Tuesday, January 12, 2016

Stotra collection of Sengalipuram for warding of dangers


Stotra  collection   for warding  of dangers

Collection made by
Sengalipuram Anantha Rama Deekshithar


Translated by
P.R.Ramachander

(Here is a wonderful collection of verses   from various stotras  which would ensure   absence  of dangers and diseases   forever  , to the one   who chants them.)

1.பாலாம்பிகேச வைத்யேச பவரோக ஹரேதி
ஜபேந் நாமத்ரயம்நித்யம் மஹாரோக நிவாரணம்

1.Balambikesa  vaaidyesa  , bhava  roga   haredhi cha ,
Japeth  namathrayam  nithyam  Maha roga nivaranam

1.Lord of Balambika,   the God who is a doctor   and he who cures   the disease of Samsara ,
Those who chant   these  three  names daily , would get cured of even great  diseases

2. நித்யான்னதான நிரதம் ஸச்சிதானந்த விக்ரஹம்
ஸர்வரோக ஹரம் தேவம் ஸுப்ரம்மண்ய முபாஸ்மஹே

2.Nithyannadhana  niratham  , sachidananda  vigraham  ,
Sarva  roga haram devam  . Subrahmanyam UPasmahe

I  worship  Lord Subrahmanya  , who  gives   away   food daily
Who has a  form of divine bliss   and is the God  who destroys all diseases

3. பஞ்சாபகேச ஜப்யேச ப்ரணதார்த்தி ஹரேதி
ஜபேந் நாமத்ரயம் நித்யம் புனர் ஜன்ம வித்யதே

3.Panchapakesa  japye cha  pranatharthi haredhi cha  ,
Japen nama thrayam nithyam   punar janma  na vidhyathe

3.Those who daily   chant the   three names Panchapakesa,
Pranatharthi as well as Hara , would not have rebirths.

4. ரட்ச பஞ்ச நதீநாத தயாஸிந்தோ மஹேச்வர
அநாதநாத பக்தானாம் அபயம் குரு சங்கர

4.Raksha Pancha nadhee nada , Dhayasindho, Maheswara,
Anadha nadha bhakthanaam    abhaya pradha  Sankara.

4.The  Great God , the ocean of mercy   and god of the five rivers ,
That Sankara, the lord of orphans would give protection to his devotees.

5. ஸுமீனாக்ஷ? ஸுந்தரேசௌ பக்த கல்பமஹீருதௌ
தயோரநுக்ர ஹோ யத்ர தத்ர சோகோ வித்யதே

5.Sumeenakshi sunderesow , bhaktha  kalpa maheeruhow,
Thayor anugraha  yathra, thathra soka  na Vidhyathe.

5,The Goddess Meenakshi and Sundaresa  are  like wish giving tree to devotees,
And  wherever  they bless , there  , sorrow would not exist
.
6. ஸ்ரீ கண்ட பார்வதீ நாத தேஜிநீபுர நாயக
ஆயுர்பலம் ச்ரியம் தேஹி ஹர மே பாதகம் ஹர
6.Sri Kanda  Parvathi Nadha thejini poora nayaka,
Ayurbalam sriyam dehi. Hara  may  pathakam hara.

6.Oh Lord with  blue neck  , Oh consort of Parvathi  , Lord of Thiruveezhimalai  temple  ,
Give me  strong life span   and prosperity , Destroy  all my sins oh Lord Shiva.

7. கௌரீவல்லப காமாரே காலகூட விஷாசன
மாமுத்ரா பதம் போதே: த்ரிபுரக்நாந்தகாந்தக

7.Gauri vallabha  Kamare , kala koota vishasana ,
Maam udhara  aapadaam bodhe tripuragnantha  kanthaka.

7.Oh consort of Gauri,  Oh l killer of Manmatha , Oh Lord who swallowed  Kala koota poison,
Oh Lord Who destroyed the  three cities , Oh killer of Lord of death, please save me fro ocean of dangers

8. கௌரீபதே நமஸ்துப்யம் கங்காசந்த்ர கலாதர
அசேஷ க்லேச துரிதம் ஹராசு மம சங்கர

8.Gauri pathe  namasthubhyam  ganga Chandra  kala dhara,
Asesha klesa  duritham  Haraasu  mama  Sankara.

8.Oh consort of Gauri wearing ganges and crescent of moon,
I salute you, Oh Sankara  with speed destroy  my worries.

9. மஹாதேவம் மஹேசானம் மஹேச்வரம் உமாபதிம்
மஹா ஸேன குரும் வந்தே மஹாபய நிவாரணம்

9.Mahadevam mahesanam  maheswara umapathim,
Maha sena gurum  vandhe  maha  bhaya  nibarhanam,

9.I salute the great deva, the  great god  , the great Easwara ,
The consort of Uma, He whose Guru is Lord  Subrahmanya ,
Who   completely   remove   all great fears.

10. ம்ருத்யுஞ் ஜயாய ருத்ராய நீலகண்டாய சம்பவே
அம்ருதேசாய சர்வாய மஹாதேவாய தே நம:
10.Mruthyunjayaya  Rudraya  neelakandaya  Shambhave ,
Amruthesaya  sarvaaya, Maha devaya they nama.

10.I salute  the one who won over death , the angry god  , the one  with blue neck,
The Shambhu  , the lord of nectar , the sarva  and the  great God.

11. ச்ரிய: காந்தாய கல்யாண நிதயே நிதயேர்த்தினாம்
ஸ்ரீவேங்கட நிவாஸாய ஸ்ரீநிவாஸாய மங்களம்
11.Sriya kanthaya  kalyana  nidhaye  nidhayerdhinaam,
Sri Venkata  nivasaya  , Sri Venkatesaya  Mangalam.

11.Auspiciousness  to the Lord of Venkata  mountains, who is the Lord of Lakshmi  ,
Who is the treasure of good  , who is the  treasure  to his devotees  who lives on Venkata mountains.

12. மங்களம் கோசலேந்த்ராய மஹநீய குணாத்மனே
சக்ரவர்த்தி தநூஜாய ஸார்வ பௌமாய மங்களம்

12.Kalyanadbutha gathraya, kamidartha  dhayine,
Srimad venkata Nadhaya , srinivasaya  mangalam.

12.Auspiciousness   to Lord Srinivasa  who is the  lord of Venkata  mountain,
Who has a wonderful  auspicious form and who gives wealth that  is desired.

13. க்ருஷ்ண: கரோது கல்யாணம் கம்ஸ குஞ்சரீ கேஸரீ
காளிந்தீ ஜல கல்லோல கோலாஹலகுதூஹலீ
13.Mangalam  kosalendraya, mahaneeya  gunabdhaye  ,
Chakthavarthi thanujaya  .sarva bhiumaya  mangalam.

13.Auspciousness  who is the king of all places , who is the  son of the emperor ,
Who is the king of Kosala  country , who is the ocean of  great qualities.

14. ஸ்ரீ ராம சந்திர: ச்ரிதபாரிஜாத: ஸமஸ்த கல்யாண குணாபிராம:
ஸீதாமுகாம் போருஹ சஞ்சரீக: நிரந்தரம் மங்கள மாத நோது

14.Krishna karothu kalyanam , kamsa  kunjara  kesari  ,
Kalindhi jala  kallola  kolahala  kuthoohali  .

14.Let   good be  done  by Lord Krishna  , who was the line to the elephant called Kamsa ,
Who   desired to play in the  waves of  the waters  of the Kalindhi river.

15. காஞ்சநாத்ரி நிபாங்காய வாஞ்சிதார்த்த ப்ரதாயிநே
அஞ்சநா பாக்ய ரூபாய ஆஞ்சநேயாய மங்களம்
15.Sri Ramachandra srithaparijathja, samastha  kalyana  gunabhirama ,
Sitamukhamboruha   chanchareeka, nirantharam mangala mathanothu.

15.Let lots of auspiciousness  be  permanently   given to us   by  Ramachandra ,
Who is the  wish giving tree to all those   who depended on him  ,
Who is very pretty with good qualities   and was the bee which hovered round  the lotus face of Sita.

16. பீதாம்பரம் கரவிராஜித சங்க சக்ர கௌ மோதகீ ஸரஸிஜம் கருணாஸமுத்ரம்
ராதாஸஹாயமதி ஸுந்தர மந்தஹாஸம் வாதாலயேச மநிசம் ஹருதி பாவயாமி
16.Kanchanadri nibhangaya, vanchithartha  pradhayine  ,
Anjana  bhagya  roopaya , Anjanryaya  mangalam.

16.Auspicious to Anjaneya   who had a  body like  the Meru mountain,
Who granted   what was  desired   and who is the form of luck to Anjana.
17. குண ரோகாதி தாரித்ரிய பாபக்ஷúபதப ம்ருத்யவம்
பயக்ரோத மந: க்லேசா: நச்யந்து மம ஸர்வதா !
17.Peethambaram kara  virajitha  sankha chakra ,
Khoumodhaki sarasijam    Karuna  samudhram,
Radha  sahaya   madhi sundara  mandhahasam,
Vathaleyasamanisam  manisam hrudhi bhavayami.

17.I always think in my mind that  Lord of Guruvayur,
Who dressed in yellow silk  , who shined   holding  ,
The conch and the wheel in his   hands  ,the mace  and the lotus flower,
Who is the  ocean of mercy  , who was with  Radha ,
And had  a very pretty   slow  smile.

17. ருண ரோகாதி தாரித்ரிய பாபக்ஷúபதப ம்ருத்யவம்
பயக்ரோத மந: க்லேசா: நச்யந்து மம ஸர்வதா !

18.Runa rogadhi daridrya papakshu pada apamruthyuva,
Bhaya  krodha  mana klesa   nasyanthu  mama  sarvadhaa.

18.Let   my loans  , diseases  , poverty  , sins ,hunger , untimely death,
Fear , anger  , worries in the mind  be destroyed forever .


No comments: