Friday, March 31, 2017

Dasavathara stotram(Malayalam)

Dasavathara  stotram(Malayalam)

Translated  by
P.R.Ramachander(Here is another great  Dasavathara  stotram in Malayalam. This is perhaps the fourth or fifth Dasavathara   stotram  in Malayalam  I am translating)

പാലാഴി മാതു തൻ പാണികൾ തഴുകും
പന്നഗ ശയന പാദ നവനം മനം
തുമ്പുരു, നാരദ,യതി വര്യ ധ്യാനംശംഖ്,
ചക്ര, ഗദാ, പത്മ ധാമം ധരണീ ഭ്രതേ

Paalaazhi  maathu  than paani thazhukum,
Pannaga  SAyana  padha navanam manam
Thumburu Narada  yathi varya dhayanam-SAnkhu ,
Chakra  Gadhaa  Padma  Dhamam   Dharani bruthe

My  mind prays   to the feet of he who sleeps on the snake ,
Whose   hand hugs    lady who arose   from ocean of milk,
And it meditates  on sages THumburu and Narada, Oh Lord,
Who protects the earth   and has conch  , wheel ,mace   and lotus.

ആഴിയിൽ ആദി വേദങ്ങൾ നാലും
ഹയഗ്രീവ തസ്കരം പാലായനം
വൈസാരിണം ആദ്യാവതാരംയുധി
രക്ഷകം വയുനം ഹരണാസുരം
കർമ്മമായ്,കൂർമ്മമായ് മന്ദര ഗിരി രോഹം
മത്താക്കി അമൃതേകി പത്മനാഭൻ

AAzhiyil  aadhi vedangal   naalum,
Hayagreeva   thaskaram   Paalaayanam,
Vaisaarinam   aadhyavathaaram  -yudhi  ,
Rakshakam   vayunam   hiranyaasuram,
Karmamaayi  koormamay   Mandhara  giri   roham,
Mathaakki   amrutheki padmanabhan.

In the olden times  the four Vedas ,
Were stolen by  Hayagreeva  who ran awau,
And you took the first incarnation of fish-and,
Protected them  by war    with Jiranyasura  .
As a dutu he became tortoise    and  kept,
The Mandara mountain on his back  as a churner,
And  that Padmanabha   gave nectar  to devas.

വന്ദിതം വരാഹരൂപാവതാരം- യോഗി
ഹിരണ്യാക്ഷ തരണൻ മമ വന്ദേ
പ്രഹ്ലാദ ധ്യാനം നരഹരി ജനനം
ഹിരണകശുപിൻ നാശം വാസരാന്തം
അഹമെന്ന ഭാവം നിരുഭ്യം മാബലി
പാതാള വാസിത കാരണൻ വാമനൻ 

Vanditham varaaha roopavatharam  -yogi,
Hiranyaaksha   tharanan  mama vandhe,
Prahladha dhyanam narahari jananam,
Hiranya kasipuvin naasam Vasaraantham,
Aham  yenna bhavam nirubhyam  Mahabali,
Patala vasitha karanan  Vaamanan.

I salute   the incarnation as a boar   wjho ,
Killed  Hiranyaksha   and  I salute  him,
Due to Prahladhas  meditation came   the man l;ion,
And in the  end of the day   Hiranya  Kasipu was  killed,
Mahabali without    any fear    was very egoistic ,
And the reason for his living  in Patala  in Vamana

കാർത്ത്യവീര്യ വീര്യം നിമീലനം ഭാർഗ്ഗവ-
ചരിതം കേൾക്കുകിൽ ധന്യോഹം
മൌസലമായുധം പ്രബലാസുരരദം
ദ്വാപര വർക്കരാടം ബലരാമൻ
ഹനുമൽ ഹൃദയവാസ കാരണപൂരുഷൻ
രാവണ നിമഥനം ശ്രീരാമ ജന്മം

Kaartha veerya  Veeryam  nimeelanam  BHargava-
Charitham   kelkkukil    dhanyoham,
Mousalamaayudham   prabalaasura  Radham ,
Dwapara  varkaraatam  Bala  Raman,
Hanumth hrudaya   vasa  kaaranam   Kaarana  purushan,
Ravana  nimadhanam   Sri Rama  Janmam.

WE would  be blessed   if we hear  the Story of Bharghava ,
Who comletly uprooted the  valour of Karthaveeryarjuna,
With a  weapon of plough   Prabhalasura    was killed ,
By    the great king   called Balarama .
Due to the heartfelt   service of Hanuman , The man of the cause,
Rama was   born for   killing   Ravana

ഗോ പരിപാലനം കംസാദി രിപു ഹത
ഗോവിന്ത നാമം മനസ്സാ സ്മരാമി
കലിയുഗാധർമ്മം നിന്ദിതം രക്ഷണൻ
കൽക്കിയായെത്തിടും തീർക്കും ചന്ദ്രികാങ്കണം

Go paripalanam, Kamsaadhi ripu   Hatham .
Govinda naamam manasaa  smaraami  ,
Kali yuga dharmam  nindhitham  Rakshanan,
Kalkiyai   yethidum   theerkkum  chandrikanganam.

I meditate  on the name   Govinda  .
Who looked after   the cows  and killed   enemies like Kamsa.
The Dharma   Kali age  is desptcable   and to protect ,
He would reach as Kalki and this   would end the incarnations


Sri Chandra shekara Suprabathashtakam

Sri Chandra shekara   Suprabathashtakam

Translated by
P.R.Ramachander

(This  very pretty Suprabatha   is again taken from  a book published  by Giri traders called  Sri Kanchamahaswami nithya parayana  Sthuthi.My acknowledgments to them and Smt Geetha Kalyan who sent   the book to me.)
1,Mayathriyaamaasu  nimilithakshaam.
Lokathriyamasu   vinidhramenam,
Lokasya reethyaa   hi nibodhayaami,
Saakshaad   gurum  Chandra shekarendram

Like the usual   practice of the  world  I   am trying to understand
The eyes    which  are   shut    fast against   three types of Maya,
The sleep  that has  been  entered   fast    inside the three worlds,
Of  the  real  Guru  srimad  Chandrashekara.

2,Pratha saroja   kusumaani vihaaya   nidhraam,
Balarunathapa suvarna mayaani nithyam,
Koojan  maraala   kala hamsa   ravai  sthuvanthi,
Sri Chandra shekara  guro    thava   suprabatham.

In the morning   the  lotus flowers have ended their sleep,
The   infant sun  has arisen and like   everyday  made  the world golden,
And the melodious swan   with   his soft voice   is praying  to you,
So Oh Guru  Chandrashekara  , a very good morning to you.

3.Brungaascha  peetha madhu  matha  vilasineebhi  ,
Yukthaa saroja  vana jaatha surenu peethaa,
Thwaam  samsthuvanthi   madhurai   kala gunjanaisvai.
Sri Chandra shekara  guro    thava   suprabatham.

The  bees  after drinking the honey   are overjoyed playfully,
Are   going  sensibly  to the forest of lotus flowers for drinking the pollen,
And are  praying to you  in their   sweet   and soft  humming voice ,
So Oh Guru  Chandrashekara  , a very good morning to you.

4.Yelaa lavanga nava  malathi  mallikaadhyaa,
Gandheeni   nithyam amalaani   lalthaa   sumani  ,
Archanthi   pallava karair vinathaa   gruheethwaa,
Sri Chandra shekara  guro    thava   suprabatham.

Holding   a basket   in the flower like hand   you are being offered ,
Cardamom, cloves  , new garlands      made   of jasmine   flowers
And also      pure  scented  flowers  of climbing  plants
So Oh Guru  Chandrashekara  , a very good morning to you.

5.Thubhyam   rasala kadali panasaadhi vrukshaa ,
Koojadwihanganivahair   madhuram sthuvantha  ,
Maadvisanga   madhuram    phala  mudwahanthi,
Sri Chandra shekara  guro    thava   suprabatham.

You   are being   prayed   to  by   the   birds    sitting  on  juicy Banana  
And Jack fruit trees,   which sing to you    in a very sweet voice ,
And along     that   the sweet   fruits    are also waking you up,
So Oh Guru  Chandrashekara  , a very good morning to you.

6,Cauvery  vaari  krutha  majjana  pootha   dehaa  ,
Vedhaadhi manthra nivahai  mukhari kruthasaa,
Vipraa   sthuvanthi   sathathm  natha masthaka  thwaam,
Sri Chandra shekara  guro    thava   suprabatham.

The Brahmins     after  taking bath in the   waters of Cauvery river,
With budding   desires  carrying   with  them   manthras of Vedas ,
Are praying  always to you  with a   bent head in devotion,
 So Oh Guru  Chandrashekara  , a very good morning to you.

7.Bhakthaascha they  vihitha  karmachayaa   vishudhaa,
Bhkthyarjitha akhila visishta  phalaika   hasthaa,
Thwadarsanamagha haram  parilabdhu  kamaa,
Sri Chandra shekara  guro    thava   suprabatham.

Your devotees   purifying themselves   and after  doing  proper rituals,
With great devotion   are    carrying   in the hands all   the   best fruits,
As   offerings to see you and    are standing    to fulfill   their desires,
So Oh Guru  Chandrashekara  , a very good morning to you.

8.Bhoothyaa   sithena vapushaa bhuvi saiva  thathwam,
Bhakthyaarpithena manasaa  vara saktha  thathwam,
Narayanethi  vadathaa   vadanena   vishno,
Thathwam  thwayaa prakatitham  thava   suparbatham.


Your  body is   tied   prettily  to the earth by  the  belief in Shiva ,
Your  mind  is offered   with   devotion   to  the belief in Sakthi,
And your  always chanting  Narayana   signifies,
That  you are  having   belief in Vishnu  , A good morning to you.

9.Swamin  padabja madhupaa  yiva  bhaktha  lokaa,
Sevaam   vidathu madhunaa  thava  jaagarookaa,
Uthishta pankaja padhaani   nidhaya bhoomou,
Poorvam vadaami vinatha sthava  suprabatham.

Oh Lord , your devotees  are  honey bees  hovering   on your lotus like feet,
And they with all attention  so sweet   do  service   to you,
Please  get up on your lotus feet   and stand up  on the earth,
And with humility  like earlier  I will tell  you a very good morning

10.Ithyashtakam  shubhakaram   kali kalmashagnam,
Bhakthena  kena chidaho  parijalpitham cha  ,
Uthaya   japathi   naro  vinatha  prabathe  ,
Sanmangalaani   labhathe   bahudhaathi   seegram.

This  octet   which does  good and destroys   the evils  of Kali age
And if this is  be chanted   by   the devotees    without   neglecting  ,
As soon as they get up and after  bowing    to the morning  ,
They would get several  types of    auspiciousness   very soon.

                                                                                                                              
                                                                                                                              
Ramanavami Parayanam of Ramayana-Periyavaa recommendation

Ramanavami  Parayanam  of Ramayana-Periyavaa  recommendation 

Translated by
P.R.Ramachander
   It is a normal practice to read    the eighteenth chapter    of Bala Kanda   of Valmiki Ramayana   which deals    with birth, Namakarana   and education of Rama  . But in web site  http://valmikiramayanam.in/?p=2032 it has been mentioned that  Maha Periyavaa   had told   that   what is needed to be read is only  the fifteen slokas   of Eighteenth   chapter  of Bala Kanda  of Valmiki Ramayana. These   are given in Sanskrit  in the above web site , To those   who may not know how to read Sanskrit  , I am giving below the   Dhyana  Slokas    as well as    the  above 15 slokas    in english along  with English meaning.  Let Lord Rama bless you


As soon as   you are ready   to do the parayana  first    you have two chant two dhyana  slokas 

1.Vaidehi sahitham surudrumathale haime maha mandape,
Madhye pushpaka masane mani maye veerasane susthitham,
Aagre vaachayathi prabhanjana suthe thathwam muneebhya param,
Vyakhyaantham Barathathibhi parivrutham Raamam bhaje syamalam.

I salute that black coloured Rama,
Who sits along with daughter of Videha,
And in the company of Baratha and others,
Inside the golden shed beneath the holy tree of Karpaga,
On the seat of flowers bedecked with jewels,
Built in its centre,
Explaining the essence of knowledge,
To the assembled sages,
And to the son of Anjana.

2. Sri Ramachandrasritha   sadgurunaam  .
Padaravindam    bhajathaam naraanaam  ,
Aarogyam Aiswaryam   Anantha keerthi,
Anthe cha vishno padamasthi sathyam

If men  sing  about the lotus like feet ,
Of the Sadguru who has submitted  to Ramachandra,
They would be healthy   wealthy  and get endless fame  ,
And at the end   truly they will attain the feet of  Lord Vishnu

Then you have to chant  the following  slokas   from Chapter 18   of Bala Kanda   of Valmiki Ramayana


Chapter 18  Bala Kanda  , Valmiki  Ramayana

THathascha   dwadase   maase   chaithre   Naavamike thidhou  ,
Nakshatre   adithi    devathye   swocha samstheshu   panchasu  ,
Graheshu  karkite lagne vaakya  vindhunaa  saha   18.8 -18.9

Six seasons were over after  the fire sacrifice,  and in the twelfth month which was Chithra, on the Navami day( The ninth phase of rising moon) , on the star belonging to  Adhithi Devatha (Punarvasu) when five of the nine planets were in exalted position, In the Karkitaka lagna , When planet Guru was with moon, 18.8-18.9

Prodhyamaane    jagannadham   sarva loka namaskrutham  ,
Kausalyajanayadhramam  sarva Lakshana samyutham  18-10

Kausalya gave birth to the lord of universe, who was blessed with all good signs and who was a part of Lord Vishnu and he was received by all the world and was there to perpetuate   the Ikshuvaku clan.     
Vishnor ardha  Maha Bhagam   puthamaikshvaka   vardhanam
Kausalya Shushubhe     thena  puthrena   amitha  thejasa    18-11

With a son of immeasurable luster  Kausalya glowed with luster  like Adithi, who had earlier become mother to Lord Indra who wielded the  Vajrayudha    18.11

Yadhaa   varena   devaanaam   adhir vaja paaninaa  ,
Bharatho nama   Kaikeyyam   jajne    sathya parakrama 18-12

Really valorous Bharatha was born to Kaikeyi , who was one fourth part of all  virtues of Lord Vishnu.                           18.12

Sakshaad vishno schathur bhaga sarvai   samudhithe gunai.
Adha Lakshmana   SAtrugnou  sumithrajanayath suthou  18.13

 Sumithra gave birth to Lakshmana and Shatrugna  , who were skilled in use of  all weapons  and having some   facets  of Lord Vishnu.  18.13

Sarvathra kusalou   veerou   Vishnor  ardha   samanvithou  .
Pushye jathasthu   bharatho  meena lagna prasannadhi  18,14

  The treasure of  graciousness Bharatha  was born  in the meena Lagna and in Pushya (poosa)  Nakshatra       18,14

Saarpe jathou   cha saumithri  kuleere abhyudhithe ravou,
Raajna puthraa  mahathmana chathwarou  janjire Prudhak  18.15      
                                                  
and on the following  day Lakshmana And Shatrugna were born in Karkaraka Lagna in Aslesha(AAyilyam)  star.                                                           18.15
Gunavantho   Anuroopascha ruchyaa   proshtapadhopamaa,
Jagu kalam   cha  Gandharwaa  nanruthscha apsaro  ganaa  18.16
DEva Dundhubhyo   nedhu   pushpa vrushtischa  swaachyuthaa,
Uthsavascha   mahaa  naseedhayo adhyayaam janaakula   18.17
Radhyaascha jana sambaadhaa   nata narthaka   samkulaa,
Gayanaischa   viravinyo   vaadhanaischa   thadhaaparai     18.18

Endowed with all good qualities , worthy and bright  resembling  the Poorva Bhadra (Poororathi)  and Uthara Bhadra (uthrattathi ) stars , four sons were born to the great king .   At that time Gandharwas sang  melodiously , groups, of Apsaras danced in great joy, sound of Celestial drums  were heard from the sky and there was rain of flowers from the sky.IN Ayodhya  there was a great tumult among men   and festivities  took place .      18.16-18.18

Virojur vipulaasthra sarva rathna   samanvithaa  ,
Pradheyaascha   dhadhou   Rajaa   Sootha Maghadha vandhinaam  18.19
The king distributed   gifts to  the bards , eulogists and genealogists  18.19
Btahmenebhyo  dhadhou   vitham  godhanaani sahasrasa,
Atheethyai  kadha saaham   thu   nama karma  Thadhaa  karoth   18.20
Jyeshtam Ramam   Mahaathmaanam   Bharatham Kaikeyi suthiou,
SAumithrim   KLakshmanamithi   SAthrugnamaparam thadhaa   18.21
Vasishta Parama preetho   Naamaani   kruthavaam shadhaa  ,
Brahmanaan BhojayaamaasaPouraan  Jaanapadhanapi  18.22
Adhaadhaad Brahmanaanaam   cha  Rathnougamifdham bahu,
THeshaam  Janma kriyaadheeni   Sarva karmanya  kaarayath. !8.23

He gave Brahmins  charities  in   money and  cows   thousands.   After eleven days were completed , Vasishta who was greatly liked , the eldest illustrious son was given the name Rama, the son of Kaikeyi was given the name Bharatha , one son of Sumathra was called Lakshmana and the other son was  called Shatrugna  Brahmins and other citizens were  offered meals  and Brahmins  were given heaps of  unlimited and abundant jewels  and other rituals normally done at birth were performed.18.19-18.23                                                                                                              

Thursday, March 30, 2017

Sri Kanchi Mahaswami suprabatha dasakam

Sri Kanchi Mahaswami   suprabatha   dasakam
(The ten verse   song of waking up  of the great   Saint of Kanchi)

Translated by
P.R.Ramachander(This is great Suprabatham    meant to  wake up Maha periyvaa of Kanchi.   Again thanks to Geetha Kalyan who sent me a book   today    containing  this great prayer)

1.Sri Maha Lakshmi   SAnthana   swaminadha  dhaya nidhe,
Sri   Chandra shekara  Guro   bhavathu   they suprabatham

Oh Swaminadha    son of Mahalakshmi  who is the treasure  of mercy,
A very  good morning   to   you oh Swami Chandrashekara   Guru.

2.Subrahmanyarya   vamsa jatha   sruthi sara  swaroopine ,
Bhagavath SAnkaracharya    bhavathu   they suprabatham

Oh personification of essence of Vedas who was born in the  clan of Gentleman  Subrahmanya ,
A very  good morning   to   you oh God like  Sankaracharya.

3.Uthishta swamyanushtaanaath   jagad guru  maha prabho,
Kama koti Matesaaya    bhavathu   they suprabatham

Oh   Great lord  who is the Guru of   the universe, please get up for doing  your morning  rituals,
A very  good morning   to   you , the chief   of Kama  Koti peeta.

4.Nirgunaaya  , nirmalaaya  , maayatheetha   swaroopine,
Atmavidhaam varenyaya     bhavathu   they suprabatham

Oh  saint whose   form is above Maya, who  does  not  have any  properties  and who is very pure,
A very  good morning   to   you , Oh   the greatest  person among those  who have souls.

5.Saadhu sanga samoohaaya  sarvajna    sarva saakshine,
Sathya dharma  sareeraaya bhavathu   they suprabatham.

Oh   the all knowing one of   the collection of saints, who is witness   for everything,
A very good morning to you  , Oh saint   with truth   and  dharma   as your body.

6.Veda sasthra surakshartha sanyasyasa  thilakanvithe,
Seegram aagacha bhagwan  dehi may  divya darsanam,.

Oh saint   who   took up Sanyasa   for protecting   Vedas  and Sastras,
Oh God,  please  arrive quickly   and grant me   the sight of your divine  form.

7.Nirahara  vinidraaya nirmohaaya   niranjana ,
Apraakrutha   sareeaaya    trilokyam  mangalam kuru.

Oh full moon    who  existed without food  , without sleep  and without desires,
Oh saint with  unusual   body , make  the three  worlds auspicious

8.Sampoorna kalyana guna , sachidananda  maha guro,
Athyadbutha    charithraaya trilokyam mangalam  kuru,

Oh great Guru   who has all auspicious  characters and who is divinely happy,
Oh saint  with   greatly   wonderful story , make the three  worlds auspicious.

9.AAdhi madhyaantha  rahitha  characharamayaanvithe  ,
Adiuthaaya   asokaaya , trilokyam mangalam kuru.

Oh saint without beginning   , middle or end  , who is followed by  all moving and not  moving beings,
Oh wonderful saint   oh saint without    sorrow  , make   the three   worlds auspicious.

10.Yasya niswasitham  vedaa, sareeram dharmameva cha  ,
Thasya  sad guru varyasya  keerthim vardathu   vardathu.

Thus  sighs   the Vedas, the body   as well as Dharma ,
And by that  let  that Great Guru’s  fame increase  m increase.


A prayer to Deivathin Kural book or the words of Maha Periyava

A prayer   to Deivathin Kural book or the   words  of Maha Periyava 

Deiva vani sthuthi panchakam
(The pentad  of  prayers  to  Deivathin Kural)

Translated by
P.R.Ramachander
(Deivathin kural (divine voice)   is a pain stakingly  made    collection of the great  advisory speeches  made by  Maha Periyva, This  prayer is addressed deivathin kural book . My face book friend  Geetha Kalyan  sent me  a Maha prasada  of the prayers addressed  to  Maha Periyva  published  by Giri traders.  I do not know how to thank her   and so I  am translating it in to English and presenting   it to her.)

1.Kama koti peetadheesa  mukhodhbhava  sudhamayi,
Sri Chandra shekara  kanye deiva vani  namosthuthe

1.Salutations to  the  divine  voice     which   is  filled   with the nectar ,
That arises  from the  mouth  of Adhipadhi of Kama koti peeta,
And which is     the daughter(creation)   of  Chandra   shekara.

2,Maha bhagyanvithe  matha, jagat pavithra   kaarini,
Veda  sastra  mahaa  saare   deiva vani namosthuthe

2. Salutations   to the  divine  voice  which   is the mother  who  causes  very great luck,
Which   purifies   the universe and which  is the great essence  of Vedas

3.Sanathana  maarga rakshaa sadhike , jnana  dhayimni,
Dharma samvardhini  shubhe  , deiva vani  namosthuthe

3.Salutations to the divine voice  which helped  us to protect   the path of perennial dharma,
Which granted  us wisdom , which made    dharma grow    and which is auspicious.

4.Sadaachaara surakshithri  , kali kalmasha  naasini,
Mayaa moha   vaarayithri   deiva vani  namosthuthe  .

4.Salutations to the divine  voice   which safely  protects  good conduct of prople  ,
Which destroys    the evils of Kali   and which  restrains  illusory passion.

5.Jagad  Udhara   sankalpaadh  guru vaacho   vinissruthe ,
Advaithananda  nilaye   Deiva vani   namosthuthe

5. Salutations    to the divine voice   which sprang   from words of Guru ,
With a determination to uplift the universe and which  rests on  joy of Advaitha.Tuesday, March 28, 2017

Two great Karavalamba stotras addressed to Maha Periyava

Two great Karavalamba stotras addressed to Maha  Periyava


Maha Peiyavaa   was the living God     who was with us  not very long ago  . Tomes have been written about his divinity   and  wisdom. Even after   he attained  Samadhi, large number  of devotees   get answer to their prayer   by chanting prayers  addressed to him. I am giving below  the Original Periyvaa Karavalama stotram written  by his great devotee  Lakshmi Kantha Sarma    (with English translation)   and  another great prayer In Tamil   written  by Sanu Puthiran  based on the above prayer along with English translation  I consider that  I am greatly blessed  for having been able to present before you  two prayer gems,

Periyava  Pratha smaranam as  well as Karavalambam

By
Sri Lakshmi Kantha SArma

Translated  by

P.R.Ramachander

(Sri SAnu Puthran the great devotee of Periyva   and even greater  poet had helped me by sending the sankrit original of these. Thanks to him. This great prayer   is a help to meditate on Maha Periyvaa  in the morning as well as  a prayer  requesting  to help you. That Mahan even these days   blesses all those who have faith in him and looks after  them.)

Prathasmaraami   bhavadheeya mukharavindam,
Mandasmitham,  cha janithaapa haram  janaanaam,
Sapathkarim cha bhavathothra  kadaksha lakshmin,
Kanchi madesa  mama dehi karavalambam 1

In the morning I meditate  on your lotus like face,
Which  is ever smiling and steals away   the sin of   birth in this world,
And also on   your glance  which adds prosperity  ,
Oh Lord of the  Kanchi mada , please   grant me your   hand of support


Pratha smaraami   kali dosha   haraani yaani,
Hrudhyaani   divya madhuraani  manoharaani,
Vaakhyaani   theadhya  mukahmbuja  nirgathaani,
Kanchi madesa  mama dehi karavalambam 2

In the morning    I meditate   on your words   which,
Flow out of   your lotus like face , which
Steals away the  ills of Kali age, which are pleasant to mind ,
Which are divinely sweet   and which are  very pretty,
Oh Lord of the  Kanchi mada , please   grant me your   hand of support


Vaksha sthalam   vimala hema   samana  varnam,
Basmaangitham   jana manohara kumkumaktham,
Pratha smaraami  bhavathothra  chiram mahathman,
Kanchi madesa  mama dehi karavalambam  3

IN the morning  I meditate for a  long time   on you , very great soul,
Who has  a  a   pure  chest  which has colour   similar to Gold  ,
Which is covered  by sacred ash and Kumkum stealing the minds of people ,
Oh Lord of the  Kanchi mada , please   grant me your   hand of supportMathebha   thulya gamanamm   cha nireekshya thedhya,
Yaathwaa  vanantharamanantha   Gajjaswa leenaa,
Pratha smarami   gaja raja  gathim thavedham,
Kanchi madesa  mama dehi karavalambam  4

I meditate  in the morning   on you who has the way like king of elephants,
Who has a walk similar   to an elephant and observes   like him,
And who travelled  through forests and countries without horse or elephant,
Oh Lord of the  Kanchi mada , please   grant me your   hand of support

dakSHENa daNDamavalambya sadaitarENa
 hastEna chaaru kalasham cha viraajamaanam
| raktaambaram cha tava chaaru kaTim smaraami
kaancheemaTHEsha mama dEhi karaavalambam |5 

 You were  always in your  right hand  the staff   
and  were holding,In your other hand    the kamandalu-  the water pot ,
And you were  shining   in your ochre red cloths  on your pretty hips,

Oh Lord of the Kanchi mada , please grant me your hand of support 

Vismruthya doshamakhilam   chamaamaparadham,
Thraathum   cha yaadhyaa   bhagawan  krudha badha   deekshaa,
Prathismaraami   yathi pungava  they anukampaam,
Kanchi madesa  mama dehi karavalambam  6

I meditate   in the morning   the compassion of the very great   saint,
Who completely forgets  all  the offences of others and my   wrong doings,
Who lives   by   the  penance   inducted  by   your  god like self,
Oh Lord of the  Kanchi mada , please   grant me your   hand of support

Pratha smaraami   bhavadhheya  padaaravindham,
Yasmaadh   prayaanthi   durithaani  Mahaanthi Thaani,
AAyaanthi thaani muhuradhya sumangalaani,
Kanchi madesa  mama dehi karavalambam  7

I meditate   in the morning     your lotus  like feet,
By which you wipe away  very great    sufferings,
And which   brings   instantly great  prosperity you us,
Oh Lord of the  Kanchi mada , please   grant me your   hand of support

Snaanaascha  paanaascha  nishevanaacha ,
Dhyanaascha   paapaani  layam prayaanthi,
Hey  theerthpadha   anusavam padam they
Theertha cha  theertha karanam   bhajaami   8

The Sins    keep on dissolving   by giving path   , quenchimg the thirst ,
By honouring    and by meditating   On  The lord  of Kanchi mutt.
Oh Saint  with sanctifying feet , every  breath of yours,
Is sacred   and I pray   the cause   of that sacredness

ஸ்ரீமஹாபெரியவா கராவலம்ப துதி (தமிழில்)
Sri Maha Periyvaa  Karavalabha   Sthuthi   in Tamil

Written in tamil   based on   the  Maha Periyvaa Karavalamba Sthuthi  of Lakshmi  Kantha Sarma

By
சாணு புத்திரன்.
Sanu Puthiran

Translated   in to English  by
P.R.Ramachander
மாயப் பிறப்பறுக்கும் குறுநகைக் கோமளமே
காயப் பிணிநீக்கும் கற்பகமே கண்ணொளியே
தூய மனதோடே நெறிதவறா வாழ்வுபெற
ஞான வொளியோடு நல்நயத்தை அருள்வோனே
காலைப் பொழுதிதனில் பொற்பதமும் பணிகின்றோம்
கச்சியம் பதியோனே கைதூக்கிக் காத்தருள்வாய் !
(1)
Oh smiling  pretty one   who cuts  of   rebirths    which is an illusion ,
Oh camphor  , oh vision of the eye   who removes sickness of  body ,
OH saint   who blesses   us  to be with a pure mind , with great character,
And good vision   lighted  by wisdom , In this  morning time,
We salute   your golden feet and Oh Saint who lives in Kanchipuram,
Please  hold   my hand    lift me and protect me.


கலியின் வினைபோக்கும் கனிச்சொல் லறமுடனே
வலியின் துயர்போக்கும் தேமதுர வாக்காலே
கிலியும் விட்டொழிய கதியாயெமைக் காத்தருள
குருவாய் அருள்குணநிதியே குவலயத்தைக் காப்போனே
காலைப் பொழுதிதனில் பொற்பதமும் பணிகின்றோம்
கச்சியம் பதியோனே கைதூக்கிக் காத்தருள்வாய் !
(2)
Along   with words  of Dharma    that   removes   the problems of Kali age ,
He has sweet words   which removes    the sorrow   of pain,
And for protecting us   and    removing   our fears ,
Oh our Guru  , Oh treasure  of grace  , Oh saint who protects the earth,
In this morning   we are   saluting your golden  feet  , Oh saint   who lives in Kanchipuram 
Please  hold   my hand    lift me and protect me.


தூயப் பொன்நிறமாய் கனிமார்பில் பூதியுமாய்
கச்சித் திருவனிதை சூடும்நல் குங்குமமும்
காணும் மனமதிலே மகிழ்வோடு மணம்சேர்ந்து
தேனினும் இனிதான தளிர்வாழ்வும் அருள்வோனே
காலைப் பொழுதிதனில் பொற்பதமும் பணிகின்றோம்
கச்சியம் பதியோனே கைதூக்கிக் காத்தருள்வாய் !
(3)

Having very pure    Gold colour   and applying  sacred ash on your chest  ,
And also wearing the good Kumkum worn by the   divine lady of Kanchipuram,
You add  joy as well   as perfume   in the mind that sees you ,
And you   bless us in voice  sweeter than honey   and grant us  Life life new growth,
In this morning   we are   saluting your golden  feet  , Oh saint   who lives in Kanchipuram 
Please  hold   my hand    lift me and protect me.

களிறாம் கஜராஜன் பெற்றதொரு முத்தியைபோல்
அறியா மாந்தருக்கும் அருளுகின்ற பேரொளியே
தளிராய் நற்கதியாய் கச்சியேகன் அருள்கூட்டி
நடையாய் களமெங்கும் சுற்றிவந்த பேரிறையே
காலைப் பொழுதிதனில் பொற்பதமும் பணிகின்றோம்
கச்சியம் பதியோனே கைதூக்கிக் காத்தருள்வாய் !
(4)

Like the salvation    received    by   The  king of elephants ,
You  bless   with    the lustrous light  even the ignorant  people,
You wandered like the new growth and giver of salvation  along   with The grace of Lord of Kanchi,
And Oh great  God who wandered  by walk      all over  the place,
In this morning   we are   saluting your golden  feet  , Oh saint   who lives in Kanchipuram 
Please  hold   my hand    lift me and protect me.

தண்டம் வலக்கரமும் கமண்டலம் இடக்கரமும்
அண்டம் காத்துவரக் கோடிதனில் உதித்தோனே
கண்டம் நீக்குமருட் கற்பகனாம் நின்னுருவை
சிந்தையிற் தாம்கொண்டே தியானித்தோம் குருபரனே
காலைப் பொழுதிதனில் பொற்பதமும் பணிகின்றோம்
கச்சியம் பதியோனே கைதூக்கிக் காத்தருள்வாய் !
(5)

Along with staff of saint  in the right hand   and sacred   water pot in the left  m
You were   born in this earth    to protect    this entire world ,
Oh Great  Guru who is like the wish giving tree ,    keeping your form that   removes
Problems in our mind   we meditated  on you,
In this morning   we are   saluting your golden  feet  , Oh saint   who lives in Kanchipuram 
Please  hold   my hand    lift me and protect me.

உலகோர் குறைபொறுத்து குன்றாது வாழ்விக்க
உலகாள் சடையோனின் அவதாரப் பரம்பொருளே
நித்திரை கலைந்தெம்மை திருவடியின் அருள்பெறவே
நற்றிறை நாயகத்துச் சீரருளாய் வாய்த்தவனே
காலைப் பொழுதிதனில் பொற்பதமும் பணிகின்றோம்
கச்சியம் பதியோனே கைதூக்கிக் காத்தருள்வாய் !
(6)
Oh  great incarnation   of Lord    Shiva    who  rules  this earth,
Who pardoned the mistakes  of people of the world and to make them live   without wants,
Please  wake up   so that   we would get the grace of your divine feet  ,
Oh saint   who  became the divine grace  to the  good God of the world,
In this morning   we are   saluting your golden  feet  , Oh saint   who lives in Kanchipuram 
Please  hold   my hand    lift me and protect me.

ஒன்றாய் செவ்வுறவாய் கற்பகமாய் தோன்றியநல்
திருவின் திருத்தாளின் அருள்வேண்டிச் சரண்புகுந்தோம்
பலவாய் பல்பொருளாய் பரவெளியில் அருட்புரியும்
திருவின் திருவொளியாய் தரணிபெற்ற ஸ்ரீசரணா
காலைப் பொழுதிதனில் பொற்பதமும் பணிகின்றோம்
கச்சியம் பதியோனே கைதூக்கிக் காத்தருள்வாய் !
(7)

WE     surrendered   to you   so that  we would get the grace  of your divine feet,
Which appeared  as one  as great friend  as well as   the  one which fulfills  our desires,
Oh Sri Charana  who was got by this world as  the divine light  of Goddess  Lakshmi  ,
Who showers his grace  as   very many and various forms  and spreads luster  in the fiend of wisdom,
In this morning   we are   saluting your golden  feet  , Oh saint   who lives in Kanchipuram 
Please  hold   my hand    lift me and protect me.


அகமும் புறமுந்தான் அனுதினமும் தூய்தொளிர
அகமும் நின்னுருவாய் நிறைந்தேக அருள்செய்வாய்
அகமும் மகிழ்ந்திடவே அமுதமெனத் திகழ்பவனே
அகமுள் நல்லமுதாய் ஆக்கிடும்உன் அருள்வேண்டி
அனுதினமுந் துதிசெய்தோம் ஆச்சார்ய சங்கரனே!
கச்சியம் பதியோனே கைதூக்கிக் காத்தருள்வாய் !
(8)

Please   shower your grace   so that your form fills in and  out of everything,
And makes    that   inside and outside   daily   shine and spread  ,
Oh Saint   who is like nectar   which  fills our mind with joy ,
For getting your blessing   so that  our mind   becomes like nectar  ,
Oh  Guru sankara we would daily pray you    , Oh saint   who lives in Kanchipuram 

Please  hold   my hand    lift me and protect me.

Monday, March 27, 2017

Sri Ram Chalisa -prayer in Hindi

Sri Ram Chalisa

By
Sri Sundar das

Translated by
P.R.Ramachander

(Here is a 40 verses prayer   addressed  to Lord Rama. You can hear it by clicking  https://www.youtube.com/watch?v=dnpi8ZcakL8


Ganapati charan saroj gahi, Charanodak dhari bhal,
Likhau vimal Ramavali, sumiri Anjanilal.

I would     hold he lotus feet  of Ganesa   ,anoint it and sprinkle that   water  on my head,
And then start    writing the    story of Rama, meditating  on son of Anjana

Ram charit varnan Karaun, Ramahin hridai manai,
Madan kadan ral rakhishir, man kahan tap mitai

I would describe the story of Rams, with my mind    full of Rama,
And I would bow   before destroyer of Manmatha     and wash away impurities  of my mind.

Ram Ramapati Raghupati jai jai,
Maha-Lokpati Jagpati jai jai.
Rajit Janak dulari jai jai,
Mahinandan Prabhu-pyari jai jai.

Hail , hail Rama  ,the consort of Lakshmi   who is the lord  of clan of Raghus,
Hail hail the  lord of   great earth   and the lord of universe ,
Hail, hail ,   the  darling daughter  of king   Janaka,
Hail hail the  darling  of the   mother  earth

Ratihun divas Ram dhun jahi
Magan rahat man, tan dukh nahin.
Ram saneh jasu ur hoi
Maha bhagyashali nar soi.

 Whether day or night   when Rama is praised,
The mind would be without worries and body without pain,
And those people  who develop  love towards   Rama  ,
Are   indeed   very lucky people

Rakshas dal sanhari jai jai
Maha patit tanu tari jai jai.
Ram nam jo nishdin gavat
Man vachhit phal nishchai pavat.

Hail hail   who killed    the crowd of Rakshasas,
Hail , hail the lord    who uplifts   the greatly down trodden,
And all those    who daily    sing the   name of Rama,
Would definitely get  fulfilled the desires of their mind

Ramayudhsar jehin kar sajat
Man manoj lakhi kotihun lajat.
Rakhahu laj hamari jai jai
Mahima agam tumhari jai jai.

When Rama   appears   armed with his weapons,
He   appears more  pretty than Lakhs   of   Manmathas,
Hail hail , lord who protects  my honour  ,
Hail, hail  , Lord whose   greatness  cannot be   counted.

Rajiv nayan munin man mohin
Mukut manohar shir par sohai.
Rajit mridal gat shuchi anan
Makarakrit kundal duhun kanan.

Oh Lotus    eyed one   who even bewitches the saints,
Your head is decorated   bt a very pretty crown,
And   oh lord       who has a very pretty    tender body,
You also wear to  crocodile     ear studs  on your ears.

Ramchandra sarvottam jai jai
Maryada Purshottum jai jai
Ram nam gun agam ananta
Manan karat sharad shruti santa.

Hail , hail Ramachandra   who is the greatest,
Hail hail , the   best Purusha who  is the model of propriety  ,
The   god qualities   of the name    of Rama  is endless,
And these   are meditated  upon by  sages   and Goddess  Saraswathi

Rati divas dhyavahu man Rama
Man ranjan bhanjan bhav dama.
Raj bhavan, sang men nahin jaihain
Man ke hi man men rahi jaihain

Oh Rama  make  my mind which   keeps on wandering day and  night ,
To become  pleased  and also  destroy    the effects of  Karma,
Because    the palace    where  I stay will not come   with me,
You please   be   within my mind and burn evil thoughts.

Ramhi nam ant sukh daihain
Man gadhant gap kam na aihain.
Ram kahani Ramahin sunihain
Mahima Ram tabai man gunhain.

Oh Ram   for  your name   to  ultimately bring comfort,
During the  time of my last journey  when passion  is  still there  in the mind,
 Your story should be heard  and yiour name should be chanted,
And then only greatness   of Rama   would be realized by the  mind.

Ramhi mahan jo nit chit rakhihain
Madhukar saris madhur ras chakhihain.
Rag rang kahun kirtan thanihain
Mamta tyagi ek ras janihain.
He who daily     keeps    Lord Rama in his mind,
Would get the sweet taste   of honey collected   from flowers by the bees,
And when he chants  prettier   and prettier  ,
He would  be getting    rid   of   essence of his ego.

Ram kripa tinhin par hvai hain
Man vanchhit phal abhimal paihain.
Rakshas daman kiyo jo chhan men
Maha banhu bani vicharyo vana men.

All those    who adopt    the path of Rama,
Without any doubt   would realize their mind’s desire.
For The Rakshasas   were destroyed by Rama  by a blink of his ye,
Just    like big trees   in huge forest    are turned to ashes by forest fire.

Ravanadi hati gati, dai dinhyo
Mahi Ravanahin Siya vadh kinhyo.
Ram ban sut sursari dhara
Maha patkihun gati dai dara.

Rama killed   Ravana and his army and sent them to heaven,
And he also killed Mahi Ravana    who was   the king of lower domains,
For the arrows    of Rama are  like    the waters of river ganges,
Which purifies very bad people    and grants them salvation,

Ram ramit jag amit ananta
Mahima kahi na sakahin shruti santa.
Ram nam joi det bhulai.
Maha nisa soi leta bulai

 Rama pervades    through the limitless world,
And even sages    would not be able to tell   its greatness,
And all those    who forget    the name   of Rama,
Are inviting darkness  in their lifenot lit by his greatness.

Ram bina ur hota andhera
man sohi dukh sahat ghanera.
Ramahi adi anadi kahavat
Mahavrti Shankar-gun gavat.

Without Rama    our heart would be full of darkness,
And would lead   to   suffering   of lots of sorrows,
Rama   is   the primeval   and  beginning less    Words,
And his praise    is being sung by   Lord Shiva and Devas.

Ram nam lahi Brahma apara
Mahikar bhar shesh shir dhara.
Rakhi Ramhiya Shambhu sujana
Maha ghor vish kinhyo pana.

It is the name  of Rama that made  Brahma   very great  ,
And using it only Adhi Sesha could    carry   the world,
It was due to  the face that  the name of Rama is  in the heart of  Lord Shiva
That   he  was able   to swallow the poison and save   the asuras  and devas

Ramahi mahi-lakhi lekh Maheshu
Maha pujya kari diyo Ganeshu.
Ram ramit ras gatit bhakti ghat
Man ke bhajatahin khulat prem pat.

Seeing that    the name of Rama   was written on earth,
Lord Shiva   Made  Lord Ganesa highly venerable to receive worship,
Those whose    heart is filled with devotion to Rama,
 Get the gates    of devotional love   opened   in their heart,

Rajit Ram jinahin ur antar
Mahavir sam bhakta nirantar.
Ramahi linha ek sahara
Maha sindhu Kapi kinha para.

If Some person’s    heart is ruled   by Rama,
He would be always   be  as devoted like  Lord Hanuman,
Rama   was his only    protection     and refuge  ,
That he    was able    to cross    the great ocean,

Ram nam rasna ras shobha
Mardan kam krodh mad lobha.
Ram charit bhaji bhayo sugyata
Mahadeva mukti ke data.

Oh Rama the  person who sweetens  his toungue  with your name,
Would become lustrous  , would be devoid of anger  , arrogance and greed,
And it  is only   by chanting    his name   That Lord Shiva  ,
Became the one who is capable   of granting salvation

Ramahi japat mitat bhav shula
Ram mantra yah mangal mula.
Ram nam japi jo na sudhara
Man pishach so nipat ganvara.

All the distress  of the world goes away by praising Rama,
The   Rama manthra    is the root of all auspiciousness,
And those   who do not chant his name will  never become good,
For their mind would be  ignorant  and in control of devil.
Ram ki mahima kahan lag gaun
mati malin man par na paun.
Ramavali as likhi chalisa
Mati anusar dhyan Gaurisa.

To what extent shall  I sing   about greatness of Rama,
Because   I am dull  witted  and cannot  understand everything about him,
But In spite    of that  I have   written the forty verse  praise of Rama,
Keeping  my mind concentrated on Lord Shiva  and Goddess Gauri

Ramahi sundar rachi ras paga
Math Durvasa nikat Prayaga.
Ram bhakt yahin jo nit dhyavahin
Man vanchhit phal nischai pavahin.

 I  , sundara dasa   living  in Durvasa  near Prauagam
Has    composed   this great chalisa prayer,
Feeling that  the devotees of Rama  who sing it ,
Would definitely   get   all that their mind wants.
.
Doha
Ram nam nit bhajahu man, ratihun din chitlai.
Mamta matsar malinata, manastap miti jai.

I would daily sing the name of Rama  with a stable mind,
So that   ego, competition  dirt and  misunderstanding  of my mind disappears

Ram ka tithi budh Rohini, Ramavali kiyabhas.
Man sahastra bhuj drug samat, magsar Sundardas.

Sundardas completed this   chalisa   on Wednesday ,

Margasira  moth of Vikrama   SAkha in the star Rohini.