Wednesday, June 7, 2017

Sri Gomathi Ambal Ashtakam

Chant this stotra, go to her temple in Sankaran koil, take bath in Naga theertha , worship the Goddess and get the Puthu Mannu prasada from temple . It is believed that all incurable diseases would get cured.

ஶ்ரீ கோமதி அம்பாள் அஷ்டகம்
Sri Gomathi Ambal Ashtakam
The octet   on Gomathi

Translated by
P.R.Ramachander( I got   this great and rare prayer   from the post of my face book frind Devi dasan. Thanks to him, A few words   about   who Goddess  Gomathi is:-

Goddess Gomathi(Also called Punnai vana Nayagi or Avudai Ambal )  is the presiding Goddess  in the Sankaran koil temple(Also called as Bhoo kailasam,  Punnai vanam  , seerasai  Koozhai nagar  and seeerasa puram)   of Thirunelveli district which is 56 km away from THirunelveli town .  There is an interesting story   about the origin of this temple  . It seems Goddess  Parvathi   once asked Lord Shiva that   she wanted to    have his darsan in the combined form of  Shiva as well   as Vishnu.  Then Lord Shiva asked her to go to the forst of Punnai (Calophyllum inophyllum ) trees in the podigai mountain  of  THirunelveli. When she started   the journey , her divine friends wanted to accompany her  . Then she requested   them to come there in the form of cows(go)  along with her . Because  of this she was called  Gomathi (Aavudayal  (She who has cows) in Tamil)  . After several years penance  Lord Shiva appeared before her in the twin form  of Lord Shiva  and Lord Vishnu (Sankaranarayana). When asked to request for a boon, she wanted him to appear in the form of Shiva linga . There are temples in this shrine, oe deicated  to Lord Shiva, one to Goddess Gomathi and third one to Lord Sankaranarayana. On the Adi THapasu   festival day in the temple , the Lord is taken  in procession in the form of SankaraNarayana    and at night   he is again taken in the form of Lord Shiva..Over the   years the   original vigrahas were   covered    with an ant hill   and these were found by a Pandya king called  Ugra Pandya, who built the present temple.The temple tank of  this temple is called Nagasunai and it is believed that   all those   who are affected  by incurable diseases would get cured   if they take bath in this temple tank and worship goddess Gomathi. The   mud of the anthill is only given as Prasada  in her temple. Here is a rare  prayer eulogising her  and it is believed that  Adhi Sankara   wrote it.)

 ,  
பூனகலாஸே மனோக்ஞே புவன வனவ்ருதே  நாகதீர்த்தோபகண்டே
ரத்னப்ராகார மத்யே ரவிசந்த்ர மஹாயோக    பீடே நிஷண்ணம் |
ஸம்ஸார வ்யாதி வைத்யம் ஸகலஜனநுதம்   சங்கபத்மார்ச்சிதாங்க்ரிம்
கோமத்யம்பாஸமேதம் ஹரிஹரவபுஷம்    சங்கரேசம் நமாமி ||

Bhookailase   manojne   bhuvana   vana  vruthe   naga  theerthopa gande  ,
Rathna  prakara  madhye   ravi Chandra  mahayoga  peede   nishannam,
SAmsara   vyadhi  vaidyam   sakala jana  nutham   sankha  padmachithangrim,
Gomathyamba   samedham    hari hara   vapusham  Sankaresam  namami   1

I salute  the   sSnkareswara   who  has the form of Shiva and Vishnu and  who is with  mother Gomathi,
Seated  in the attractive forest  in  the  Kailasa  of earth  , by the side  of Naga   theertha,
Who   sits on the  Yoga peeda of moon and sun   which is surrounded  by    precious gems,
Who is the doctor treating   the ill of  samsara, who is praised by all   and  who has lines of  conch and lotus on his feet

லாவண்ய சோபாம் சிவாம்  லக்ஷ்மீவல்லப
பத்மஸம்பவநுதாம்  லம்போதரோல்லாஸிநீம்
நித்யம் கெளசிகவந்த்யமான சரணாம் ஹ்ரீங்கார மந்த்ரோஜ்வலாம்  ஶ்ரீபுன்னாகவனேச்வரஸ்ய மஹிஷீம்  த்யாயேத் ஸதா கோமதீம் ||

Lavanya shobham   shivaam   Lakshmi vallabha 
 Padma   sambhava  nuthaam  , lambodaro ullasineem,
NIthyam  Kaushika   vandhyamaana   charanaam   , hreemkara  manthrojjwalaam,
Sri Punnaga   vaneswarasya  mahishim  , dhyayeth sadaa  Gomathim.


I always   meditate  on Gomathi   who is the   consort of  the Lord   of Punnaga  forest,
Who shines in her  beauty  , who is consort of Lord Shiva   who is praised by Lord Vishnu   and Lord Brahma ,
Who gladdens  Lord Ganesa  , whose   feet is daily   worshipped   by sage  Kaushika  , and who shines in the “Hreem “ chant

தேவீம் தானவராஜ தர்ப்பஹரிணீம்  தேவேந்த்ர ஸம்பத்ப்ரதாம்
கந்தர்வோரக யக்ஷ ஸேவிதபதாம்  ஶ்ரீசைல மத்யஸ்திதாம் |
ஜாதீ சம்பக மல்லிகாதி குஸுமை  ஸம்சோபிதாங்க்ரி த்வயாம்
ஶ்ரீபுன்னாகவனேச்வரஸ்ய மஹிஷீம்   த்யாயேத் ஸதா கோமதீம் ||

DEvim    dhanava   raj   darppa harineem   devendra   sampath  pradhaam,
Gandharvoraga    yaksha    sevitha  padhaam , sri saila  madhy a sthithaam,
Jaathi champaka  mallikaadhi  kusumai  samsobithangri dhwayaam,
Sri Punnaga   vaneswarasya  mahishim  , dhyayeth sadaa  Gomathim.


I always   meditate  on Gomathi   who is the   consort of  the Lord   of Punnaga  forest,
Who is the goddess   who destroyed the  pride of asura king, who made  Lord Indra  prosperous  .
Whose  shining feet is worshipped by  Gandharwas , Yakshas   and Uragas, who is in the middle of  Sri Chakra And whose feet is worshipped    be flowers ike Jasmine. Champa  and chtsanthymum

உத்யத்கோடி விகர்த்தனத்யுதிநிபாம்  மெளர்வீம் பவாம்போநிதே:
உத்யத்தாரகநாத துல்யவதநாம்  உத்யோதயந்தீம் ஜகத்
ஹஸ்தந்யஸ்த சுகப்ரணாள ஸஹிதாம்   ஹர்ஷப்ரதாமம்பிகாம்
ஶ்ரீபுன்னாகவனேச்வரஸ்ய மஹிஷீம்   த்யாயேத் ஸதா கோமதீம் ||

Udhyath  koti  vikarthana   dgyuthi  nibhaam   mourveem bhavambo  nidhe,
Udhyath    tharaka natha thulya vadanaam   udhyothayantheem jagat  ,
Hasthanyastha   sukha pranala sahithaam    harshaprdhamambikaam,
Sri Punnaga   vaneswarasya  mahishim  , dhyayeth sadaa  Gomathim.

I always   meditate  on Gomathi   who is the   consort of  the Lord   of Punnaga  forest,
Who has the luster of a crore  of rising suns , who is  the one who breaks   the ocean of SAmsara ,
Whose face is like the moon , who uplifts    the earth  ,
Who keeps in her hand a parrot and  lotus flower and who grants joy      to her devotees.

கல்யாணீம் கமநீயமூர்த்திஸஹிதாம்  கர்ப்பூர தீபோஜ்வலாம்
கர்ணாந்தாயத லோசனாம் களரவாம்  காமேச்வரீம் சங்கரீம் |
கஸ்தூரீ திலகோஜ்வலாம் ஸகருணாம்  கைவல்ய ஸெளக்யப்ரதாம்
ஶ்ரீபுன்னாகவனேச்வரஸ்ய மஹிஷீம்  த்யாயேத் ஸதா கோமதீம் ||

Kalyaanim  kamaneeya   moorthi sahithaam  , karpoora dheepojjwalam,
Karnanthayatha  lochanaam   ka;aravaam  , kameswarim Sankarim,
Kasthuri   thilakojjwalaam   sakarunaam   kaivalya    soukhya   pradhaam,
Sri Punnaga   vaneswarasya  mahishim  , dhyayeth sadaa  Gomathim.

I always   meditate  on Gomathi   who is the   consort of  the Lord   of Punnaga  forest,
Who  grants auspiciousness  , who  has pretty looks, who  shines like   the flame of camphor,
Whose  eyes  are up to her ears , who has sweet voice, Who is the goddess of passion   , who is consort of Sankara,
Who shines  with the thilaka of musk, who is kind  and who grants   salvation.

வைடூர்யாதி ஸமஸ்த ரத்னகசிதே  கல்யாண ஸிம்ஹாஸனே
ஸ்தித்வா ()சேஷஜனஸ்ய பாலனகரீம்  ஶ்ரீராஜ ராஜேச்வரீம் |
பக்தாபீஷ்ட பலப்ரதாம் பயஹராம்  பண்டஸ்ய யுத்தோத்ஸுகாம்
ஶ்ரீபுன்னாகவனேச்வரஸ்ய மஹிஷீம் த்யாயேத் ஸதா கோமதீம் ||

Vaidooryaadhi   samastha  rathna  kachithe   kalyana Simhasane  ,
Sthithwaa(aa) sesha janasya  palana karim  Sri Raja  Rajeswarim,
BHakthabheeshta phala  pradhaam  bhayaharaam  Babdasya   yudhithsukham,
Sri Punnaga   vaneswarasya  mahishim  , dhyayeth sadaa  Gomathim.

I always   meditate  on Gomathi   who is the   consort of  the Lord   of Punnaga  forest,
Who sits on the auspicious throne embedded   with Vaidoorya   and other   gems,
Who is Rajarajeswari  and protects    all the  people   of the world,
Who fulfils  desires of her devotees, who destroys fear and who  was interested  in fighting with Bandasura

சைலாதீசஸுதாம் ஸரோஜநயனாம்  ஸர்வாகவித்வம்ஸிநீம்
ஸந்மார்க்கஸ்தித கோகரக்ஷணபராம்  ஸர்வேச்வரீம் சாம்பவீம் |
நித்யம் நாரத தும்புரு ப்ரப்ருதிபிவீணாவிநோதஸ்திதாம்
ஶ்ரீபுன்னாகவனேச்வரஸ்ய மஹிஷீம்  த்யாயேத் ஸதா கோமதீம் ||

SAilaadhi suthaam   , saroja nayanaam,  sarvaaga  Vidhwamsinim,
SAnmarga   sthitha   koka rakshna paraam  , sarveswarim Sambavim,
Nithyam   Narada Dumburu   praprudhibhi   veenaa  vinodha   sthithaam,
Sri Punnaga   vaneswarasya  mahishim  , dhyayeth sadaa  Gomathim.

I always   meditate  on Gomathi   who is the   consort of  the Lord   of Punnaga  forest,
Who is the daughter  of the mountain, who has lotus like etes,  who destroys    all sins,
Who protects  people who follow the good way , Who  is goddess  of all , Who is wife of Shambhu,
And who daily entertains herself by hearing  playing of Veena    by Narada   , Dumburu amd others.

பாபாரண்ய தவாநலாம் ப்ரபஜதாம்  பாக்யப்ரதாம் பக்திதாம்
பக்தாபத்குலசைல பேதநபவிம்  ப்ரத்யக்ஷமூர்த்திம் பராம் |
மார்க்கண்டேய பராசராதி முநிபிஸம்ஸ்தூயமாநாம் உமாம்
ஶ்ரீபுன்னாகவனேச்வரஸ்ய மஹிஷீம்  த்யாயேத் ஸதா கோமதீம் ||

Paparanya dhavanalam  prabhajatham  , BHagya pradham bhakthitham,
Bakthapath kula saila   bedhanabavim   prathyaksha  moorthim paraam,
Markandeya   paracharaathi   munibhi samsthooyamaanaam umaam,
Sri Punnaga   vaneswarasya  mahishim  , dhyayeth sadaa  Gomathim.

I always   meditate  on Gomathi   who is the   consort of  the Lord   of Punnaga  forest,
Who burns away the forest of sins   of devotees    who approach her, who grants luck  as well as devotion,
Who is like Vajrayudha  which pulverizes   mountain like   dangers of devotees , who is divine one who is  in front of us,
And who is Uma    who is prayed to by sages like   Markandeya    and Prachara.

சேதாரண்யநிவாஸிநீம் ப்ரதிதினம்  ஸ்தோத்ரேண பூர்ணாநநாம்
த்வத்பாதாம்புஜ ஸக்தபூர்ண மனஸாம்  ஸ்தோகேதரேஷ்ட ப்ரதாம் |
நாநாவாத்யவைபவ சோபிதபதாம்  நாராயணஸ்யாநுஜாம்
ஶ்ரீபுன்னாகவனேச்வரஸ்ய மஹிஷீம் த்யாயேத் ஸதா கோமதீம் ||

Chetharanya   nivasineem  , pradhi dhinam   stotrna   poornaananaam,
Thwad o padambuja asaktha   poorna manasaam  sthokethreshta  pradhaam,
Nana Vaadhya    vaibhava  sobitha  padhaam , narayanasyaanujaam,
Sri Punnaga   vaneswarasya  mahishim  , dhyayeth sadaa  Gomathim.

I always   meditate  on Gomathi   who is the   consort of  the Lord   of Punnaga  forest,
Who lives in the forest of our mind, who  has a joyful face  by our daily   praising her,
Who grants   limitless boons to those  who like her lotus like feet,
Who shines   due to greatness  of playing of several musical  instruments and who is the sister  of Narayana.


No comments: