செவியுற்ற செய்தியால் மகிழ்ந்தனராம்.

141,Vaanara kural  kettu  viyanthanaraam
Cheviyutha   cheithiyaal magizhnthanaraam

She was surprised  hearing  the monkey talk
She became happy  by the   news that  she heard

கனவென்றையம் கொண்டனராம்;   
''துயிலின்றிக் கனவேது?''என்றனராம்.

142.Kanavenru  ayyam  kondanaraam
“thuyil indri kanavethu  ? yendranaraam

She doubted   that it may be a dream
She told herself “Without sleep  , how can you  dream?

     தெய்வத்தை மனத்தால் தொழுதனராம்;
   கேட்டவை மெய்த்திட வேண்டினராம்.

143.Deivathai  manathaal  thozhuthanaraam
Kettavai   meiththida   vendinaraam

She saluted  God by her mind,
She prayed him that  what   she heard  should be true

மாருதி கீழே இறங்கினராம்;                   
   மைதிலியை மெல்ல நெருங்கினராம்.

144.Maruthi  keezhe  iranginaaraam
Maithiliyai  mella  nerunginaaraam

Maruthi   slowly     got down
Slowly   he went  near  Maithili

    பணிவாய்க் கைகூப்பி வணங்கினராம்;
இனிமையாய்ப் பேசத்துவங்கினராம்.

145.Panivai  kai koopi  vananginaaraam
Inimayai pesa  thuvanginaaraam

With humilility with folded hands  , he saluted her
And then started  speaking   sweetly

இதுவரை நடந்ததை விளக்கினராம்;
சீதையின் அச்சத்தைப் போக்கினராம்.

146.Ithu varai  nadanthathai vilakkinaaraam
Sitayin achathai  POkkinaraam

He explained  to her what  happened  so far
He  removed   the fear of   Sita

சீதையின் அருகில் சென்றனராம்      
அன்னையோ ஐயம் கொண்டனராம்.

147.Sitayin   arukil  chendranaraam
Annayo  ayyam kondanaraam

He   went   near  Sita,
But  the mother  had   doubt

'ராவணனோ?'என பயந்தனராம்;         
அனுமன் அவள்மனமறிந்தனராம்.    

148.Ravanano?   Yena bhayanthanaraam
Anuman   aval  manam   arinthanaraam

She was scared  that  it may be Ravana,
Hanuman guessed   her mind 

'ராம தூதன் நான்' என்றனராம்;             
ராமர் பணித்ததைப் பகர்ந்தனராம்.  

149.“Rama dhoothan naan  “ yendranaraam
Ramar  panithathai  pakarnthanaraam

He  Told that  he  was  emissary  of Rama
And  told her  what  Rama   has told him

வைதேகி வினாபல வினவினராம்;
வாயுமகனும் விடையளித்தனராம்.

150.Vaidehi   vinaa pala   vinavinaaraam
Vayu makanum  vidayalithaaraam

Vaidehi   asked   several   questions
And son of wind god   replied

ராமலக்ஷ்மணரைப் புகழ்ந்தனராம்;
அங்க அடையாளம் பகர்ந்தனராம்.

151.Rama  Lakshmanarai  pugazhnthanaraam
Anga adayaalam   pagarnthanaraam

He praised   Rama  and Lakshmana
And  described  their form in detail

கணையாழிதனை எடுத்தனராம்;       
ராமரளித்ததெனக் கொடுத்தனராம்.

152.Kanayaazhi  thanai   yeduthanaraam
Ramar   alithathena   koduthanaraam

He took   the signet  ring,
Gave  it to her saying  it was given by Rama

கணையாழியை சீதை வாங்கினராம்;
கணவரையே கண்டதுபோல் களித்தனராம்.

153.Kanayaazhiyai    sithai   vaanginaaraam
Kanavaraye  kandathu pol  kalithanaraam

Sita   took  the signet  ring from him
She was as happy  as she saw  her husband  himself

   அனுமனின் அன்பால் நெகிழ்ந்தனராம்;
  வீரனின் வலிமையை வியந்தனராம்.

154.Anumanin  anbaal  negizhnthanaraam
Veeranin  valimayai   viyanthanaraam

She   became emotional due  to affection of Hanuman
She wondered at  the strength  of that hero.

,'வருவாரோ,பதி?'என விசும்பினராம்;  
'காண்பேனோ?' எனக்கதறினராம்.      

155.“Varuvaro  Pathi”  , yena visumbinaraam
“kaanbeno?  Yena  kadarinaraam

She sobbed  “Will  my husband   come?”
She wailed “Will I be able   to see  him?” 

156.கேசரி நந்தனன் குனிந்தனராம்;       
முதுகிலமர்ந்திடக் கூறினராம்.    

Kesari nandanan  kunithanaraam,
Muthukil  amarnthida  koorinaraam

The son of Kesari bent down,
And asked  her  to sit  on his back    

     'சுமந்துசெல்வேன்'என உரைத்தனராம்;
அமர்ந்திட அன்னை மறுத்தனராம்.  

158.“Sumanthu  chelven,” yena uraithanaraam
Amarnthida   annai  maruthanaraam

“He said,  “I will  carry   you and go”
The mother   refused   to sit.

    அனுமன் ஐயம் நீக்க  நினைத்தனராம்;
விசுவரூபத்தில்  நின்றனராம்.     

159.Anuman ayyam  neekka  ninaithanaraam,
Viswaroopathil  nindranaraam

Hanuman wanted   to remove her doubt ,
He stood  before her  in his mega  form         

அன்னை அனுமனைப் புகழ்ந்தனராம்;
அவர்மேல் அமரவோ மறுத்தனராம்.  

160.Annai  anumanai   pugazhnthanaraam,
Avar  mel   amaravo  maruthanaraam

Mother  praised    Hanuman,
Bur  refused   to sit  on him

161.'பதி மீட்பார்' எனப் பகர்ந்தனராம்;         
     அனுமனுமவள் கற்பை உணர்ந்தனராம்.

“pathi meetpaar”   yena  pakarnthanaraam ,
Anuman aval   karpai    unarnthanaraam

She said “ My  husband   will save me”
Hanuman understood   , her virtue

        அனுமன் ''அடையாளம்'' கேட்டனராம்;
''ராமர்க்கு அளிப்பேன்''என்றனராம்.

 162.Anuman  “adayaalam”  kettanaraam
“ramarkku  alippen “ yendranaraam

Hanuman asked  her  for a symbol,
I will give  it   to Rama,  he said 

     சீதை முன்னினைவினிலாழ்ந்தனராம்;
கண்ணீரால் துகில் நனைந்தனராம்

163.Sithai mun  ninaivil  aazhnthanaraam
Kaneeraal   thukil nanainthanaraam

Sita  sat   thanking  of the past,
By her  tears , she made  her Sari wet

     நிகழ்ந்ததை அனுமர்க்குக் கூறினராம்;
  பதிக்கு நினைவுறுத்தக் கோரினராம்.

164.NIgazhnthathai   anumarkku  koorinaaraam
Pathikku  ninaivuruththa   korinaaraam

She   told  what  happened  earlier to Hanuman
She  wanted  him to remind  her husband

          குடிலொன்றிலவள் அமர்ந்திருந்தனராம்;
மடியில் ராமர் துயின்றிருந்தனராம்.

165..Kudil ondril  aval   amarnthirunthanaraam
Madiyil Ramar  thuyindrinthuranaraam

She was once   sitting in a hut,
Rama   was sleeping  on her lap

காகம் ஒன்றைச் சீதை கண்டனராம்;
       தேகத்தை அது கொத்தத் துடித்தனராம்.

Kakam ondrai   sithai  kandanaraam
Dehathai   athu  kotha   thudithanaraam

166.Sita   saw  a crow,
It was wanting   to peck her body

உதிரத்தினாலுடை நனைந்தனராம்;
அதனால் பதி துயில்கலைந்தன ராம்.

167.Udhirathinaal   udai  nanainthanaraam
Athanaal  pathi thuyil  kalainthanaraam

Due to her blood her dress  was drenched,
And because  of that  Rama woke up from sleep

        நிகழ்ந்ததை அறிந்தவர் வெகுண்டனராம்;
         தர்ப்பாசனப்புல்லொன்றை எடுத்தனராம்.

168.Nigazhnthathai arinthu   avar  vegundanaraam
Dharbasana pul   ondrai  yeduthanaraam

Knowing what has happened  , he became angry
He pulled out one  dharbha  out   of his  dharbha  seat

புல்லைக் கணையாக்கி எய்தனராம்;
  காகத்தின் கண்ணொன்றைக் கொய்தனராம் .

169. Pullai kanayaakki yeithanaraam
Kaakathin kannondrai   koithanaraam

He sent  the grass   as an arrow,
He  took off one  eye  of   the crow

      இதனை அனுமன் செவி மடுத்தனராம்;
     நினைவுறுத்த வாக்கு கொடுத்தனராம்.

170. Ithanai  anuman    chevi  maduthanaraam
Ninaivurutha vaakku  koduthanaram

Hanuman   heard   all this,
He gave word   that he will   remind

சீதை சூடாமணி களைந்தனராம்;      
பதியிடமளித்திடப் பணித்தனராம்.

171.Sithai   choodaamani  kalainthanaraam
Pathiyidam   alithida   panithanaram

Sita   took out  her gemmed   brooch
She  asked  him to give it   to her husband
   
வீரர் சூடாமணி பெற்றனராம்;      
 விரலில் அதையணிந்து நின்றனராம்.

172.Veerar   choodamani  pethanaraam
Viralil   athai  aninthu  nindranaram

The hero  got   the choodamani
He stood wearing  it in his hand

    வைதேகியின் பதம் பணிந்தனராம்;
வலம் வந்தே கரங்குவித்தனராம்.

.173.Vaidehiyin  padham paninthanaraam
Valam vandhe   karam kuvithanaram

He   saluted  the feet of Vaidehi
He went round her  and saluted  her with  folded hand

  அண்ணலை மனத்தால் துதித்தனராம் ;
ஆனந்தக்கண்ணீர் வடித்தனராம்.

174.Annalai  manathaal thudithanaraam
AAnanda  kanner vadithanaram

He prayed    the lord by his mind
He shed   tears of joy

அன்னைக்கு தைரியமூட்டினராம்;
அபலைக்கு ஆறுதல் கூறினராம்.

175.Annaikku   dairyamoottinaram
Abalaikku aaruthal  koorinaaraam

He   encouraged   the mother
He consoled  her  who  did not have any help

  வானரர் வலிமையை விளக்கினராம்;
'உதவுவர்'என வாக்களித்தனராம்.

176.Vaanarar  valimayai  vilakkinaaraam
“Udavuvar “  yena  vaakku alithanaraam

He explained to her  about strength of monkeys
He  gave word  , that  they   will help

 'வெற்றி உறுதி' என முழங்கினராம்;
 'அழிவர் அரக்கர்'என மொழிந்தனராம்.

177.“Vetri uruthi “   yena muzhanginaaraam
“Azhivar  Arakkar” yena  mozhinthanaram

He boomed  “Victory  is definite”
And told her that  “Asuras would be destroyed”

    துணிவினைத் துணைகொள்ளத் தூண்டினராம்;
     கவலையைக் களைந்திட வேண்டினராம்.

178.THunivinai   thunai  kolla thoondinaaraam
Kavalayai  kalainthida   vendinaaram

He  egged her to take   courage   as help
And requested her  to throw away   worries

       வைதேகி உத்சாகம் அடைந்தனராம்;
    வாழ்த்தி விடைகொடுத்தனுப்பினராம்.

179.Vaidehi urchaagam  adainthanaram
Vaazhthi  vidai  koduthanuppinaraam

Vaidehi   became enthusiastic
She  blessed  him   and gave him leave

           அனுமன் வேகமாய்த் தாவினராம்;
    மரங்களைப் பிடுங்கி  வீசினராம்.

180.Anuman  vegamai  thaavinaraam
Marangalai  pidungi  veesinaraam

Hanuman jumped    with great   speed
He uprooted  the trees  and threw  them

  மண்டபங்கள்பல இடித்தனராம்;
     அசோகவனத்தை அழித்தனராம்.

181Mandapangal pala   idithanaraam
Asoka vanathai   azhithanaraam

HE broke    several buildings,
He   destroyed   Asoka vana

             கோட்டை வாயிலில் அமர்ந்தனராம்;
             அரசனைக் காணக் காத்திருந்தனராம்.

Kottai  vaayilil  amarnthanaraam,
Arasanai  kana kathu  irunthanaram

182.He went   and sat  near  gate  of fort,
He  waited  to see  the king

          ஓசையால் அரக்கியர் விழித்தனராம்;
         வனத்தின் அழிவினை அறிந்தனராம்.

184.Oasayaal arakkiyar   vizhithanaraam
Vanathin   azhivai   arinthanaraam

Due to the sound  Rakshasis woke up
And knew  about  destruction   of the forest

        வானரச்செயல் என உணர்ந்தனராம்;
        வேந்தனுக்குரைக்க விரைந்தனராம்.

185.Vanara   cheyal  yena unarnthanaraam
Vendanukku   uraikka   virainthanaraam

They   understood  it was   due to the monkey,
And they rushed   to tell it to the king

செவியுற்ற ராவணன் சீறினராம்;
           குரங்கைக் கொன்றுவிடக்  கூறினராம்.

186.Cheviyutha   Ravanan cheerinaaram
Kurangai  kondru  vida  koorinaaram

Ravana when he   heard  it screamed,
He told them to  kill the monkey

கிங்கரர் ஆயுதமெடுத்தனராம்;      
 அஞ்சனி மகனை அடித்தனராம்.    

187.Kinkarar  aayudameduthanaram
Anjani  Maganai adithanaraam

The servants   took the weapon ,
And they beat  the son of Anjana  with  them

             கோபத்தால் மாருதி கொதித்தனராம்;     
கோர உருவம் எடுத்தனராம்.        

188.Kopathaal  maruthi  kodhithanaram
Gora uruvam yeduthanaram

With   anger  Maruthi  boiled
And he   took a very fearful  form 

''ராமர்க்கே வெற்றி'' என்றனராம்;  
   தோரண வாயிலில் நின்றனராம்.   

189.Ramarkke  vethri “ yendranaraam
Thorana  vayilil   nindranaraam

He said “victory  only to Rama”
And stood in the decorative   gate 

இரும்பு உழல்தடி எடுத்தனராம்;    
    தாக்கிய கிங்கரரை அடித்தனராம்.   

190.Irumbu uzhal thadi   yeduthanaraam
Thakkiya  kinkararai   adithanaraam

He took a  iron stick like  pipe  ,
And  beat the servants   who attacked him  

    அடிபட்டனைவரும் இறந்தனராம்;      
அரசன் செவியுற்றதிர்ந்தனராம்.         

191.Adipatta anaivarum   iranthanaraam
Arasan   seviyuthadhirnthanaraam

All  those  who were   beaten died
Hearing  that the king    was jolted

       ப்ரஹஸ்தனின்  மகனை ஏவினராம்;      
       ''குரங்கைக் கொல்''எனக் கூவினராம்.

192.Prahasthanin   maganai  yevinaaraamn
“Kurangai kol” yena  koovinaaram

He sent   the son  of Prahastha,
And shouted  “kill the monkey”     

  அஞ்சனிமகன் மனம் மகிழ்ந்தனராம்;
மண்டப   உச்சியில்  அமர்ந்தனராம்.

193.Anjani magan manam magizhnthanaraam
Mandapa   uchiyil   Amarnthanaraam

The son of Anjana   became very happy,
And sat on the top of the building

''மாருதி நான்''   என  முழங்கினராம்;
     ''வாயுவின் மகன்''  என விளக்கினராம்.

194.“Maruthi naan ‘   yena muzhanginaaram
“Vayuvin magan     yena vilakkinaaraam

“I am Maruthi” he shouted,
“The son of wind god”   he clarified

பேருரு    எடுத்துத் தோன்றினராம்;
    ''ராமர்க்கே ஜெயம்''எனக் கூவினராம்.

195.Peruru   yeduthu  thondrinaaraam
“Ramarukke  jeyam”   yena koovinaaram

He  appeared   taking  a huge  form,
“victory  only to Rama”

காவலர் கூவலைக் கேட்டனராம்;
கேசரிமைந்தனைத்  தூற்றினராம்.

196.Kavalar  koovalai   kettanaraam
Kesari  mainthanai  thoothinaraam

The guards   heard   this shout,
They   scolded   the son of Kesari

பலபெருமாயுதம்   ஏந்தினராம் ;      
அனுமனை முற்றிலும் சூழ்ந்தனராம்.      

197.Pala perum   aayudham   yenthinaraam
Anumanai  muththilum   choozhnthanaraam

They carried   very many  big weapons,
And  surrounded   Hanuman completly

ஆயுதங்கொண்டு   தாக்கினராம்;        
  மாருதி தூண் ஒன்றைத்தூக்கினராம்.    

198.AAyudham  kondu  thaakkinaaraam
Maruthi thoon  ondrai   thookinaaraam

They   attacked   him with weapons
Maruthi   lifted   a pillar    

  வேகமாய்ச் சுழற்றியடித்தனராம்;         
   பகைவரைக் கொன்று ஒழித்தனராம்.      

199.Vegamai   chuzhathi    adithanaraam
Pagaivarai  kondru  ozhithanaram

He   rotated it   fast    and beat them,
He  killed   the enemies completely   

             ப்ரஹஸ்தனின் மகனிதை கண்டனராம்;              
          'ஜம்புமாலி'    என்பதவன் பெயராம்.  

200.Prahasthanin  magan  ithai  kandanaram
“Jabhu mali”yenpathu   avan peyaraam

The son of prahastha   saw  this,
His name   was  Jambumali           

அனுமன்மேல் பாணமழை பொழிந்தனராம்;          
 அஞ்சனிமகன் வெகுண்டெழுந்தனராம்

201, mel  bana mazhai   pozhinthanaraam
Anjani  magan  vegundezhuthanaraam

He   sent a  rain of arrows  on Hanuman
The son of Anjana   rose up  with  great anger
          
           இரும்புலக்கையொன்றை வீசினராம்;           
         எதிரியைக்கொன்று வீழ்த்தினராம்.     

202.irumbu  ulakkai   yondrai   vesinaaram
Yethiriyai  kondru  veezhthinaaraam

He threw an iron pestle   on him
And he  killed his enemy and made  him  fall       

  செய்திகேட்டு வேந்தன் சீறினராம்;            
ஏழு  அரக்கர்களை ஏவினராம்.     

203.Cheithi kettu  vendhan cheerinaaraam
Yezhu  arakkarkalai  yevinaaraam

Hearing the news  , the j king screamed,
He sent   seven Rakshasas         

   ஏழ்வரும்   மந்திரி புத்திரராம்;                
     மழையென அம்புகள் பெய்தனராம்.   

204.Yezh varum    mandhiri  puthraraam
Mazhayena   ambukal  peithanaraam

All of them were  sons  of ministers
They showered  a  rain of arrows            

                வானரர் வலிமையைக் காட்டினராம்;               
                 அனைவரையும் அடித்துப் போட்டனராம்.       

205.Vanarar  valimayai kaattinaaraam
Anaivarayum   adithu  pottaaram

The monkey   showed   his strength
He  beat  and killed   all of them        

              கொடியோரைக் கொன்று குவித்தனராம்;              
            தகவலறிந்த மன்னன் தவித்தனராம்.     

206.KOdiyorai  kondru  kuvithanaram
Thagaval arintha  mannan thavithanaraam

He   killed   the bad people  and made them in to   in heaps   ,
The king   hearing the news   was worried    

       தசமுகன் துயரத்திலாழ்ந்தனராம்;              
       படைத்தலைவர்களைக் கூட்டினராம்.           

207.Dasamukhan    thuyarathil    aazhnthaaram
Padai   thalaivarkalai   koottinaram

The ten faced   one drowned   himself in sorrow
He   assembled   the commanders  of the army

             அவர்களில் ஐவரைத் அழைத்தனராம்;           
                குரங்கைப்பிடித்துவரப் பணித்தனராம்.   

208.Avaril aivarai   azhaithanaraam
Kurangai  pidithu vara  panithanaraam

He called five   of them,
And ordered them   to catch  and bring the monkey          

       ஐவரும் படையுடன் கிளம்பினராம்;        
       அனுமனைப்பிடிக்க முயன்றனராம்.     

209.Aivarum  padayudan   kilambinaraam
Anumanai  pidikka   muyandranaraam

All the five started with their army,
And tried   to catch Hanuman    

     பாய்ந்து படுகாயப் படுத்தினராம்;             
      மாருதி கடும்போர் தொடுத்தனராம்.   

210.Painthu   padu kaya  paduthinaraam
Maruthi   kadum poar thoduthanaraam

They rushed on him    and wounded  him very badly.
Maruthi waged   a fierce   war     

ஐவரையும் வதம் செய்தனராம்;           
தோரணவாயில்       எய்தினராம்.    

211.Aivarayum   vadham  cheithanaraam
Thorana   vaayil   yeithinaraam

He killed   all the five,
And reached   the ornamental gate      

                  தசமுகன்  நிலைகுலைந்தலைந்தனராம்;           
           தன்மகன்  அக்ஷனை அழைத்தனராம்.     

212.Dasamukhan   nilai  kulainthanaraam
Than makan   akshanai    azhaithanaraam

The ten faced  one    was shattered,
He called   his son  Akshaya      

                     அனுமனை வதம் செய்யப் பணித்தனராம்;            
                  அக்ஷனும்          ஆயுதமெடுத்தனராம்.    

213,Anumanai    vadham   cheyya  panithanaraam,
Akshanum   aayudham  yeduthanaraam

He   wanted   him to  kill  Hanuman,
Aksha    took all his    weapons            

வானரருடன்  போர் புரிந்தனராம்;      
       பாணங்கள் சரமாரிப் பொழிந்தனராம்.     

214.Vaanararudan   por  purinthanaraam
Banangal    sara maari  pozhinthanaraam

He fought   war with that monkey
And rained  huge number   of arrows on him

        வாயுபுத்திரன் கொதித்தெழுந்தனராம்;     
                 அக்ஷனைக் கால்களிடைப் பிடித்தனராம்.      

215.Vayu puthiran kothithu yezhunthanaraam
Akshanai    kalkalidai   pidithanaraam

The son   of wind god  boiled with anger  got up,
He caught  Aksha  in between his legs

கைகளால் உயரத்தூக்கினராம் ;       
பலமுறை சுழற்றி வீசினராம்.  

216.Kaikalaal   uyara  thookinaraam
Pala murai   chuzathi  veesinaraam

He lifted him up by his hands
He rotated   him several   times and threw him       

       விழுந்த அரக்கன்மகன்  மாண்டனராம்;      
மாருதியும்  வாயில் மீண்டனராம்.  

217.Vizhuntha arakkan magan maandanaraam
Maruthiyum   vaayil   meendanaraam

The son of Rakshasa   who fell down died,
Maruthi   returned  back  to the gate  

     அறிந்தமன்னன் மனம்பதைத்தனராம்
          அதிர்ச்சியால் செயலற்றிருந்தனராம்.      

218.Arintha mannan  manam   patha pathaithanaraam
Adhirhiaal   cheyalathu  irunthanaraam

The mind  of   the king  who knew about  it was shateered
In    the shock  , he   was not able  to do anything

இந்திரஜித் அவனது புத்திரராம்;       
 இந்திரனைப் போரில் ஜெயித்தவராம்.       

219.Indrajith   avanathu  puthiraram
Indiranai  poril  jeyithavaraam

Indrajith   was his son,
He had won  Indra   in war     

                     ராவணன்      மகனை      அழைத்தனராம்;         
                          அனுமனை       அழித்திட       அனுப்பினராம்

220.Ravanan maganai  azhaithanaram
Anumanai   azhithida    anuppinaraam

Ravana  called  his son,
And sent him   to kill  Hanuman          

            இந்த்ரஜித் ஆயுதங்கள் எடுத்தனராம்;      
                  அனுமனைவதம் செய்யத் துடித்தனராம்.      

221.Indrajith  aayudhangal yeduthanaram
Anumanai  vadham  cheyya  thudithanaaram

Indrajith  took all his  weapons,
He was very eager  to  kill  Hanuman

                 ப்ரம்மாஸ்திரந்தனைத் தொடுத்தனராம்;     
  வாயுபுத்ரன்மேல் விடுத்தனராம்       

222.Brahmasthrathai  thoduthanaraam
Vayu puthran  mel  viduthanaraam

He kept  Brahmastra  on his bow ,
And sent  it on   son of wind god

           அனுமன் கட்டுண்டு விழுந்தனராம்;        
              பொறுமையாய் கட்டுபட்டிருந்தனராம்

Anuman kattundu  vizhunthanaraam
Porumayai   kattu  pattirunthanaraam

223.Hanuman got   tied   and fell,
Patiently  he stayed   tied     

       கட்டவிழ்வதை அவர் உணர்ந்தனராம்;    
     கட்டுண்டதுபோல் நடித்தனராம்.    

224.Kattu avizhvathai  avar  unarnthanaraam
Kattundathu  pola  nadithanaraam

He realized  that tie has  loosened out,
But he   acted  as if he  was tied down

              மன்னர்முன் சமர்ப்பிக்கப் பட்டனராம்;
    ''யார்?''என வினவப்பெற்றனராம்.

225.Mannar  mun  samarpikka  pattanaram
Yaar  , yena  vinava  pethranaram

He   was   taken before   the king,
He was asked  “Who are  you?”

          ''தூதன் நான் ''என்றவர் நவின்றனராம்
        ''சுக்ரீவர்   அனுப்பினர் '' என்றனராம்.

226.“dhoothan naan” yendravar  navindranaraam
“Sugreevar  Anuppinaar” yendranaraam

He said , “I am an emissary,
“Sugreeva   sent me  , he said.

அரக்கனை அனுமன் ஏறிட்டனராம்;
    வலிமையுணர்ந்து வியப்புற்றனராம்.

227.Arakkanai   anuman yerittanaraam ,
Valimayunanthu  viyapputhanaraam

Hanuman    met with the  Rakshasa,
Knowing his strength  , he was   surprised

           ப்ரஹஸ்தன் அனுமனை அணுகினராம்;
''ஏன் வந்தாய்?'' என வினவினராம்.

228.Prahasthan   anumanai   anukinaaraam
“Yen vanthai?”  yena vinavinaaraam

Prahastha came  near  Hanuman,
“Why did you come?”  , he asked

மாருதி மன்னனை நோக்கினராம்;
    தன் நிலையைத் தெளிவாக்கினராம்.

229.Maruthi  mannanai  nokkinaaraam
Than nilayai  thelivaakkinaaraam

Hanuman  looked at the king,
And made  his stand point   clear to him

  ராமரின் பெருமையைப் பகர்ந்தனராம்;
அவரது வீரத்தைப் புகழ்ந்தனராம்.

230.  perumayai  pakarnthanaraam
Avarathu    veerathai pugazhnthaaraam

He  praised  the greatness  of Rama
He praised his valour

''சீதையின் பதி''எனக் கூறினராம்;
      சீதையை விடுவிக்கக் கோரினராம்.

231.“Sithayin  pathi”  yena korinaaraam
Sithayai  viduvikka   korinaram

He is Husband  of Sita, he said,
He requested  him  to release   Sita

                 மோஹத்தால் மன்னன் மதி கெட்டனராம்;
                    ''குரங்கைக்கொல்''என்றாணை இட்டனராம்.   

232.Mohathaal  mannan  maathi kettanaraam
“Kurangai kol “ yendraanai  yittanaraam

Due to passion   the king lost   his brain,
He  ordered  “Kill the monkey”

     தசமுகன் தம்பி விபீஷணராம் ;           
    ''தவறு தூத வதம்''என்றனராம்  .   

233.DAsamukhan   thambi  vibheeshanaraam
“THavaru  dhootha vadham”  yendranaraam

Vibheeshana   was  younger brother  of the ten faced one,
He told , “killing an emissary  is wrong”        

  நீதிதனை நினைவூட்டினராம்;              
    நன்மொழியால் மனம் மாற்றினராம்.  

234.Neethi thanai  ninaivoottinarram,
Nan mozhiyal,  manam maathinaraam

He  brought   to his notice the law ,
And by good words  changed  his mind             

                      அரக்கன்  சினம் சற்று தணிந்தனராம்;                 
                    மரணதண்டனையைக் குறைத்தனராம்.     

235.Arakkan  chinam  chathu  thaninthanaraam
Marana dandanayai   kuraithanaraam

The king slightly cooled down,
He reduced  punishment  of death      

                         தீச்சொல்லால் அனுமனைத் தூற்றினராம்;           
                வாலினைக் கொளுத்திடக் கூறினராம்.     

236.Thee chollal anumanai  thoothinaraam
Valinai  kolithida  chonnaraam

He  scolded Hanuman by fire  like words
He told them to  light fire  to his tail     

               அரக்கரும் அனுமனைப் பிடித்தனராம்;           
         வாலைத் தீஇட்டுக் கொளுத்தினராம்

237.Arakkarum   anumanai  pidithanaram
Vaalai  thee  ittu  koluthinaraam

The rakshasas caught   hold  of Hanuman
And set fire   to his tail      

       மாருதி கட்டைக் களைந்தனராம்;              
            எரிந்திடும் வாலுடன் அலைந்தனராம்.          

238.Maruthi kattai   kalainthanaraam
YErinthidum   vaaludan alainthanaraam

Maruthi   got  out of ties on him
And with burning   tail  he wandered

      லங்காபுரிதனைக் கொளுத்தினராம்;
      கிஷ்கிந்தா செல்லக் கிளம்பினராம்.

240.Lanka puri thanai  koluthinaraam
Kishkinda   chella   kilambinaraam

He set fire   to city of Lanka
He  got prepared  to go to  Kishkinda

தாயை எண்ணித் தயங்கினராம்;
       ''தீயுண்டதோ?''எனக் கலங்கினராம்.

241.THayai   yenni  thayanginaraam
“Theeyundatho “yena  kalanginaraam

He got  worried  thinking  of mother,
He  got shattered thinking , she must have  been set fire

             அன்னையை தரிசிக்கத்துடித்தனராம்;
         அசோகவனத்துக்கு விரைந்தனராம்.

242.Annayai darisikka   thudithanaraam
Asoka vanathukku  virainthanaraam

He was anxious   to see  the  mother,
He  rushed   to Asoka vana

நாயகியைக் கண்ணுற்றனராம்;
       நிம்மதிப் பெருமூச்சு விட்டனராம்.

243.Nayakiyai  kannuthanaraam
Nimmathi  permoochu  vittanaraam

He   saw   the lady ,
And took a deep breath  of solace

''தீயைத்தீ சுடுமோ?'' என்றனராம்;
நெஞ்சார வாழ்த்தி நின்றனராம்.

244.“theeyai  thee  chudumo?” yendranaraam
Nenjaara  vaazhthi  nindranaaraam

“Will fire  burn fire?”  he told,
With a full heart  he  praised  her and stood

       அன்னையிடம் விடை பெற்றனராம்;
            அண்ணலைக்காணப் புறப்பட்டனராம்.

245.Annayidam  vidai  pethanaraam
Annalai kana purapettanaraam

He took leave   from mother,
And departed to see  the lord

கடலைத் தாவிக் கடந்தனராம்;
நண்பரைநோக்கி நடந்தனராம்.

246.Kadalai  thaavi  kadanthanaraam
Nanbarai  nokki  nadanthanaraam

He jumped    and crossed the ocean
He walked   towards   his friends

வானரத்தோழரைக் கூடினராம்;
 சீதையைக் கண்டதாய்க் கூறினராம்.

247.Vanara  thozharai  koodinaraam
Sithayai kanathai   koorinaraam

He joined   with his monkey friends
And told them that he  has seen sita

                கூட்டமாய்     ராமர்முன் சென்றனராம்;
          ''கண்டேன் சீதையை!'' என்றனராம்.

248.Kootamai ramar mun chendranaraam
“Kanden sithayai” yendranaraam

They  went as a group  before Rama
“Seen Sita”  he told

               ராமரின்   மகிழ்ச்சியைக் கண்டனராம்;
                  அளவில்லா ஆனந்தம் கொண்டனராம்.

249.Ramarin magizhchiyai  kandanaram
Alavila   aanandam  kondanaraam

He saw the joy  of Rama
And  he attained  limitless  joy

             நடந்ததை விவரமாய் விளக்கினராம்;
   சீதை கூறியதை உரைத்தனராம் .

250.Nadanthatha vivaramai  vilakkinaram
Sithai  kooriyathai   uraithanaraam

He explained  in detail   what happened
He narrated  what  Sita told him

        சூடாமணிதனைக் கொடுத்தனராம்;
             ராமர் அதைக்கையில் எடுத்தனராம்.

251.Choodamani  thanai  koduthanaraam
Ramar   athai kayyil   yeduthanaraam

He gave him her  gem studded  brooch,
Rama took it in his hand

            மார்புடன் அதனை அணைத்தனராம்;
               சீதையைக்கண்டாற்போல் களித்தனராம்.

252. athai  anaithanaram
Sitayai  kandar  poal  kalithanaraam

He  hugged   it with his chest,
And was happy as if he saw Sita
                                                                                                                  
              அன்புடன் அனுமனைத் தழுவினராம்;
               கண்ணீரால் அவனுடல் கழுவினராம்.

253.Anbudan anumanai  thazhuvinaram
Kanneeraal   avan udal  kazhuvinaram

With  love  he embraced  Hanuman,
He  washed  his body  by his tears

       சீதையின் நிலையெண்ணிக் கலங்கினராம்;
     பேதையை மீட்கக் கிளம்பினராம்.

254.Sitayin  nilai  yenni  kalanginaraam
Pethayai  meetkka  kilambinaraam

Thinking  of the state  of Sita , he got worried
And immediately started  to free  that poor lady

    ( ராம  ராம ஜெய ராஜாராம் ;ராம ராம ஜெய சீதாராம் 
      ராம ராம ஜெய ராஜாராம்;ராம ராம ஜெய சீதாராம்)

Rama Rama  Jaya  Raja Ram ,
Rama Rama  Jaya  Sita Ram
Rama Rama  Jaya  Raja Ram ,
Rama Rama  Jaya  Sita Ram

7.யுத்தகாண்டம்
Yudha  Kandam


  விபீஷணர் வன்முறை வெறுப்பவராம்;
தர்மத்தைக்    கடை    பிடிப்பவராம்.

1.Vibhishanar  vanmurai  veruppavaraam
Dharmarthai kadai  pidippavaraam

Vibheeshana used  to hate violence
He used to follow   Dharma

   அண்ணனைத் திருத்திட முயன்றனராம்;
      பாசத்தால்  பொறுமையாய் இருந்தனராம்.

2.Annanai  thiruthida  muyandranaraam
Pasathaal  porumayai  irunthanaram

He tried  to reform his brother
Due  to affection   he kept  patient

நீதிநெறியை            நினைவூட்டினராம்;
சீதையை     விடுவிக்க வேண்டினராம்

3.Neethi neriyyai  ninaivoottinaaram
Sitayai  viduvikka   vendinaaraam

He  made him the   rule of justice,
He requested  him to free  Sita

தம்பியை தசமுகன் வெறுத்தனராம் ;
சீதையை        விடுவிக்க மறுத்தனராம்.

4.Thambiyai  dasamukhan  veruthanaraam
Sithayai  viduvikka maruthanaraam

The ten faced  one hated his brother
He refused  to free  Sita

விபீஷணர் வேந்தனைத் துறந்தனராம;
ராமரைச்      சந்திக்க    விரைந்தனராம்.

5.Vibheeshanar   venthanai thuranthanaraam
Ramarai   santhikka  virainthanaraam

Vibheshana left  the king
And went fast to meet  Rama

நாயகனைப்    புகலடைந்தனராம்;
நடந்ததை அவருக்கு நவின்றனராம்.

6.Nayakanai  pukaladainthanaraam
Nadanthathai  avarukku  navindranaram

He   went and surrendered to   the Lord
He told him all that  has happened

   அனைவரும்    கற்கள் சுமந்தனராம்.      .
             பாலம்    அமைக்க  முனைந்தனராம்;  

7.Anaivarum  karkkal chumanthanaraam
Paalam    amaikka   munainthanaram

All people   carried  stones,
They   got busy in construction  of the bridge              

  அணிலாரும் மண் தந்து உதவினராம்.
அதன் செயலை ராமர் புகழ்ந்தனராம்.

8.Anilaarum  man thanthu udhavinaaraam
Athan cheyalai  Ramar  pugazhnthanaraam

The squirrel  helped  by  giving   some  mud,
His act    was praised  by rama

அன்பாய்      அணிலைத்    தடவினராம்;
முதுகில் முக்கோடுகள் பதித்தனராம்.

9.Anbaai  anilai  thadavinaaraam
Muthukil mukodu  pathithanaraam

With love  he fondled its back,
He stamped  three lines on its back

அனைவரும் பாடுபட்டுழைத்தனராம்;
கடல்மேல்     பாலம்   அமைத்தனராம்.

10.Anaivarum   padu pattu  uzhaithanaraam
Kadal mel palam   amaithanaraam

All people  struggled   working
And they built a  bridge over the sea

சுலபமாய்க்     கடலைக் கடந்தனராம்;
லங்காபுரிதனை     அடைந்தனராம்.

11.Sulabhamai  kadalai  kadanthanaram
Lanka puri thannai adainthanaraam,

They easily   crossed  the ocean,
And reached   the   city of Lanka

  ராவணன் சேனையை அனுப்பினராம்;
  வானரருடன்     போர்  தொடுத்தனராம்.

12.Ravanan  senayai   anuppinaaraam
Vanarudan  poar  thoduthanaraam

Ravana   also sent his army
And he waged a war   against  the monkeys

     இந்த்ரஜித்  லக்ஷ்மனனைத் தாக்கினராம்;
    மூர்ச்சித்து லக்ஷ்மணன் சாய்ந்தனராம்.

13.Indrajith Lakshmanarai   thaakkinaaram
Moorchithu  Lakshmanan chaainthanaraam

Indrajith   attacked  Lakshmana,
Who fainted   and fell down

மருத்துவர்     நாடியைப்  பார்த்தனராம்;
  சஞ்சீவினி      மூலிகை  வேண்டினராம்.

14.Maruthuvar  naadiyai  parthanaraam
SAnjeevini  moolikai  vendinaraam

The doctors   saw his pulse  ,
And wanted  Sanjeevini  herb

அனுமன்       வடதிசை       பறந்தனராம்;.
   சஞ்சீவினிமலை  கொண்டு வந்தனராம்.

15.Anuman vada   disai  paranthanaraam
Sanjevini  malai  kondu vanthanaraam

Hanuman flew to  the north,
And he  brought  Sanjeevini  mountain

லக்ஷ்மணன்   புத்துயிர்       பெற்றனராம்;
 கொடியோரைப் போரிட்டுக் கொன்றனராம்.

16.Lakshmanan  puthuyir  pethanaraam
KOdiyorai porittu  kondranaraam

Lakshmana got a  new life,
By fighting  he killed the evil people

   தசமுகன்  தலைகள்   தாழ்ந்தனராம்.
   தாளாத்   துயரத்தில்  ஆழ்ந்தனராம்.

17.Dasamukhan  thalaikal thaazhnthanaraam
Thalaa  thuyarathil   aazhnthanaraam

The head of ten faced  one got bent,
And he fell in unbearable   sorrow

     சினத்துடன்   போர்க்களம் புகுந்தனராம்;
     ராமருடன்   கடும்போர்  புரிந்தனராம்.

18.Chinathudan por kalam  pugundhanaraam
Ramarudan kadum poar purinthanaraam

With  great anger  he entered  the battle field
And he fought   a fierce   war   with Rama

     ராமர்   பாணமழை    பொழிந்தனராம்;
     ராவணன்   வலிமை   இழந்தனராம்.

19.Ramar  bana mazhai pozhinthanaraam
Ravanan  valimai  izhanthanaraam

Rama   rained  the rain of   arrows
Ravana  lost  his power

தீயோனை    ராமர்       வீழ்த்தினராம்;
தூயரை இன்பத்தில் ஆழ்த்தினராம்.

20.Theeyonai  Ramar vizhiuthinaraam
Thooyarai inbathil  aazhthinaraam

Rama  made   the evil one to fall ,
And made  the good ones to drown in joy

   ஜானகி பதியோடிணைந்தனராம்.       
   ஆனந்தக்  கடலில் நீந்தினராம்.  

21.Janaki  pathiyodu inainthanaraam
AAnanda  kadalil  neenthinaaraam

Janaki  joined   with her husband
And she  swam in the  ocean pf joy                        

           விபீஷணனை   ராமர்  அழைத்தனராம்;
          இலங்கையின் வேந்தனாயமர்த்தினராம்;

22.Vibheeshananai  Ramar   azhaithanaraam
Ilangayin   venthanai   amarthiniraam

Rama   called  Vibheeshana
And appointed  him as  the king  of  Lanka

அனைவரும் இலங்கை துறந்தனராம்;
அயோத்தி   நோக்கிப்    பறந்தனராம்.

23.Anaivarum  ilankai thuranthanaraam
Ayothi  nokki  paranthanaraam

All people   left  Lanka,
And they   flew  towards  Ayodhya

       பரதன்  அண்ணனை அணைத்தனராம்;
   அரச பொறுப்பை ஒப்படைத்தனராம்.

24.Bharathan annanai  anaithanaraam
Arasu  poruppai  oppadaithanaraam

Bharatha  hugged his elder  brother
And  entrusted  him  responsibility  of   government

ராமரை வசிஷ்டர் அழைத்தனராம்;
            அரியணையில் சீதையோடமர்த்தினராம்.

25.Ramarai  vasishtar  azhaithanaraam
Ariyanayil  sithayodu  amarthinaraam

Rama called  Sita
He made  him sit along with Sita  on the throne

பட்டாபிஷேகம் செய்வித்தனராம்;
அனைவரும் கண்டு களித்தனராம்.

26.Pattabhishekam   cheivithanaraam
Anaivarum  kandu  kalithanaraam

He conducted  their crowning ceremony
And all people   saw  it enjoyed

 ராமர் ஆட்சிப்பொறுப்பேற்றனராம்
    நீதிதவறாமல்      நாடாண்டனராம்.   

27.Ramar   aakshi  porupethanaraam
Neethi  thavaraamal naadu  aandannaraam

Rama accepted  job  of ruling  the country
And without making mistake in justice  ruled over it 

          மக்களும் குறையின்றி வாழ்ந்தனராம்;
           'ராம ராஜ்யம் '   என்று புகழ்ந்தனராம்.   

28.Makkalum   kuraivindri  vaazhnthanaraam
“Rama Rajyam” yendru    pugazhnhanaraam

People  lived   without any wants,
And praised it as  “Rule  of Rama”

    ( ராம  ராம ஜெய ராஜாராம் ;ராம ராம ஜெய சீதாராம் 
      ராம ராம ஜெய ராஜாராம்;ராம ராம ஜெய சீதாராம்)

Rama Rama  Jaya  Raja Ram ,
Rama Rama  Jaya  Sita Ram
Rama Rama  Jaya  Raja Ram ,
Rama Rama  Jaya  Sita Ram

No comments: