Thursday, June 22, 2017

Swarnakarshana Bhairava Tamil Stotram

Swarnakarshana  Bhairava Tamil  Stotram
ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவ அஷ்டகம்
https://www.youtube.com/watch?v=wFaAukD29tc(In THanthondri malai    temple  in Iluppaikudi  of Tamil Nadu    there  is a Swanakarshana BHairava  . The dhinamalar web site says :-

Lord Bhairava of the temple is praised as Swarna Agarshana Bhairava.  He holds an Akshaya Patra – a bowl that never exhausts of food and other prosperous things needed for a happy life – instead of the traditional skull.  It is said that the skull has changed into this prosperous bowl as Lord Bhairava played alchemy to change iron into gold.  Prayer to Him brings all wealth to devotees.  The other significance is that He has twin dog vahans, the one on the right is looking at the feet siting and the other at the left standing.
A yantra is also installed in the shrine.  A special yajna is performed in Lord Bhairava’s shrine on the Ashtami day (8th day) of the new moon fortnight with 16 Kalasas – sacred pots filled with water – and this water is used for abishek to Thanthondreeswarar and Soundarya Nayaki followed by Gomatha puja – cow puja.
Lord Thanthondreeswarar is small in size.  The idol of Mother Soundarya Nayaki is made along with the Tiruvachi-the frame around the idol.  There is a plank with a dog figure on a pillar.  Those bitten by dog, bathe in the theertha, go round this plank and pray to Lord Bhairava for removal of the dog bite poison from the body.
Konganar procession is celebrated during Chithirai Brahmmotsavam.  As Lord granted darshan in the Ilupai forest, the place is named Iluppaikudi.

தனந்தரும் வயிரவன் தளிரடி பணிந்திடின் தளர்வுகள் தீர்ந்து விடும்
மனந் திறந் தவன்பதம் மலரிட்டு வாழ்த்திடின் மகிழ்வுகள் வந்து விடும் சினந்தவிர்த் தன்னையின் சின்மயப்புன்னகை சிந்தையில் ஏற்றவனே தனக்கிலை யீடு  யாருமே என்பான் தனமழை பெய்திடுவான் (1) 

If we salute   the  feet  of Lord Bhairva    who grants wealth, all our  problems   would go away,
If  with an open mind  we worship his feet  with flowers, happiness   would come  over our way ,
He who  avoids anger   and   meditates in his mind on the divine smile   of the mother  ,
And  the one    who does not have  any comparison  , would rain   wealth  on you.

வாழ்வினில் வளந்தர வையகம்  நடந்தான் வாரியே வழங்கிடுவான்
தாழ்வுகள் தீர்ந்திட தளர்வுகள் மறைந்திட தானென  வந்திடுவான்
காழ்ப்புகள் தீர்த்தான் கானகம் நின்றான் காவலாய் வந்திடுவான்
தனக்கிலை யீடு  யாருமே என்பான் தனமழை பெய்திடுவான் (2) 

He who has walked   all over earth   for  making life prosperous  would  give in heaps,
He would come himself   for problems to vanish and  inferiority   to go,
He who   removed hatred  and stood in the forest     would come   to guard you,
  And  the one    who does not have  any comparison  , would rain   wealth  on you.


முழுநில வதனில் முறையொடு  பூஜைகள் முடித்திட அருளிடுவான் உழுதவன்விதைப்பான் உடைமைகள் காப்பான் உயர்வுறச் செய்திடுவான் முழுமலர்த் தாமரை மாலையை ஜெபித்து முடியினில் சூடிடுவான்
தனக்கிலை யீடு யாருமே  என்பான் தனமழை பெய்திடுவான் (3) 

He would bless   us so that  we are able to worship him properly  on full moon day,
He would make  the one who ploughs  , one who sows and one  who guards  property as great,
He  would chant manthras on garland of lotus flowers    and wear  it,
And  that one    who does not have  any comparison  , would rain   wealth  on you.


நான்மறை ஓதுவார் நடுவினில் இருப்பான் நான்முகன் நானென்பான் தேனினில் பழத்தைச் சேர்த்தவன் ருசிப்பான் தேவைகள் நிறைத்திடுவான் வான்மழை எனவே வளங்களைப்பொழிவான் வாழ்த்திட வாழ்த்திடுவான் தனக்கிலை யீடு  யாருமே என்பான் தனமழை பெய்திடுவான் (4) 

He would  be in between Brahmins who chant four Vedas , He would tell  I am lord Brahma ,
He would mix  fruits with honey and taste  it , he would fulfil all our wants,
Just like  rain from the sky he would  fill the world with prosperity and bless us to live happily,
And  that one    who does not have  any comparison  , would rain   wealth  on you.


பூதங்கள் யாவும் தனக்குள்ளே  வைப்பான் பூரணன் நான் என்பான்
நாதங்கள் ஒலிக்கும் நால்வகை மணிகளை நாணினில் பூட்டிடுவான்
காதங்கள் கடந்து கட்டிடும் மாயம் யாவையும் போக்கிடுவான்
தனக்கிலை யீடு யாருமே  என்பான் தனமழை பெய்திடுவான் (5) 

He would keep all the Bhoothas   within himself , He would say  I am a complete one,
He would attach to the string   four types   of bells   that produce musical sound,
He would remove all   the  illusions  that  were built  by those who have crossed  long distance.
And  that one    who does not have  any comparison  , would rain   wealth  on you.


பொழில்களில் மணப்பான் பூசைகள்  ஏற்பான் பொன்குடம் ஏந்திடுவான் கழல்களில் தண்டை கைகளில் மணியணி கனகனாய் இருந்திடுவான்
நிழல்தரும் கற்பகம் நினைத்திடபொழிந்திடும் நின்மலன் நானென்பான் தனக்கிலை யீடு யாருமே  என்பான் தனமழை பெய்திடுவான் (6) 

He would  smell sweet during anointing  , he would accept  your  worship  , he would carry a golden pot,
He would anklets on his leg, wear gems  on his  hands   and would be  a golden one  ,
He would say  that he  is the pure one  like the Karpaka tree  which gives shadows   and  grant   all that you want,
And  that one    who does not have  any comparison  , would rain   wealth  on you.


சதுர்முகன் ஆணவத் தலையினைக்கொய்தான் சத்தொடு சித்தானான்
புதரினில் பாம்பைத் தலையினில் வைத்தான் புண்ணியம்செய்யென்றான் பதரினைக் குவித்து செம்பினை எரித்தான் பசும்பொன் இதுவென்றான்
தனக்கிலை யீடு  யாருமே என்பான் தனமழை பெய்திடுவான் (7) 

He  cut off the proud head of Brahma  and became    divine    along with  the essence  ,
In the bush he kept a cobra on his head  , He told us to do blessed deeds,
He  heaped the wooden pieces  and burnt the copper   and told that  it is o pure  Gold,
And  that one    who does not have  any comparison  , would rain   wealth  on you.


ஜெய ஜெய வடுக நாதனே  சரணம் வந்தருள் செய்திடுவாய்
ஜெய ஜெய ஷேத்திர பாலனே சரணம் ஜெயங்களைத் தந்திடுவாய்
ஜெய ஜெய வயிரவா செகம் புகழ் தேவா செல்வங்கள் தந்திடுவாய்
தனக்கிலை யீடு யாருமே  என்பான் தனமழை பெய்திடுவான் (8)

Hail, hail Vaduka Natha,I surrender to you , please  come and grant your grace to me,
Hail , hail guardian of the temple, I surrender  to you , please grant me victories,
Hail, hail BHairava , God who is praised by  the universe, please   grant me wealth,
And  that one    who does not have  any comparison  , would rain   wealth  on you.


Read more: http://www.penmai.com/forums/ask-question/76972-swarna-akarshana-bhairava-ashtakam.html#ixzz4kRg3Um71

Thursday, June 15, 2017

Sri Kamakshi Vilasam


ஸ்ரீ காமாக்ஷி விலாஸம்
श्री कामाक्षी विलासं
Sri Kamakshi Vilasam
The luster  of Goddess  Kamakshi

Translated by
P.R.Ramachander
Mahaperiyava once told Brahmasri Vedapuri mama to chant and share this slokam to all. As per Him, this slokam is supposed to chant before taking bath to get ambal’s kadaksham. Anyone who could not get daily darshan of Kamakshi ambal, would get equal benefit by chanting this. Some more  info about   tHe goddess  Kamakshi   is given in a blog of  swaminathr  and I am quoting it verbatim

“Lalitha Thirupura Sundari dwells here as Goddess Kamakshi, in a posture offering penance, with four hands with Pasa, Angusa, sugarcane bow and flower arrows. The Amman is always graceful and protects the devotees with Her eyes. Her name Kamakshi itself signifies Saraswathi and Lakshmi aspects are in her eyes.”
He further said Kamakshi is enshrined in Padmasana posture in the sanctum sanctorum and is referred to as  “Parabhrama Swarupini”, seated with Brahma, Vishnu, Rudra, Eswara and Sadasiva.
The Sri Chakram installed in front of the Devi  is offered archana and poojas. There are no shrines for Ambal  in any of the shrines for Shiva in Kanchipuram. “As the supreme Shakthi, Her writ runs everywhere in Kanchipuram.”
Immediately surrounding the sanctum are small shrines for Ardhanareeswarar, Soundaryalakshmi, Kalvar (who has been mentioned in the hymns of Tirumangaialwar) and Varaahi.
The sanctum where Kamakshi idol is installed is called Gayathri Mandapam and has 24 pillars, standing for 24 letters of  the all-powerful Gayathri Mantra. On the right side of the Gayathri Mandapam, there is a sannadhi for Varahi and Arupalakshmi and Santhana Ganapathy, and we can see Santhana sthambam covered by a silver plate. Dasaratha consecrated the Santhana Sthambam in the Gayathri Mandapam to pray to be blessed with children. Sri Kamakshi is the family deity of Rama and his descendants. The Kumkumam prasadam of Kamakshi  is offered first to Arupalakshmi with prayers and is taken from her feet by the devotee for adorning his forehead, according to custom and practice in this temple. “ (My humble   thanks to sri R.Swaminathan     who has given this info)

    Though  I have read   this stotra earlier  , I could not make out   the  meaning  of the first sloka  which mentioned   about  Thunddera  Mandalam. Recently my  scholarly  friend Saanu Puthran  posted  its RTamil Meaning and I undertstodd its meaning   and  am attempting to translate   in to English. You can hear   this stotra  sung in
https://www.youtube.com/watch?v=Lya8g4yYRQ0

ஸ்வாமி புஷ்கரிணிதீர்த்தம் பூர்வஸிந்து பிநாகினீ
சிலாஹ்ரத: சதுர்மத்யம் யாவத் துண்டீரமண்டலம்.

स्वामि पुष्करिनितीर्थं पूर्वसिन्दु: पिनाकिनी
सिलाःहृतः चतुर्मद्यं यावत् तुण्डीरमण्डलं

Swami Pushkarani theertham  Poorva sindhu   Pinakini,
Shilaahladhas chathur madhyam  yavath  thundeera  mandalam   1

The thondai  country  of King THndaimnan  has   the  sacred   waters
Of Swami Pushkarani in the north, the ocean in the east,
The pinakini river   in the south   and a place called Kal medu   in the west

மத்யே துண்டீர பூவ்ருத்தம் கம்பாவேகவதி த்வயோ:
தயோர்மத்யம் காமகோஷ்டம் காமாக்ஷி தத்ர வர்த்ததே

मद्ये तुण्डीर भूवृत्तम् कंपावेगवती द्वयो:
तयोरमद्यं कामकोष्टं कामाक्षी तत्र वर्तते

Madhye   THundeera bhoo vrutham   Kampa Vegavathi dwayo,
Thayor madhyam    kama koshtam  Kamakshi   thathra   varthathe.2

IN the  middle of this Thondai mandala and in between,
The rivers of Kampa   and Vegavathi, goddess  Kamakshi   is sitting  in the kama koshta,

ஏவ விக்ரஹோ தேவ்யா: மூலபூதோத்ரிதாட் புவ:
நாந்யோஸ்தி விக்ரஹோ தேவ்யா: காஞ்ச்யாம் தன் மூல விக்ரஹ:

एव विग्रहो देव्याः मूलभूदोदृराट भुवः
नान्योस्ति विग्रहो देव्याः काञयां तन् मूल विग्रह:

Sa yeva  vigraho   devyaa  moola  vhodhodharaat  bhuva,
Naanyosthi   vigraho    devyaa   kanchyaam   than moola  vigraha 3

That  Statue  of the goddess  is   the only primary  vigraha,
AS  no such   Vigraha  of Devi   exists in Kanchipuram as  Primary vigraha
   (There is no separate  temple for any Goddess in Kanchipura)

ஜகத் காமகலாகாரம் நாபிஸ்தானம் புவ:பரம்
பாதபத்மஸ்ய காமாக்ஷ்யா: மகாபீடம் உபாச்மஹே

 जगत् कामकलाकारं नाभिस्तानं भुवः परम्
पादपद्मस्य कामाक्षायाः महापीठं उपास्महे

Jagath Kama kalaa kaaram   Naabhi sthanam  bhuva param,
Padha  padmasya  Kamaakshyaa   Maha  Peedam   Upasmahe.
The  entire   world   is born due  to Kama(passion)  , 4

And the belly button of the Goddess  is the Kama point of the world,
And in the lotus like feet   of Kamakshi   is the great  seat and I worship it.

காமகோடி ஸ்ம்ருதஸ்ஸோயம் காரணாதேவ சின்னப:
யத்ர காமக்ருதோ தர்மோ ஜந்துனா யேந கேநவா
ஸக்ருத்வாபி ஸுதர்மாணாம் பலம் பலதி கோடிச:

कामाकोठि: स्मृतस्सोयं कारणादेव चिन्नभः
यत्र कामकृतो धर्मो जन्तुना येन केनवा
सकृत्वापि सुधर्माणां फलम फलदि कोटिशः

Kama koti    smrutha  soyam   Karanadeva    chinnabha  ,
Yathra  kama  krutho   dharmo   Janthuna yena  Kenavaa
Skruth  vaapi   sudharmaanaam   balama   naladhi koti cha 5

In this Kama   Koti  , if for the sake    of some desires ,
Any being  does  some Dharma  , the results   expected  of That dharma
AS well as that Dharma   ,  grows    one crores    fold .

யோஜபேத் காமகோஷ்டேஸ்மின் மந்த்ரம் இஷ்டார்த்த தைவதம்
கோடிவர்ண பலேனைவ முக்திலோகம் கச்சதி

योजपेत् कामकोष्ठेस्मिन मन्त्रं इष्टार्त दैवतं
कोटिवर्ण फलेनैव मुक्तिलोकं गच्छति

Yo japeth kama koshte   asmin  manthram   ishtartha   daivatham,
Koti   varna   phalenaiva   mukthi lokam sa gachanthi  6

He who chants  a manthra  of the God whom he likes in Kama koshta ,
Would get  one crore times  the result  and he would go to the land of salvation.

 
யோவசேத் காமகோஷ்டேஸ்மின் க்ஷணார்த்தம்வா ததர்தகம்
முச்யதே ஸர்வபாபேப்ய: ஸாக்ஷாத்தேவி நராக்ருதி

योवसेत कामकोष्टेस्मिन क्षनार्त्तंवा ततर्तगं
मुच्यते सर्वपापेभ्यः साक्षात्देवि नराकृति 

Yo vased kamakoshtesmin   kshanadham vaa   thad ardhakam,
Muchyathe   sarva papaebhyo   saakshaad   devi narakruthee 7

He who lives in Kamakoshta  for half a second or its half,
Would  get  freedom from all sins and would be like the human form of the Goddess

காயத்ரி மண்டபாதாரம் புநாபிஸ்தானமுத்தமம்
புருஷார்த்தப்ரதம் சம்போ: பிலாப்ரம் தம் நமாம்யஹம்

गायत्री मण्डपाधारं भुनाभिस्तानमुत्तमं
पुरुशार्तप्रतं शम्बोः भिलाप्रं तम्नमाम्यहम्

Gayathri matapaadharam  bhoo naabhi sthana  muthamam,
Purushartha  pradham Shambhi bilabram  than namamyaham, 8

 Undrneath the  Gayathri mandapa  is the great place of the belly button  of the world,
That   sky over   the cave underneath it grants us Dharma, wealth and desire   and I salute it.

: குர்யாத் காமகோஷ்டஸ்ய பிலாப்ரஸ்ய ப்ரதக்ஷிணம்
பதஸங்க்யாக்ரமேணைவ கோகர்ப ஜனனம் லபேத்

यः कुर्यात कामकोष्टस्य भिलभ्रस्य प्रदक्षिणं
पदसङ्क्याक्रमेणैव गोगर्भ जननं लभेत

Ya kuryaath   Kamakoshtasya   bilavrasya   pradakshinam,
Padha  sankhyaangra menanaiva   GO garbha   janmam  Labeth.9

He  who does Pradakshina  over the Sky over the cave of Kamakoshta,
For every step he takes , he will get the effect of being born  through the cow.
   (Entering  through the  mouth and coming out of its back)

விஸ்வகாரண நேத்ராட்யாம் ஸ்ரீமத்த்ரிபுரஸுந்தரீம்
மந்தகாஸுர ஸம்ஹர்த்ரீம் காமாக்ஷீம் தாம் அஹம் பஜே

विश्वकारण नेत्राट्यां श्रींमत्त्रिपुरसुन्दरीं
मन्दकासुर संहर्त्रीं कामाक्षीं तां अहं भजे

Vtswakarana nethraadyaam srimad  Tripura sundarim,
Mandakasura   samharthrim   Kamakashim   thaam aham  BHaje.10

Oh MahaTRipura Sundari    ,  using your eyes    that created  the world  ,
You killed  Bandakasura   and I salute     that  Kamakshi

பராஜன்மதினே காஞ்ச்யாம் மஹாப்யந்தரமார்கத:
யோர்ச்சயேத் தத்ர காமாக்ஷீம் கோடிபூஜா பலம் லபேத்
தத்பலோத்பன்னகைவல்யம் ஸக்ருத் காமாக்ஷி சேவயா

पराजन्मदिने काञयां महाभ्यन्तरमार्गत:
योर्र्च्चयेत तत्र कामाक्षीं कोटिपूजा फलं लभेत
तत्भलोत्पन्नकैवल्यं सकृत कामाक्षी सेवया

Paraa  janma dhine  Kanchyaam   maha abhyanthara   margatha,
Yo Archaye thathra   kamakshim  KOti poojaa phalam labeth.
Thadphalothpanna   kaivalyam   sakruth kamakshi sevayaa  11

On the  day  when Goddess Kamakshi was born, he who worships,
The sri chakra  which is on the way from Mooladhara  to Sahasrara,
Would  get one  crore  times   the effect of worshipping her
And that result  of salvation   can be achieved  just by serving her   once,

த்ரிஸ்தானநிலயம் தேவம் த்ரிவிதாகாரம் அச்யுதம்
ப்ரதிலிங்காக்ர ஸம்யுக்தம் பூதபந்தம் தம் ஆச்ரயே

त्रिस्ताननिलयं देवं त्रिविदाकारं अच्युतं
प्रतिलिन्गाग्र संयुक्तं भूतबन्दम् तं आश्रये

Trishtana nilayam  devam  trividhaakaaram achyutham,
Prathi lingagra samyuktham bhootha bandham tham  aasraye.12

I n three  different places the Lord Acyutha     exists  in three  different forms,
And three  forms are tied to three lingas and they tie the three bhoothas and I salute them.

இதம் ப்ராதருத்தாய ஸ்னானகாலே படேன் நரஹ
த்வாதச ச்லோகமாத்ரேண ஸ்லோகோத்பலம் ஆப்னுயாத்

इदं प्राथरुत्ताय स्नानकाले पठेन्नरः
द्वादस स्लोकमात्रेण स्लोको्क्तफलं आप्नुयात

Ya idham prathar  uthaya snanakale   padan nara,
Dwadasa  sloka  mathrensaslokoth balam aapnuyaath.13

Those   men who wake  up in the morning  and read    at the time  of bath,
These  twelve   stanzas would get  the effect of seeing the  mother goddess.


Thursday, June 8, 2017

Kumara Sthavam of Pamban swamigal

குமாரஸ்தவம்
Kumara  Sthavam
The song  of praise  of Lord Subrahmanya

By
Pamban Kumara Guru Swamigal

Translated by
P.R.RamachanderThe ``Kumara Sthavam'', which Sri Pamban Swamigal, a saint who was in our midst not long ago wrote, contains 44 mantras each of which extols Lord Subramania's graceful qualities and projects the philosophy of Saivism. Hear the  simple  and majestic prayer  -  https://www.youtube.com/watch?v=DJ4xLF3yuGc )


ஓம் ஷண்முக பதயே நமோ நம
OM Shanmukha pathaya  Namo nama
OM Salutations and salutations to Lord   with six faces

ஓம் ஷண்மத பதயே நமோ நம
OM Shanmukha pathaya  Namo nama
OM Salutations and salutations to Lord   with six faces

ஓம் ஷட்க்ரீவ பதயே நமோ நம
Om Shad greeva  pathaye  namo nama
OM Salutations and salutations   to Lord with seven necks

ஓம் ஷட்கிரீட பதயே நமோ நம
Om Shad  kireeta  pathaye  namo nama
OM Salutations and salutations to Lord   with six crowns

ஓம் ஷட்கோண பதயே நமோ நமஹ
Om Shad kona pathaye  Namo nama
OM Salutations and salutations to God who is in Hexagon

ஓம் ஷட்கோச பதயே நமோ நமஹ
Om Shad kosa pathaye  namo  nama
OM Salutations and salutations to the Lord of  Six sheaths 

ஓம் நவநிதி பதயே நமோ நம
OM Nava nidjhi pathaye  Namo nama
OM Salutations and salutations to  Lord of  nine treasures

ஓம் சுபநிதி பதயே நமோ நம
Om Shubha NIdhi  pathaye  namo nama
OM Salutations and salutations to Lord of auspicious   treasures

ஓம் நரபதி பதயே நமோ நம
Om Nara pathi pathaye namo nama
Om Salutations  and salutations  to the lord of kings

ஓம் சுரபதி பதயே நமோ நம
Om Surapathi pathaye  Namo nama
OM Salutations and salutations   to the  Lord of Indra

ஓம் நடச்சிவ பதயே நமோ நம
Om Nata  shiva  Pathaye  namo nama
Salutations    and salutations to Lord of dancing Shiva

ஓம் ஷடக்ஷர பதயே நமோ நம
OM Shadakshara  pathaye  Namo nama
OM Salutations and salutations to the Lord   of Six letter Manthra

ஓம் கவிராஜ பதயே நமோ நம
OM Kavi raja pathaye  namo nama
OM Salutations and salutations to the lord of king of poets

ஓம் தபராஜ பதயே நமோ நம
Om THaparaja  Pathaye  namo nama
OM Salutations and salutations to the lord of king of penance

ஓம் இகபர பதயே நமோ நம
Om  yiha para  pathaye  namo nama
OM Salutations  and Salutations to lord  of this and the other world

ஓம் புகழ்முனி பதயே நமோ நம
OM Pugazh muni pathaye  Namo nama
OM Salutations and Salutations  to Lord of  the famous sage

ஓம் ஜயஜய பதயே நமோ நம
Om Jaya  jaya  pathaye  namo nama
OM Salutations and Salutations to Lord of victory

ஓம் நயநய பதயே நமோ நம
OM Naya naya  pathaye  Namo nama
OM Salutations and  salutations  to Lord of  good behaviour

ஓம் மஞ்சுள பதயே நமோ நம
Om Manjula pathaye  namo nama
OM Salutations and salutations   to the Lord of Beauty

ஓம் குஞ்சரி பதயே நமோ நம
Om Kunjari  pathaye  Namo nama
Om Salutations   and salutation to Lord of  Deva kunjari(Devayanai)

ஓம் வல்லீ பதயே நமோ நம
OM Valli pathaye  Namo nama
OM Salutations   and salutations    to the lord of Valli

ஓம் மல்ல பதயே நமோ நம
Om Malla  pathaye  Namo nama
OM Salutations and Salutations to Lord of wrestlers

ஓம் அஸ்த்ர பதயே நமோ நம
OM Asthra  pathaye  namo nama
OM Salutations and salutations to Lord of Arrows

ஓம் சஸ்த்ர பதயே நமோ நம
Om SAsthra pathaye  namo nama
OM Salutations and salutations to the Lord   of weapons

ஓம் ஷஷ்டி பதயே நமோ நம
Om Sashti pathaye namo nama
Om Salutations   and salutations to  the   lord  of The sixth o phase of moon

ஓம் இஷ்டி பதயே நமோ நம
Om Ishti pathaye   namo  nama
OM Salutations and salutations   to  lord of Fire sacrifices

ஓம் அபேத பதயே நமோ நம
Om Abedha  pathaye namo nama
OM Salutations and salutations to lord of uniformity

ஓம் சுபோத பதயே நமோ நம
Om Subodha  pathaye  namo nama
OM Salutations and  Salutations to Lord  of good teaching

ஓம் வியூஹ பதயே நமோ நம
Om Vyooha  Pathaye  Namo nama
OM Salutations and  Salutations to Lord of army formation

ஓம் மயூர பதயே நமோ நம
Om  Mayura pathaye namo nama
OM Salutations and salutations  to Lord of peacocks

ஓம் பூத பதயே நமோ நம     
OM Bhootha  pathaye  namo nama
OM Salutations and Salutations   to Lord of all Bhoothas of Shiva

ஓம் வேத பதயே நமோ நம
Om Veda pathaye  namo nama
OM Salutations and salutations to Lord of Vedas

ஓம் புராண பதயே நமோ நம
OM Purana  Pathaye  Namo nama
OM Salutations and salutations  to lord of epics

ஓம் பிராண பதயே நமோ நம
Om Prana pathaye  namo nama
OM Salutations and salutations  to Lord of the soul

ஓம் பக்த பதயே நமோ நம
Om BHaktha pathaye  namo nama
OM Salutations and salutations   to the lord of devotees

ஓம் முக்த பதயே நமோ நம
Om MUktha pathaye   namo nama
OM Salutations and salutations to the Lord of those who attained salvation

ஓம் அகார பதயே நமோ நம
Om Akaara  pathaye  Namo nama
Salutations  and salutations to lord of “aa” , the first letter onf om

ஓம் உகார பதயே நமோ நம
Om Ukara  pathaye  namo nama
OM Salutations and salutations to Lord of  Uu , the second letter of OM

ஓம் மகார பதயே நமோ நம
Om Makara  pathaye  namo nama
OM Salutations and salutations to Lord  of Ma, the third letter  of Om

ஓம் விகாச பதயே நமோ நம
Om Vikasa pathaye namo nama
OM Salutations   and salutations to the lord of  Expansion

ஓம் ஆதி பதயே நமோ நம
OM AAdhi pathaye  Namo nama
OM Salutations and salutation to the primeval  lord

ஓம் பூதி பதயே நமோ நம
Om BHoothi pathaye  namo nama
OM Salutations   and Salutations to the lord   of wealth

ஓம் அமர பதயே நமோ நம
Om Amara  Pathaye  namo nama
OM Salutations and salutations to the  Lord of devas

ஓம் குமார பதயே நமோ நம
Om Kumara  pathaye  namo nama
OM Salutations and salutations  to the youthful lord

குமாரஸ்தவம் முற்றிற்று

Thus ends Kumarasthavam 

Wednesday, June 7, 2017

Sri Gomathi Ambal Ashtakam

Chant this stotra, go to her temple in Sankaran koil, take bath in Naga theertha , worship the Goddess and get the Puthu Mannu prasada from temple . It is believed that all incurable diseases would get cured.

ஶ்ரீ கோமதி அம்பாள் அஷ்டகம்
Sri Gomathi Ambal Ashtakam
The octet   on Gomathi

Translated by
P.R.Ramachander( I got   this great and rare prayer   from the post of my face book frind Devi dasan. Thanks to him, A few words   about   who Goddess  Gomathi is:-

Goddess Gomathi(Also called Punnai vana Nayagi or Avudai Ambal )  is the presiding Goddess  in the Sankaran koil temple(Also called as Bhoo kailasam,  Punnai vanam  , seerasai  Koozhai nagar  and seeerasa puram)   of Thirunelveli district which is 56 km away from THirunelveli town .  There is an interesting story   about the origin of this temple  . It seems Goddess  Parvathi   once asked Lord Shiva that   she wanted to    have his darsan in the combined form of  Shiva as well   as Vishnu.  Then Lord Shiva asked her to go to the forst of Punnai (Calophyllum inophyllum ) trees in the podigai mountain  of  THirunelveli. When she started   the journey , her divine friends wanted to accompany her  . Then she requested   them to come there in the form of cows(go)  along with her . Because  of this she was called  Gomathi (Aavudayal  (She who has cows) in Tamil)  . After several years penance  Lord Shiva appeared before her in the twin form  of Lord Shiva  and Lord Vishnu (Sankaranarayana). When asked to request for a boon, she wanted him to appear in the form of Shiva linga . There are temples in this shrine, oe deicated  to Lord Shiva, one to Goddess Gomathi and third one to Lord Sankaranarayana. On the Adi THapasu   festival day in the temple , the Lord is taken  in procession in the form of SankaraNarayana    and at night   he is again taken in the form of Lord Shiva..Over the   years the   original vigrahas were   covered    with an ant hill   and these were found by a Pandya king called  Ugra Pandya, who built the present temple.The temple tank of  this temple is called Nagasunai and it is believed that   all those   who are affected  by incurable diseases would get cured   if they take bath in this temple tank and worship goddess Gomathi. The   mud of the anthill is only given as Prasada  in her temple. Here is a rare  prayer eulogising her  and it is believed that  Adhi Sankara   wrote it.)

 ,  
பூனகலாஸே மனோக்ஞே புவன வனவ்ருதே  நாகதீர்த்தோபகண்டே
ரத்னப்ராகார மத்யே ரவிசந்த்ர மஹாயோக    பீடே நிஷண்ணம் |
ஸம்ஸார வ்யாதி வைத்யம் ஸகலஜனநுதம்   சங்கபத்மார்ச்சிதாங்க்ரிம்
கோமத்யம்பாஸமேதம் ஹரிஹரவபுஷம்    சங்கரேசம் நமாமி ||

Bhookailase   manojne   bhuvana   vana  vruthe   naga  theerthopa gande  ,
Rathna  prakara  madhye   ravi Chandra  mahayoga  peede   nishannam,
SAmsara   vyadhi  vaidyam   sakala jana  nutham   sankha  padmachithangrim,
Gomathyamba   samedham    hari hara   vapusham  Sankaresam  namami   1

I salute  the   sSnkareswara   who  has the form of Shiva and Vishnu and  who is with  mother Gomathi,
Seated  in the attractive forest  in  the  Kailasa  of earth  , by the side  of Naga   theertha,
Who   sits on the  Yoga peeda of moon and sun   which is surrounded  by    precious gems,
Who is the doctor treating   the ill of  samsara, who is praised by all   and  who has lines of  conch and lotus on his feet

லாவண்ய சோபாம் சிவாம்  லக்ஷ்மீவல்லப
பத்மஸம்பவநுதாம்  லம்போதரோல்லாஸிநீம்
நித்யம் கெளசிகவந்த்யமான சரணாம் ஹ்ரீங்கார மந்த்ரோஜ்வலாம்  ஶ்ரீபுன்னாகவனேச்வரஸ்ய மஹிஷீம்  த்யாயேத் ஸதா கோமதீம் ||

Lavanya shobham   shivaam   Lakshmi vallabha 
 Padma   sambhava  nuthaam  , lambodaro ullasineem,
NIthyam  Kaushika   vandhyamaana   charanaam   , hreemkara  manthrojjwalaam,
Sri Punnaga   vaneswarasya  mahishim  , dhyayeth sadaa  Gomathim.


I always   meditate  on Gomathi   who is the   consort of  the Lord   of Punnaga  forest,
Who shines in her  beauty  , who is consort of Lord Shiva   who is praised by Lord Vishnu   and Lord Brahma ,
Who gladdens  Lord Ganesa  , whose   feet is daily   worshipped   by sage  Kaushika  , and who shines in the “Hreem “ chant

தேவீம் தானவராஜ தர்ப்பஹரிணீம்  தேவேந்த்ர ஸம்பத்ப்ரதாம்
கந்தர்வோரக யக்ஷ ஸேவிதபதாம்  ஶ்ரீசைல மத்யஸ்திதாம் |
ஜாதீ சம்பக மல்லிகாதி குஸுமை  ஸம்சோபிதாங்க்ரி த்வயாம்
ஶ்ரீபுன்னாகவனேச்வரஸ்ய மஹிஷீம்   த்யாயேத் ஸதா கோமதீம் ||

DEvim    dhanava   raj   darppa harineem   devendra   sampath  pradhaam,
Gandharvoraga    yaksha    sevitha  padhaam , sri saila  madhy a sthithaam,
Jaathi champaka  mallikaadhi  kusumai  samsobithangri dhwayaam,
Sri Punnaga   vaneswarasya  mahishim  , dhyayeth sadaa  Gomathim.


I always   meditate  on Gomathi   who is the   consort of  the Lord   of Punnaga  forest,
Who is the goddess   who destroyed the  pride of asura king, who made  Lord Indra  prosperous  .
Whose  shining feet is worshipped by  Gandharwas , Yakshas   and Uragas, who is in the middle of  Sri Chakra And whose feet is worshipped    be flowers ike Jasmine. Champa  and chtsanthymum

உத்யத்கோடி விகர்த்தனத்யுதிநிபாம்  மெளர்வீம் பவாம்போநிதே:
உத்யத்தாரகநாத துல்யவதநாம்  உத்யோதயந்தீம் ஜகத்
ஹஸ்தந்யஸ்த சுகப்ரணாள ஸஹிதாம்   ஹர்ஷப்ரதாமம்பிகாம்
ஶ்ரீபுன்னாகவனேச்வரஸ்ய மஹிஷீம்   த்யாயேத் ஸதா கோமதீம் ||

Udhyath  koti  vikarthana   dgyuthi  nibhaam   mourveem bhavambo  nidhe,
Udhyath    tharaka natha thulya vadanaam   udhyothayantheem jagat  ,
Hasthanyastha   sukha pranala sahithaam    harshaprdhamambikaam,
Sri Punnaga   vaneswarasya  mahishim  , dhyayeth sadaa  Gomathim.

I always   meditate  on Gomathi   who is the   consort of  the Lord   of Punnaga  forest,
Who has the luster of a crore  of rising suns , who is  the one who breaks   the ocean of SAmsara ,
Whose face is like the moon , who uplifts    the earth  ,
Who keeps in her hand a parrot and  lotus flower and who grants joy      to her devotees.

கல்யாணீம் கமநீயமூர்த்திஸஹிதாம்  கர்ப்பூர தீபோஜ்வலாம்
கர்ணாந்தாயத லோசனாம் களரவாம்  காமேச்வரீம் சங்கரீம் |
கஸ்தூரீ திலகோஜ்வலாம் ஸகருணாம்  கைவல்ய ஸெளக்யப்ரதாம்
ஶ்ரீபுன்னாகவனேச்வரஸ்ய மஹிஷீம்  த்யாயேத் ஸதா கோமதீம் ||

Kalyaanim  kamaneeya   moorthi sahithaam  , karpoora dheepojjwalam,
Karnanthayatha  lochanaam   ka;aravaam  , kameswarim Sankarim,
Kasthuri   thilakojjwalaam   sakarunaam   kaivalya    soukhya   pradhaam,
Sri Punnaga   vaneswarasya  mahishim  , dhyayeth sadaa  Gomathim.

I always   meditate  on Gomathi   who is the   consort of  the Lord   of Punnaga  forest,
Who  grants auspiciousness  , who  has pretty looks, who  shines like   the flame of camphor,
Whose  eyes  are up to her ears , who has sweet voice, Who is the goddess of passion   , who is consort of Sankara,
Who shines  with the thilaka of musk, who is kind  and who grants   salvation.

வைடூர்யாதி ஸமஸ்த ரத்னகசிதே  கல்யாண ஸிம்ஹாஸனே
ஸ்தித்வா ()சேஷஜனஸ்ய பாலனகரீம்  ஶ்ரீராஜ ராஜேச்வரீம் |
பக்தாபீஷ்ட பலப்ரதாம் பயஹராம்  பண்டஸ்ய யுத்தோத்ஸுகாம்
ஶ்ரீபுன்னாகவனேச்வரஸ்ய மஹிஷீம் த்யாயேத் ஸதா கோமதீம் ||

Vaidooryaadhi   samastha  rathna  kachithe   kalyana Simhasane  ,
Sthithwaa(aa) sesha janasya  palana karim  Sri Raja  Rajeswarim,
BHakthabheeshta phala  pradhaam  bhayaharaam  Babdasya   yudhithsukham,
Sri Punnaga   vaneswarasya  mahishim  , dhyayeth sadaa  Gomathim.

I always   meditate  on Gomathi   who is the   consort of  the Lord   of Punnaga  forest,
Who sits on the auspicious throne embedded   with Vaidoorya   and other   gems,
Who is Rajarajeswari  and protects    all the  people   of the world,
Who fulfils  desires of her devotees, who destroys fear and who  was interested  in fighting with Bandasura

சைலாதீசஸுதாம் ஸரோஜநயனாம்  ஸர்வாகவித்வம்ஸிநீம்
ஸந்மார்க்கஸ்தித கோகரக்ஷணபராம்  ஸர்வேச்வரீம் சாம்பவீம் |
நித்யம் நாரத தும்புரு ப்ரப்ருதிபிவீணாவிநோதஸ்திதாம்
ஶ்ரீபுன்னாகவனேச்வரஸ்ய மஹிஷீம்  த்யாயேத் ஸதா கோமதீம் ||

SAilaadhi suthaam   , saroja nayanaam,  sarvaaga  Vidhwamsinim,
SAnmarga   sthitha   koka rakshna paraam  , sarveswarim Sambavim,
Nithyam   Narada Dumburu   praprudhibhi   veenaa  vinodha   sthithaam,
Sri Punnaga   vaneswarasya  mahishim  , dhyayeth sadaa  Gomathim.

I always   meditate  on Gomathi   who is the   consort of  the Lord   of Punnaga  forest,
Who is the daughter  of the mountain, who has lotus like etes,  who destroys    all sins,
Who protects  people who follow the good way , Who  is goddess  of all , Who is wife of Shambhu,
And who daily entertains herself by hearing  playing of Veena    by Narada   , Dumburu amd others.

பாபாரண்ய தவாநலாம் ப்ரபஜதாம்  பாக்யப்ரதாம் பக்திதாம்
பக்தாபத்குலசைல பேதநபவிம்  ப்ரத்யக்ஷமூர்த்திம் பராம் |
மார்க்கண்டேய பராசராதி முநிபிஸம்ஸ்தூயமாநாம் உமாம்
ஶ்ரீபுன்னாகவனேச்வரஸ்ய மஹிஷீம்  த்யாயேத் ஸதா கோமதீம் ||

Paparanya dhavanalam  prabhajatham  , BHagya pradham bhakthitham,
Bakthapath kula saila   bedhanabavim   prathyaksha  moorthim paraam,
Markandeya   paracharaathi   munibhi samsthooyamaanaam umaam,
Sri Punnaga   vaneswarasya  mahishim  , dhyayeth sadaa  Gomathim.

I always   meditate  on Gomathi   who is the   consort of  the Lord   of Punnaga  forest,
Who burns away the forest of sins   of devotees    who approach her, who grants luck  as well as devotion,
Who is like Vajrayudha  which pulverizes   mountain like   dangers of devotees , who is divine one who is  in front of us,
And who is Uma    who is prayed to by sages like   Markandeya    and Prachara.

சேதாரண்யநிவாஸிநீம் ப்ரதிதினம்  ஸ்தோத்ரேண பூர்ணாநநாம்
த்வத்பாதாம்புஜ ஸக்தபூர்ண மனஸாம்  ஸ்தோகேதரேஷ்ட ப்ரதாம் |
நாநாவாத்யவைபவ சோபிதபதாம்  நாராயணஸ்யாநுஜாம்
ஶ்ரீபுன்னாகவனேச்வரஸ்ய மஹிஷீம் த்யாயேத் ஸதா கோமதீம் ||

Chetharanya   nivasineem  , pradhi dhinam   stotrna   poornaananaam,
Thwad o padambuja asaktha   poorna manasaam  sthokethreshta  pradhaam,
Nana Vaadhya    vaibhava  sobitha  padhaam , narayanasyaanujaam,
Sri Punnaga   vaneswarasya  mahishim  , dhyayeth sadaa  Gomathim.

I always   meditate  on Gomathi   who is the   consort of  the Lord   of Punnaga  forest,
Who lives in the forest of our mind, who  has a joyful face  by our daily   praising her,
Who grants   limitless boons to those  who like her lotus like feet,
Who shines   due to greatness  of playing of several musical  instruments and who is the sister  of Narayana.