Thursday, January 26, 2017

Sri Kanchi Paramacharya Padhuka Panchakam

श्री काञ्ची परमाचार्य पादुका पञ्चकम्
ஸ்ரீ காஞ்சீ பரமாசார்ய பாதுகா பஞ்சகம்
Sri Kanchi Paramacharya  Padhuka Panchakam

Translated in to English by
P.R.Ramachander(The Sanskrit original and tamil transliteration  is by my face  book fried Geetha  Kalyan. Thanks to her. Image courtesy  Saanu Puthran  )

कोटि सूर्य समानाभां काञ्ची नगर चन्द्रिकाम् |
भजामि सततं भक्त्या परमाचार्य पादुकाम् | (1)
கோடி சூர்ய ஸமாநாபாம் காஞ்சீ நகர சந்த்ரிகாம் |
பஜாமி ஸததம் பக்த்யா பரமாசார்ய பாதுகாம் ||
Koti surya Samaanabhaam , Kanchi nagara chandrikaam,
Bajami  sathatham BHakthyaa , Paramacharya  Padukaam

I always    sing   and pray with devotion   the sandals  of Paramacharya ,
Which has the   luster of one crore suns  and is the moon of the  city of Kanchi

सकृत् स्मरण मात्रेण सर्वैश्वर्य प्रदायिनीम् |
भजामि सततं भक्त्या परमाचार्य पादुकाम् || (2)
ஸக்ருத் ஸ்மரண மாத்ரேண ஸர்வைஶ்வர்ய ப்ரதாயினீம் |
பஜாமி ஸததம் பக்த்யா பரமாசார்ய பாதுகாம் ||
Sakruth smarana mathrena   sarvaiswarya  Pradhayinim  ,
Bajami  sathatham BHakthyaa , Paramacharya  Padukaam

I always    sing   and pray with devotion   the sandals  of Paramacharya ,
Which   when remembered in an instant   grants   all type of prosperities.

संसार ताप हरणीं जन्म दु: विनाशिनीम् |
भजामि सततं भक्त्या परमाचार्य पादुकाम् || (3)
ஸம்ஸார தாப ஹரணீம் ஜன்ம து: விநாஶினீம் |
பஜாமி ஸததம் பக்த்யா பரமாசார்ய பாதுகாம் ||
Samsara thapa   haranim    janma dukha vinasinim,
Bajami  sathatham BHakthyaa , Paramacharya  Padukaam

I always    sing   and pray with devotion   the sandals  of Paramacharya ,
Which ends the    sufferings of Samsara   as well as sorrow  of birth cycle.

वैराग्य शान्ति निलयां विद्या विनय वर्धनीम् |
भजामि सततं भक्त्या परमाचार्य पादुकाम् || (4)
வைராக்ய ஶாந்தி நிலயாம் வித்யா விநய வர்த்தனீம் |
பஜாமி ஸததம் பக்த்யா பரமாசார்ய பாதுகாம் ||

Vairagya Santhi nilayam  , vidhya vinaya  vardhanim,
Bajami  sathatham BHakthyaa , Paramacharya  Padukaam

I always    sing   and pray with devotion   the sandals  of Paramacharya ,
Which is the store house of  peace  due to  detachment  and gives knowledge as well as humility
काञ्चीपुर महा क्षेत्रे कारुण्यामृत सागरीम् |
भजामि सततं भक्त्या परमाचार्य पादुकाम् || (5)
காஞ்சீபுர மஹா க்ஷேத்ரே காருண்யாம்ருத ஸாகரீம் |
பஜாமி ஸததம் பக்த்யா பரமாசார்ய பாதுகாம் ||

Kanchipura  Maha Kshethre   karunyamrutha Sagarim,
Bajami  sathatham BHakthyaa , Paramacharya  Padukaam

I always    sing   and pray with devotion   the sandals  of Paramacharya ,
Which is the ocean of mercy  in the greattemple town of Kanchipuram

पादुका पञ्चक स्तोत्रं : पठेत् भक्तिमान् नर: |
सर्वान् कामान् अवाप्नोति मुच्यते सर्व किल्बिषात् || (6)
பாதுகா பஞ்சக ஸ்தோத்ரம் : படேத் பக்திமான் நர: |
ஸர்வான் காமான் அவாப்நோதி முச்யதே ஸர்வ கில்பிஷாத் ||
Paduka panchakam   stotram  ya padeth   Bhakthiman nara ,
Sarvaan Kaamaan  avaapnothi , muchyathe  sarva kilbishaath

Those   devotes who   read this pentad   I of Sandals ,
Would get all their desires fulfilled  and would get freedom from all sufferings


Saturday, January 21, 2017

Adhi Sankara’s Hasthamalaka Stotram

Adhi Sankara’s Hasthamalaka   Stotram

By
Hasthamalakacharya

Humble translation effort
By
P.R.RamachanderThe Mādhavīya Śaṃkaravijayam states that when Adi Shankara was at Kollur , he accepted invitations by brāhmaņas  to have Bhikşa (alms or food) at their houses. On such an occasion he visited a village called Śrī Bali (present day Shivalli ), where every house was said to emit the holy smell of the smoke of Agnihotra sacrifice, to accept Bhikşa. That place was inhabited by about two thousand brāhmaņas who were learned in the Vedas  and performed the Yajnas prescribed in the Vedas. There was also a temple  dedicated to Shiva  and Parvati
In that village there lived a brāhmaņa, Prabhākara, who was noted for his learning. He had a son who though appearing quite handsome, behaved rather like an idiot. Though upanayanam  was performed for him, he did not take to studying the Vedas, instead preferred to sit around doing nothing. Hearing about Adi Shankara's visit, Prabhākara approached the Acharya (teacher) with a load of fruit and prostrated before him. He also made his son prostrate before him. Prabhākara explained to Adi Shankara that his son behaved rather like an idiot and sat idly throughout the day.
Then, Adi Shankara addressed that young boy and asked him who he was. The boy replied in 12 verses containing the gist of the Advaita philosophy.   This stotra is called Hasthamalaka  Stotram. Hastamalaka Stotram is said to have been recited by Hastamalaka when he met  Adhi Sankara.
Hastamalaka(AS clear as Gooseberry in the palm)  was the name given to him by Sankara himself. Sankara, it is said, was so impressed by Hastamalaka stotram that he wrote a commentary on it. Adi Shankara was immensely impressed with that boy  and accepted him as his disciple. He was named Hastāmalakacharya (one with the amalaka fruit in his hand) since the knowledge of the Self was clear  to him like an Amalaka fruit in one's hand. Adi Shankara took the boy into his party.
 As the boy was not suited to the life of a householder, the Acharya accepted him as his disciple and gave him Sanyasa. Though he attended the classes held by the Acharya, it was more to verify his own experience than to gain proficiency in dialectics. It was suggested to the Acharya that, by reason of his realisation of the Self, Hastamalaka was pre-eminently competent to write a Vartika(Sanskrit commentary in verse) on the Sutra Bhashya. The Acharya negated the suggestion by pointing out that Hastamalaka’s plane of consciousness always dwelt on the supernal Self. He would not stoop to write books. When the Acharya placed him on a higher level that those engaged in dialectics, the disciples were naturally curious to know how one who was not known to have devoted any attention to learning the sastras could be proficient in realisation. Sri Shankara explained the phenomenon. On the bank of the Jamuna, a great sage was seated in contemplation when some brahmin girls came there to bathe. One of them had a baby two years old. She placed him by the side of the sage and asked him to take care of it till she bathed. The baby slowly crawled into the river and was drowned. The mother was aghast. She took out the dead body of the child and wept bitterly before the sage. The sage was quite oblivious of the happenings awoke from his samadhi. He was moved by pity for the grieving mother. By the powers of his yoga, he left his body and entered the body of the child. The dead child sprang into life. That child was Hastamalaka. This explained how he came to have such an all-comprehensive knowledge without any apparent instruction.( http://www.sringeri.net/history/sri-adi-shankaracharya/primary-disciples/sri-hastamalakacharya )

Adhi Snkara  then   started towards  his next destination and eventually Hasthamalaka  was made the  first Peetadhipathi  of Dwaraka Peeth (Taken from  https://en.wikipedia.org/wiki/Hastamalakacharya )

Adhi Sankara  Uvacha:-

1.Kasthvam  Siso , kasya kuthosi ganthaa,
Kim nama they thwam  kutha AAgathosi,
Yethan mayoktham vadhacharbakathwam,
Math preethayepreethi  vivardhanosi.

1.Child  , who are you , where  are you going?
What is your name? From where are  you coming?
For the sake  of my liking to you to increase,
Please tell answers  to what I have asked?

Hasthamalaka uvacha:-

2.Naa aham manushyo, na cha DEva Yakshou,
Na Brahmana  Kshtriya Vaisya  Shudra,
Na Brahmachari  na gruhi vanastho,
Bikshurna chaham, nija bodha  rupa

2.I am neither a human being nor Deva nor Yaksha,
I am neither a Brahmin nor  Kshatriya  nor Vaishya nor Shudra,
I am neither unmarried nor  householder  nor one living in the  forest,
I am not also a  a mendicant  but I am the form of  true knowledge.

3.Nimitham manas chakshur aadhi pravruthou,
Nira sthakhilo upaadhir aakasa kalpa,
Ravir loka  cheshta nimitham yadhaa ya,
Sa nithyopa labdhiswaroopo aham aathmaa.

3.The sun  is the  reason for all activities of mind and eyes,
And exists   like the  sky   which is beyond  all  the  activities,
But is the symbolic cause  of all  known activities,
And like him  I am the form of the soul   which is ever existing.

4.Yama agni ushnavathnithya bodha swaroopam,
Manas chakshraadh eenya bodha aathmakaani,
Pravarthantha aasrithya  nishkampamekam,
Sa   nithyo upalabdhi swaroopo aham aathmaa.

4.Like the  never changing  relation of fire  and heat,
The soul of consciousness   of jnana exists   with   its own form
Alone   without a second and shining  in various ways,
And is depended   by mind , knowledge  eye  and sense organs to become active
And I am  that  form of that soul aiming  to achieve Jnana,

5.Mukhaa basako darpane drusyamano,
Mukhathwaath  pradakthwena naivasthi vasthu,
Chidhaa basako   dheeshu   jeevopi thadwath,
Sa nithyopa labdhi swaroopo ahama aatmaa.

5.The shining image   of the face    that you are  seeing in the mirror,
Does not have any existence   , separate   from the face  itself,
And  the self reflected  in our mind does not have  a separate existence from God,
And I am  that  form of that soul aiming  to achieve Jnana,

6,Yathaa   darpana bhavaabhasahaanou,
Mukham  vidhyatha   kalpanaa heenamekam,
Thadha nithyopalabdhi   swaroopa aham aathmaa ,
Sa nithyopa labdhi swaroopo ahama aatmaa.

6.The reflected image vanishes  in absence of mirror,
But the face  exists   without   any reflection,
Similarly   without intellect  , only awareness  remains,
And I am  that  form of that soul aiming  to achieve Jnana.

7.Manascha kshuradher viyuktha, swayam yo,
Manascjhakshuradher manschakshuradhi,
Manaschakshuradheragamya swaroopa,
Sa nithyopa labdhi swaroopo ahama aatmaa.

7. I am he  who is different   from mind , eye   etc,
And who is the mind of mind   and eye of eye etc,
But   who has a form that  is not approachable to mind , eye etc,
And I am  that  form of that soul aiming  to achieve Jnana.

8.Ya eko vibhathi   swatha  shudha chethaa ,
Prakasa swaroopopi  naaneva  deekshu,
SAraavodhakastho  yadhaa bhanurekha,
Sa nithyopa labdhi swaroopo ahama aatmaa.

8.Just like  the sun who is one , which  has a form  that is pure ,
And has a  lustrous form  , appears   in various  pots differently,
He who appears   as consciousness  of different bodies is one,
And I am  that  form of that soul aiming  to achieve Jnana.

9.Yadha aneka chakshu  prakaso ravirna-,
Kramena prakaasi karothi   prakaasyam,
Anekaadhiyo  yasthadaika  prabodha,
Sa nithyopa labdhi swaroopo ahama aatmaa.

9,Similar to the sun  illuminating many eyes together,
But not slowly  and not    one   after  another  ,
I am that intellect  which illuminates  many  together,
And I am  that form of that soul aiming  to achieve Jnana.

10.Vivaswath  prabatham   yadha roopamaksham,
Pragrunhaathi   nabathamevam vivaswaan,
Yadhaabhaath   aabhhasayathyakshameka  ,
Sa nithyopa labdhi swaroopo ahama aatmaa.

10.Just like  what is illuminated  by sun
Becomes visible to  the eye, and others  not illuminated  being not visible,
I am  the truth who illuminates   the sun   himself,
And I am  that  form of that soul aiming  to achieve Jnana.

11.Yadhaa surya yekoapsvan eka   chalasu,
Sthiraa swaapyananyad vibhaga    swaroopaa,
CHalaasu   prabhinnaasu  sudheeshvevameka,
Sa nithyopa labdhi swaroopo ahama aatmaa.

11.Just like a single sun in unsteady water appears to be many  ,
And reflected   in steady    water   as single   and steady,
To the unsteady intellect  , one soul   appears to be many,
And I am  that  form of that soul aiming  to achieve Jnana.

12.GHanacchanna drushtir  Ghana channamarka,
Yadhaa nish prabham   manyathe chaathi mooda  ,
Thadhaa  baddhavath bhaathi   yo mooda drushte,
Sa nithyopa labdhi swaroopo ahama aatmaa.

12.Just like a fool  with  heavily   clouded   vision,
Thinks that  sun is covered by clouds   and is not bright,
A man whose   sight is covered by idiocy  thinks that he is tied up
And I am  that  form of that soul aiming  to achieve Jnana.

13.SAmastheshu vasthshvanusyuthamekam,
SAmasthaani   vasthuni   yannasprusanthi,
Viyadwasadaa  shuddha macha swaroopam,
Sa nithyopa labdhi swaroopo ahama aatmaa.

13.The one object pervading   in everything  in this world,
Is  the  one which cannot be touched by any of those objects
And is like  the immaculate   pure nature   of the sky,
And I am  that  form of that soul aiming  to achieve Jnana.

14,Upaadhi yadhaa   bedathaa  san maneenaam,
THadhaa  bedathaa   budhi bedheshu   theapi,
Yadha chandrikaanaam  jale chanchalathwam.,
Sa nithyopa labdhi swaroopo ahama aatmaa.

14,Julk like differences are   seen   among good crystals,
Based on conditions where they are kept , persons also differ   due to varying intellects,
Which is similar to changing appearance of moon in moving water,
And I am  that form of that soul aiming  to achieve Jnana.


Friday, January 13, 2017

Happy pongal 2017

Greetings for a  happy pongal to all my brothers  and sisters,
Who  unfortunately  were  not born with me

May  God  bless  all of you.

P.R.Ramachander(I am greeting you all  by using a poem written by  a poet called Koodal and translated  by me, . I am giving below  the Tamil  Original) 

This is the  divine festival day of Tamils,
This is the divine day   that makes  prosperous ,
The life Of  all  those  who speak Tamil,

This is  the divine day that enthuses ,
The toiling   Farmers  who cultivate,
By removing   their tiresomeness,
And drowns them  all in great joy.

This is remarkable   festival day,
Which wakes  up   early in the dawn,
The ladies who sleep  deeply,
And make them draw  Kolam(Rangoli)

The is the valorous   divine festival,
When  the ferocious   bulls are tamed.

This    is the modern festival day ,
Which unpacks   old   thoughts,
And fills  your mind with  modern thoughts.

My  great greetings  of the Enthusiastic pongal,
To all those  Tamils who unfortunately  are not born with me.

பொங்கல்...

கூடல்

தமிழர் திருநாள் இது
தமிழர்களின் வாழ்வை
வளமாக்கும் திருநாள்...

உழைக்கும் உழவர்களின்
களைப்பை போக்கி
களிப்பில் ஆழ்த்தும்
உற்சாகப்படுத்தும் திருநாள்...

உறங்கும் பெண்களை
அதிகாலையிலே எழுந்து
கோலம் போடவைக்கும்
கோலாகலமான திருநாள்...

மிரட்டி வரும் காளைகளை
விரட்டி அடக்கும் வீர திருநாள்...
பழைய எண்ணங்களை அவிழ்த்து
புதிய சிந்தனைகளை புகுத்தும்
புதுமையான திருநாள்...

என் உடன்பிறவா தமிழ் மக்கள்
அனைவருக்கும் என்
உற்சாகமான பொங்கல்
நல்வாழ்த்துக்கள்...


Tuesday, January 3, 2017

Dhanvanthari Bhagavane Saranam- A prayer in Tamil

Dhanvanthari  Bhagavane  Saranam- A prayer in Tamil


Translated by
P.R.Ramachander!.Vishnu avatharame  Saranam saranam,
Deva vaidhyane  Saranam saranam,
Devathi devane  Saranam saranam,
Sri Dhanvathari  Bhagavane  Saranam saranam.

1.Oh  incarnation of Vishnu  , I surrender , I surrender,
Oh doctor  of Devas  , I surrender ,I surrender,
Oh God of Gods  , I surrender ,I surrender,
Oh God Dhanvanthari  , I surrender , I surrender

2.Abhayaam alippavane  Saranam saranam,
Ashtanga  yogiye  Saranam saranam,
Amritham alippavane  Saranam saranam,
Sri Dhanvanthari  Bhagavane  Saranam saranam,

2.Oh Lord who gives security , I surrender, I surrender ,
Oh Expert in Ashtanga  Yoga , I surrender , I  surrender,
Oh Lord who gives nectar I surrender , I surrender,
Oh God Dhanvanthari  I surrender, I surrender.

3,Adaikkalam koduppavane  Saranam saranam,
Anaithayum arinthavane  Saranam saranam,
Amara Prabhuve  Saranam saranam,
Sri Dhanvantari  Bhagavane  Saranam saranam.

3. Oh Lord  who gives protection, I surrender, I surrender,
Oh Lord who knows everything , I surrender , I surrender
Oh  Lord of Devas , I surrender , I surrender
Oh God Dhanvantari  I surrender , I surrender.

4.Ayudha kalai  Saranam saranam,
Aayur vedathin thalaivane  Saranam saranam,
AAdi Vaidyane  Saranam saranam,
Sri Dhanvantari Bhagavane  Saranam saranam.

4.Oh expert  in art of weapons  I surrender I surrender,
Oh Head of Ayur Veda  I surrender  I surrender
Oh  primeval  doctor   I surrender I surrender
Oh God Dhanvantari  I surrender I surrender

5.Uyir kaakum deivame   Saranam saranam,
Udal thotta  pini theerppai  Saranam saranam,
Unnarule   thunai yemakku  Saranam saranam,
Sri Dhanvantari Bhagavane  Saranam saranam,

5,Oh God who saves our life, I surrender I surrender ,
You will  only touch and cure us, I surrender , I surrender
For us   your grace is the only help,  I surrender , I surrender,
Oh God Dhanvantari  , I surrender , I surrender

6, Guna bhoopathiye  Saranam saranam,
Gunam alikkum nayagane  Saranam saranam,
Guna pathiye  seelane  Saranam saranam,
Sri Dhanvantari  Bhagavane  Saranam saranam,

6.Oh king of good cure , I surrender , I surrender,
Oh Lord who grants us cure  , I surrender I surrender,
Oh Lord of cures, Oh good charactered  one  , I surrender I surrender
Oh God Dhanvanthari   I surrender , I surrender

7.Ninaitha udan  arulbavane  Saranam saranam,
Nimmathiyai  tharubavane  Saranam saranam,
Nilayaana  nalam arulvai  Saranam saranam,
Sri Dhanvantari Bhagavane Saranam saranam,

Oh God who showers his grace  as soon as   we think of him, , I surrender , I surrender,
Oh God  who gives peace  , I surrender , I surrender,
Please grant  us stable   comforts  , I surrender , I surrender,
Oh God  Dhanvanthari  , I surrender , I surrender,

8.Maayavane  thooyavane Saranam saranam,
Kaayamathai cheer cheivai   Saranam saranam,
Neyathudan unai paninthom  Saranam saranam,
Sri Dhanvantari  Bhagavane   Saranam saranam,

8.Oh Lord who is illusion,  and who is pure , I surrender , I surrender,
Please  make our body   alright , I surrender , I surrender,
We bow before you with friendliness   , I surrender , I surrender,
Oh God Dhanvanthari , I surrender , I surrender,

9.Moovulagum kaapavane  Saranam saranam,
Thevar thuyar theerthavane  Saranam saranam,
Paavapini  palavum  theerppai Saranam saranam,
Sri Dhanvantari Bhagavane   Saranam saranam,

9.Oh Lord who protects  the three  worlds , I surrender , I surrender,
Oh God who removed sorrows  of Devas  , I surrender , I surrender,
Please  remove many  of the sickness  of sins, , I surrender , I surrender,
Oh God Dhanvathari  , I surrender , I surrender,

10.Aruludan kaapaavane  Saranam saranam,
Aarogyam tharum pathiye  Saranam saranam,
Innal  tharum pini theerppai  Saranam saranam,
Eedilla deivame Dhavatariye  Saranam.

10.Oh Lord who protects  us with grace , I surrender , I surrender,
Oh Lord who grants us health  , I surrender , I surrender,
Please remove sickness that give suffering  , I surrender , I surrender,
Oh incomparable God  Dhanvanthari  , I surrender